กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 73 / Psalms 73

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

เล่มที่สามซึ่งเปรียบกับหนังสือเลวีนิติ เกี่ยวกับสถานบริสุทธิ์
พระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับคนชอบธรรมและคนอธรรม
เพลงสดุดีของอาสาฟ

73:1 แท้จริงพระเจ้าทรงดีต่ออิสราเอล คือต่อคนทั้งหลายที่มีใจบริสุทธิ์

Book 3 - The Leviticus Book - Concerning the Sanctuary
God's Purposes as to the Wicked and the Righteous
A psalm of Asaph

73:1 Truly God is good to Israel, even to such as are of a clean heart.

73:2 แต่สำหรับข้าพเจ้า เท้าของข้าพเจ้าเกือบสะดุดแล้ว ย่างเท้าของข้าพเจ้าได้หมิ่นพลาดเต็มทีแล้ว

73:2 But as for me, my feet were almost gone; my steps had well nigh slipped.

73:3 เพราะข้าพเจ้าอิจฉาคนโง่เขลาเมื่อข้าพเจ้าได้เห็นความเจริญของคนชั่ว

73:3 For I was envious at the foolish, when I saw the prosperity of the wicked.

73:4 เพราะไม่มีความเจ็บปวดในความตายของพวกเขา แต่กำลังของพวกเขายังมั่นคงอยู่

73:4 For there are no bands in their death: but their strength is firm.

73:5 พวกเขาไม่ประสบความยากลำบากเหมือนอย่างคนอื่น ๆ และพวกเขาไม่ได้รับภัยพิบัติเหมือนอย่างคนอื่น ๆ

73:5 They are not in trouble as other men; neither are they plagued like other men.

73:6 เพราะฉะนั้น ความเย่อหยิ่งจึงล้อมรอบพวกเขาเหมือนอย่างโซ่เส้นหนึ่ง ความทารุณคลุมพวกเขาไว้เหมือนอย่างเครื่องแต่งกาย

73:6 Therefore pride compasseth them about as a chain; violence covereth them as a garment.

73:7 ตาของพวกเขาพองด้วยความอ้วนพี พวกเขามีสิ่งของมากกว่าที่ใจจะปรารถนาได้

73:7 Their eyes stand out with fatness: they have more than heart could wish.

73:8 พวกเขาทุจริตและพูดอย่างชั่วเกี่ยวกับการบีบบังคับ พวกเขาพูดอย่างหยิ่งยโส

73:8 They are corrupt, and speak wickedly concerning oppression: they speak loftily.

73:9 พวกเขาตั้งปากของตนต่อสู้ฟ้าสวรรค์ทั้งหลาย และลิ้นของพวกเขาก็เดินไปทั่วแผ่นดินโลก

73:9 They set their mouth against the heavens, and their tongue walketh through the earth.

73:10 เพราะฉะนั้น ประชากรของพระองค์จึงหันกลับมาที่นี่ และน้ำแห่งถ้วยที่เต็มบริบูรณ์ถูกบีบออกให้แก่พวกเขา

73:10 Therefore his people return hither: and waters of a full cup are wrung out to them.

73:11 และเขาทั้งหลายพูดว่า “พระเจ้าทรงทราบได้อย่างไร และความรู้อยู่ในพระองค์ผู้สูงสุดหรือ”

73:11 And they say, How doth God know? and is there knowledge in the most High?

73:12 ดูเถิด คนเหล่านี้เป็นคนอธรรม ผู้ซึ่งเจริญในแผ่นดินโลก พวกเขาร่ำรวยขึ้น

73:12 Behold, these are the ungodly, who prosper in the world; they increase in riches.

73:13 แท้จริง ข้าพเจ้าได้ชำระใจของข้าพเจ้าให้สะอาดโดยเปล่าประโยชน์ และได้ชำระมือของข้าพเจ้าในความไร้ผิด

73:13 Verily I have cleansed my heart in vain, and washed my hands in innocency.

73:14 เพราะข้าพเจ้าถูกภัยพิบัติอยู่วันยังค่ำ และถูกตีสอนอยู่ทุกเช้า

73:14 For all the day long have I been plagued, and chastened every morning.

73:15 ถ้าข้าพระองค์พูดว่า “ข้าพเจ้าจะพูดอย่างนี้” ดูเถิด ข้าพระองค์ก็จะทำผิดต่อชั่วอายุแห่งบุตรทั้งหลายของพระองค์

73:15 If I say, I will speak thus; behold, I should offend against the generation of thy children.

73:16 เมื่อข้าพระองค์ตรึกตรองเพื่อจะเข้าใจเรื่องนี้ การเข้าใจเรื่องนี้ก็เจ็บปวดมากเกินไปสำหรับข้าพระองค์

73:16 When I thought to know this, it was too painful for me;

73:17 จนกระทั่งข้าพระองค์ได้เข้าไปในสถานบริสุทธิ์ของพระเจ้า แล้วข้าพระองค์จึงได้เข้าใจปลายทางของพวกเขา

73:17 Until I went into the sanctuary of God; then understood I their end.

73:18 แน่นอน พระองค์ได้ทรงตั้งพวกเขาไว้ในบรรดาสถานที่ที่ลื่น พระองค์ได้ทรงเหวี่ยงพวกเขาลงไปในความพินาศแล้ว

73:18 Surely thou didst set them in slippery places: thou castedst them down into destruction.

73:19 พวกเขาถูกนำไปสู่การรกร้างในครู่เดียวเสียจริง ๆ พวกเขาถูกผลาญด้วยความสยดสยองอย่างสิ้นเชิง

73:19 How are they brought into desolation, as in a moment! they are utterly consumed with terrors.

73:20 เหมือนอย่างความฝันเมื่อคนหนึ่งตื่นขึ้น ดังนั้น โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า เมื่อพระองค์ทรงตื่นขึ้น พระองค์จะทรงดูหมิ่นรูปลักษณ์ของพวกเขา

73:20 As a dream when one awaketh; so, O Lord, when thou awakest, thou shalt despise their image.

73:21 ดังนั้น ใจของข้าพระองค์จึงขมขื่น และข้าพระองค์ได้ถูกทิ่มแทงในอวัยวะภายในของข้าพระองค์

73:21 Thus my heart was grieved, and I was pricked in my reins.

73:22 ข้าพระองค์เคยโฉดเขลาและไม่ประสีประสาเหลือเกิน ข้าพระองค์เคยเป็นเหมือนอย่างสัตว์ต่อพระพักตร์พระองค์

73:22 So foolish was I, and ignorant: I was as a beast before thee.

73:23 แต่อย่างไรก็ตาม ข้าพระองค์อยู่กับพระองค์เสมอ พระองค์ได้ทรงยกข้าพระองค์ขึ้นโดยจับมือขวาของข้าพระองค์ไว้

73:23 Nevertheless I am continually with thee: thou hast holden me by my right hand.

73:24 พระองค์จะทรงนำข้าพระองค์ด้วยคำปรึกษาของพระองค์ และภายหลังจะทรงรับข้าพระองค์ไปสู่สง่าราศี

73:24 Thou shalt guide me with thy counsel, and afterward receive me to glory.

73:25 ข้าพระองค์มีผู้ใดเล่าในสวรรค์นอกจากพระองค์ และไม่มีผู้ใดบนแผ่นดินโลกที่ข้าพระองค์ปรารถนานอกจากพระองค์

73:25 Whom have I in heaven but thee? and there is none upon earth that I desire beside thee.

73:26 เนื้อหนังของข้าพระองค์และจิตใจของข้าพระองค์ก็ล้มเหลวไป แต่พระเจ้าทรงเป็นกำลังแห่งจิตใจของข้าพระองค์ และเป็นส่วนของข้าพระองค์เป็นนิตย์

73:26 My flesh and my heart faileth: but God is the strength of my heart, and my portion for ever.

73:27 เพราะดูเถิด คนทั้งหลายที่อยู่ห่างไกลจากพระองค์จะพินาศไป พระองค์ได้ทรงทำลายคนทั้งปวงที่เอาใจออกห่างไปจากพระองค์

73:27 For, lo, they that are far from thee shall perish: thou hast destroyed all them that go a whoring from thee.

73:28 แต่เป็นการดีที่ข้าพระองค์จะเข้าใกล้พระเจ้า ข้าพระองค์ให้ความไว้วางใจของข้าพระองค์อยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า เพื่อข้าพระองค์จะได้ประกาศถึงพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์

73:28 But it is good for me to draw near to God: I have put my trust in the Lord GOD, that I may declare all thy works.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope