กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 109 / Psalms 109

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

ดาวิดบ่นเรื่องพวกศัตรูที่พูดให้ร้ายใส่ท่าน
ถึงหัวหน้านักร้อง เพลงสดุดีของดาวิด

109:1 ขอพระองค์อย่าทรงนิ่งเสีย โอ ข้าแต่พระเจ้าแห่งคำสรรเสริญของข้าพระองค์

David Complains of His Slanderous Enemies
To the chief musician, A psalm of David

109:1 Hold not thy peace, O God of my praise;

109:2 เพราะว่าปากของคนชั่วและปากของคนหลอกลวงอ้าใส่ข้าพระองค์อยู่แล้ว พวกเขาได้พูดปรักปรำข้าพระองค์ด้วยลิ้นมุสา

109:2 For the mouth of the wicked and the mouth of the deceitful are opened against me: they have spoken against me with a lying tongue.

109:3 เขาทั้งหลายได้ล้อมข้าพระองค์ไว้ด้วยบรรดาถ้อยคำแห่งความเกลียดชัง และได้ต่อสู้กับข้าพระองค์โดยไม่มีเหตุ

109:3 They compassed me about also with words of hatred; and fought against me without a cause.

109:4 เพราะเหตุความรักของข้าพระองค์ พวกเขาเป็นพวกปฏิปักษ์ต่อข้าพระองค์ แต่ข้าพระองค์มอบตัวเองไว้กับการอธิษฐาน

109:4 For my love they are my adversaries: but I give myself unto prayer.

109:5 และพวกเขาได้ตอบแทนข้าพระองค์ด้วยความชั่วแทนความดี และความเกลียดชังแทนความรักของข้าพระองค์

109:5 And they have rewarded me evil for good, and hatred for my love.

109:6 ขอพระองค์ทรงตั้งคนชั่วให้อยู่เหนือเขา และขอให้ซาตานยืนอยู่ที่มือขวาของเขา

109:6 Set thou a wicked man over him: and let Satan stand at his right hand.

109:7 เมื่อเขาจะถูกตัดสินความ ขอให้เขาปรากฏว่าเป็นผู้กระทำผิด และขอให้คำอธิษฐานของเขากลายเป็นบาป

109:7 When he shall be judged, let him be condemned: and let his prayer become sin.

109:8 ขอให้วันเวลาของเขาน้อย และขอให้อีกคนหนึ่งมายึดตำแหน่งของเขา

109:8 Let his days be few; and let another take his office.

109:9 ขอให้ลูก ๆ ของเขากำพร้าพ่อ และภรรยาของเขาเป็นม่าย

109:9 Let his children be fatherless, and his wife a widow.

109:10 ขอให้ลูก ๆ ของเขาต้องเร่ร่อนเรื่อยไปและขอทาน ขอให้พวกเขาแสวงหาอาหารของพวกเขาจากสถานที่รกร้างของพวกเขาด้วย

109:10 Let his children be continually vagabonds, and beg: let them seek their bread also out of their desolate places.

109:11 ขอให้ผู้ทำกรรโชกมายึดเอาของทั้งสิ้นที่เขามีอยู่ และขอให้คนต่างด้าวมาปล้นผลงานของเขาไป

109:11 Let the extortioner catch all that he hath; and let the strangers spoil his labour.

109:12 ขออย่าให้ผู้ใดแสดงความเมตตาต่อเขา และอย่าให้ผู้ใดโปรดปรานบรรดาลูกกำพร้าพ่อของเขา

109:12 Let there be none to extend mercy unto him: neither let there be any to favour his fatherless children.

109:13 ขอให้ชนรุ่นหลังของเขาถูกตัดออก และในคนชั่วอายุต่อมาก็ขอให้ชื่อของพวกเขาถูกลบออกเสีย

109:13 Let his posterity be cut off; and in the generation following let their name be blotted out.

109:14 ขอให้ความชั่วช้าแห่งบรรพบุรุษของเขายังเป็นที่จดจำอยู่ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และขออย่าให้บาปแห่งมารดาของเขาถูกลบออกไป

109:14 Let the iniquity of his fathers be remembered with the LORD; and let not the sin of his mother be blotted out.

109:15 ขอให้บาปเหล่านั้นอยู่ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์เสมอไป เพื่อพระองค์จะทรงตัดการระลึกถึงเขาเหล่านั้นเสียจากแผ่นดินโลก

109:15 Let them be before the LORD continually, that he may cut off the memory of them from the earth.

109:16 เพราะเหตุเขาไม่ได้จดจำที่จะแสดงความเมตตา แต่ได้ข่มเหงคนยากจนและคนขัดสน เพื่อเขาจะได้ฆ่าแม้แต่คนที่ใจสลาย

109:16 Because that he remembered not to shew mercy, but persecuted the poor and needy man, that he might even slay the broken in heart.

109:17 เขาได้รักการสาปแช่งฉันใด ขอให้การสาปแช่งมายังเขาฉันนั้น เขาไม่ได้ชื่นชมยินดีในการให้พรฉันใด ขอให้พรอยู่ห่างไกลจากเขาฉันนั้น

109:17 As he loved cursing, so let it come unto him: as he delighted not in blessing, so let it be far from him.

109:18 เขาได้ห่มกายด้วยการสาปแช่งเหมือนอย่างเสื้อผ้าของตนฉันใด ขอให้การสาปแช่งเข้าไปภายในตัวเขาเหมือนอย่างน้ำ และเข้าไปในกระดูกทั้งหลายของเขาเหมือนอย่างน้ำมันฉันนั้น

109:18 As he clothed himself with cursing like as with his garment, so let it come into his bowels like water, and like oil into his bones.

109:19 ขอให้การสาปแช่งเป็นแก่เขาเหมือนเครื่องแต่งกายที่คลุมเขาอยู่ และเหมือนเข็มขัดที่คาดเอวของเขาไว้เสมอ

109:19 Let it be unto him as the garment which covereth him, and for a girdle wherewith he is girded continually.

109:20 ขอให้การสาปแช่งนี้เป็นบำเหน็จแก่พวกปฏิปักษ์ของข้าพระองค์จากพระเยโฮวาห์ และแก่คนเหล่านั้นที่กล่าวชั่วร้ายต่อชีวิตของข้าพระองค์

109:20 Let this be the reward of mine adversaries from the LORD, and of them that speak evil against my soul.

109:21 แต่ขอพระองค์ทรงกระทำเพื่อข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเจ้าคือองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์ เพราะว่าความเมตตาของพระองค์นั้นประเสริฐ ขอพระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้น

109:21 But do thou for me, O GOD the Lord, for thy name's sake: because thy mercy is good, deliver thou me.

109:22 เพราะข้าพระองค์ยากจนและขัดสน และหัวใจของข้าพระองค์ก็ได้รับบาดแผลอยู่ภายในข้าพระองค์

109:22 For I am poor and needy, and my heart is wounded within me.

109:23 ข้าพระองค์หายไปเหมือนอย่างเงาเมื่อมันลดต่ำลง ข้าพระองค์ถูกโยนขึ้นลงเหมือนอย่างตั๊กแตน

109:23 I am gone like the shadow when it declineth: I am tossed up and down as the locust.

109:24 เข่าของข้าพระองค์ก็อ่อนเปลี้ยเพราะเหตุการอดอาหาร และเนื้อหนังของข้าพระองค์ก็ขาดความอ้วนพี

109:24 My knees are weak through fasting; and my flesh faileth of fatness.

109:25 ข้าพระองค์ได้กลายเป็นที่ติเตียนแก่พวกเขาด้วย เมื่อพวกเขามองดูข้าพระองค์ พวกเขาก็สั่นศีรษะของตน

109:25 I became also a reproach unto them: when they looked upon me they shaked their heads.

109:26 ขอทรงช่วยเหลือข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ โอ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดตามความเมตตาของพระองค์

109:26 Help me, O LORD my God: O save me according to thy mercy:

109:27 เพื่อเขาทั้งหลายจะทราบว่าการนี้เป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ว่า พระองค์ได้ทรงกระทำการนี้

109:27 That they may know that this is thy hand; that thou, LORD, hast done it.

109:28 ให้พวกเขาสาปแช่งไป แต่ขอพระองค์ทรงอวยพร เมื่อพวกเขาลุกขึ้น ขอให้พวกเขาอับอาย แต่ขอให้ผู้รับใช้ของพระองค์ปีติยินดี

109:28 Let them curse, but bless thou: when they arise, let them be ashamed; but let thy servant rejoice.

109:29 ขอให้พวกปฏิปักษ์ของข้าพระองค์ถูกคลุมกายด้วยความอับอาย และขอให้พวกเขาห่มตัวเองด้วยความสับสนของตน เหมือนอย่างเสื้อคลุม

109:29 Let mine adversaries be clothed with shame, and let them cover themselves with their own confusion, as with a mantle.

109:30 ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระเยโฮวาห์เป็นอย่างมากด้วยปากของข้าพเจ้า ใช่แล้ว ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระองค์ท่ามกลางคนมากหลาย

109:30 I will greatly praise the LORD with my mouth; yea, I will praise him among the multitude.

109:31 เพราะพระองค์จะประทับข้างขวามือของคนขัดสน เพื่อจะทรงช่วยเขาให้พ้นจากบรรดาคนที่ปรับโทษจิตใจของเขานั้น

109:31 For he shall stand at the right hand of the poor, to save him from those that condemn his soul.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope