กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 75 / Psalms 75

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

ผู้พยากรณ์สรรเสริญพระเจ้า
ถึงหัวหน้านักร้อง ตามทำนองอาลทัสชิท เพลงสดุดีหรือบทเพลงของอาสาฟ

75:1 โอ ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ทั้งหลายขอขอบพระคุณพระองค์ ข้าพระองค์ทั้งหลายขอขอบพระคุณพระองค์ เพราะบรรดาพระราชกิจอันมหัศจรรย์ของพระองค์ประกาศว่าพระนามของพระองค์อยู่ใกล้

The Prophet Praises God
To the chief musician, Altaschith, A psalm or song of Asaph

75:1 Unto thee, O God, do we give thanks, unto thee do we give thanks: for that thy name is near thy wondrous works declare.

คำสัญญาว่าจะพิพากษาด้วยความเที่ยงธรรม
75:2 เมื่อเราจะรับชุมนุมชนนั้น เราจะพิพากษาอย่างเที่ยงธรรม

Promise to Judge Uprightly
75:2 When I shall receive the congregation I will judge uprightly.

75:3 เมื่อแผ่นดินโลกและบรรดาชาวแผ่นดินโลกนั้นละลายไป เราพยุงเสาทั้งหลายของมันไว้ เซลาห์

75:3 The earth and all the inhabitants thereof are dissolved: I bear up the pillars of it. Selah.

75:4 เราได้พูดกับบรรดาคนโง่เขลาว่า “อย่าประพฤติอย่างโง่เขลา” และกับคนชั่วว่า “อย่ายกเขาขึ้น

75:4 I said unto the fools, Deal not foolishly: and to the wicked, Lift not up the horn:

75:5 อย่ายกเขาของพวกเจ้าขึ้นให้สูง อย่าพูดอย่างดื้อรั้นคอแข็ง”

75:5 Lift not up your horn on high: speak not with a stiff neck.

75:6 เพราะการเลื่อนยศมิได้มาจากทิศตะวันออก หรือจากทิศตะวันตก หรือจากทิศใต้

75:6 For promotion cometh neither from the east, nor from the west, nor from the south.

75:7 แต่พระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษา พระองค์ทรงทำให้คนหนึ่งต่ำลง และทรงตั้งอีกคนหนึ่งไว้

75:7 But God is the judge: he putteth down one, and setteth up another.

75:8 เพราะในพระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์มีถ้วยใบหนึ่ง และน้ำองุ่นเป็นสีแดง น้ำองุ่นนั้นเต็มไปด้วยส่วนผสม และพระองค์ทรงเทออกจากถ้วยนั้น แต่บรรดาตะกอนในน้ำองุ่นนั้น คนชั่วทั้งหลายของแผ่นดินโลกจะบีบตะกอนเหล่านั้นออกและดื่มตะกอนนั้น

75:8 For in the hand of the LORD there is a cup, and the wine is red; it is full of mixture; and he poureth out of the same: but the dregs thereof, all the wicked of the earth shall wring them out, and drink them.

75:9 แต่ข้าพเจ้าจะประกาศเป็นนิตย์ ข้าพเจ้าจะร้องเพลงสรรเสริญแด่พระเจ้าของยาโคบ

75:9 But I will declare for ever; I will sing praises to the God of Jacob.

75:10 “บรรดาเขาของคนชั่วเราจะตัดออกหมดด้วย แต่บรรดาเขาของผู้ชอบธรรมจะถูกเชิดชูขึ้น”

75:10 All the horns of the wicked also will I cut off; but the horns of the righteous shall be exalted.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope