กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 117 / Psalms 117

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

การสรรเสริญพระเจ้าเพราะความเมตตาและความจริงของพระองค์
117:1 โอ จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด พวกเจ้า ประชาชาติทั้งปวงเอ๋ย จงสรรเสริญพระองค์เถิด พวกเจ้า ชนชาติทั้งสิ้นเอ๋ย

Praising God for Mercy and Truth
117:1 O praise the LORD, all ye nations: praise him, all ye people.

117:2 เพราะความกรุณาอันเปี่ยมด้วยความเมตตาของพระองค์ก็ยิ่งใหญ่ต่อพวกเรา และความจริงของพระเยโฮวาห์ดำรงอยู่เป็นนิตย์ ท่านทั้งหลายจงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด

117:2 For his merciful kindness is great toward us: and the truth of the LORD endureth for ever. Praise ye the LORD.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope