กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 102 / Psalms 102

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

การขอร้องอย่างทุกข์ใจ
คำอธิษฐานของผู้ถูกข่มใจ เมื่อเขาอ่อนระอาใจ และระบายความนั้นต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์

102:1 ขอทรงสดับฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ และขอให้เสียงร้องของข้าพระองค์มาถึงพระองค์

A Grievous Complaint
A prayer of the afflicted, when he is overwhelmed, and poureth out his complaint before the LORD

102:1 Hear my prayer, O LORD, and let my cry come unto thee.

102:2 ขออย่าทรงซ่อนพระพักตร์พระองค์จากข้าพระองค์ในวันเมื่อข้าพระองค์มีความทุกข์ใจ ขอทรงเงี่ยพระกรรณของพระองค์สดับฟังข้าพระองค์ ในวันที่ข้าพระองค์ร้องทูลต่อพระองค์ขอทรงตอบข้าพระองค์โดยเร็ว

102:2 Hide not thy face from me in the day when I am in trouble; incline thine ear unto me: in the day when I call answer me speedily.

102:3 เพราะวันเวลาของข้าพระองค์สลายไปเหมือนอย่างควัน และกระดูกทั้งหลายของข้าพระองค์ก็ไหม้เหมือนอย่างเตาไฟ

102:3 For my days are consumed like smoke, and my bones are burned as an hearth.

102:4 จิตใจของข้าพระองค์ถูกนาบและเหี่ยวแห้งไปเหมือนอย่างหญ้า ดังนั้นข้าพระองค์จึงลืมรับประทานอาหารของข้าพระองค์

102:4 My heart is smitten, and withered like grass; so that I forget to eat my bread.

102:5 เหตุด้วยเสียงร้องครางของข้าพระองค์ บรรดากระดูกของข้าพระองค์เกาะติดเนื้อของข้าพระองค์

102:5 By reason of the voice of my groaning my bones cleave to my skin.

102:6 ข้าพระองค์เป็นเหมือนอย่างนกกระทุงแห่งถิ่นทุรกันดาร ข้าพระองค์เป็นเหมือนอย่างนกเค้าแมวแห่งทะเลทราย

102:6 I am like a pelican of the wilderness: I am like an owl of the desert.

102:7 ข้าพระองค์เฝ้าอยู่ และเป็นเหมือนนกกระจอกโดดเดี่ยวบนหลังคาบ้าน

102:7 I watch, and am as a sparrow alone upon the house top.

102:8 บรรดาศัตรูของข้าพระองค์ติเตียนข้าพระองค์วันยังค่ำ และคนทั้งหลายที่คลั่งใส่ข้าพระองค์ก็ปฏิญาณตัวต่อต้านข้าพระองค์

102:8 Mine enemies reproach me all the day; and they that are mad against me are sworn against me.

102:9 เพราะข้าพระองค์ได้กินขี้เถ้าเหมือนอย่างอาหาร และเจือเครื่องดื่มของข้าพระองค์ด้วยการร้องไห้

102:9 For I have eaten ashes like bread, and mingled my drink with weeping,

102:10 เหตุด้วยความพิโรธและความกริ้วของพระองค์ เพราะพระองค์ทรงชูข้าพระองค์ขึ้นและโยนข้าพระองค์ลงเสีย

102:10 Because of thine indignation and thy wrath: for thou hast lifted me up, and cast me down.

102:11 วันเวลาของข้าพระองค์เป็นเหมือนอย่างเงาที่ลดต่ำลง และข้าพระองค์เหี่ยวแห้งไปเหมือนอย่างหญ้า

102:11 My days are like a shadow that declineth; and I am withered like grass.

จงบันทึกพระเมตตาทั้งหลายของพระเจ้า
102:12 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ แต่พระองค์จะประทับอยู่เป็นนิตย์ และการระลึกถึงพระองค์จะดำรงอยู่จนถึงทุกชั่วอายุ

God's Mercies Are to Be Recorded
102:12 But thou, O LORD, shalt endure for ever; and thy remembrance unto all generations.

102:13 พระองค์จะทรงลุกขึ้นและเมตตาศิโยน เพราะเป็นเวลาที่จะทรงพระกรุณาเธอ ใช่แล้ว เวลากำหนดก็มาถึงแล้ว

102:13 Thou shalt arise, and have mercy upon Zion: for the time to favour her, yea, the set time, is come.

102:14 เพราะบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์มีความปีติยินดีในก้อนหินต่าง ๆ ของเธอ และโปรดปรานผงคลีดินของเธอ

102:14 For thy servants take pleasure in her stones, and favour the dust thereof.

102:15 ดังนั้น บรรดาประชาชาติจะกลัวพระนามของพระเยโฮวาห์ และกษัตริย์ทั้งสิ้นแห่งแผ่นดินโลกจะกลัวสง่าราศีของพระองค์

102:15 So the heathen shall fear the name of the LORD, and all the kings of the earth thy glory.

102:16 เมื่อพระเยโฮวาห์จะทรงสร้างศิโยนขึ้นนั้น พระองค์จะทรงปรากฏด้วยสง่าราศีของพระองค์

102:16 When the LORD shall build up Zion, he shall appear in his glory.

102:17 พระองค์จะสนพระทัยในคำอธิษฐานของคนแร้นแค้น และจะไม่ทรงรังเกียจคำอธิษฐานของพวกเขา

102:17 He will regard the prayer of the destitute, and not despise their prayer.

102:18 สิ่งนี้จะถูกบันทึกไว้สำหรับชั่วอายุที่จะมา และประชาชนที่จะถูกสร้างมานั้นจะสรรเสริญพระเยโฮวาห์

102:18 This shall be written for the generation to come: and the people which shall be created shall praise the LORD.

102:19 เพราะพระองค์ทอดพระเนตรลงมาจากที่สูงแห่งสถานบริสุทธิ์ของพระองค์ จากสวรรค์พระเยโฮวาห์ได้ทอดพระเนตรแผ่นดินโลก

102:19 For he hath looked down from the height of his sanctuary; from heaven did the LORD behold the earth;

102:20 เพื่อที่จะสดับเสียงร้องครางของเชลย เพื่อที่จะปลดปล่อยบรรดาคนที่ถูกกำหนดให้ถึงแก่ความตาย

102:20 To hear the groaning of the prisoner; to loose those that are appointed to death;

102:21 เพื่อที่จะประกาศพระนามของพระเยโฮวาห์ในศิโยน และคำสรรเสริญของพระองค์ในเยรูซาเล็ม

102:21 To declare the name of the LORD in Zion, and his praise in Jerusalem;

102:22 เมื่อชนชาติทั้งหลายมาชุมนุมกัน ทั้งบรรดาราชอาณาจักร เพื่อปรนนิบัติพระเยโฮวาห์

102:22 When the people are gathered together, and the kingdoms, to serve the LORD.

102:23 พระองค์ได้ทรงกระทำให้กำลังของข้าพเจ้าอ่อนลงกลางทาง พระองค์ได้ทรงกระทำให้วันเวลาของข้าพเจ้าสั้นเข้า

102:23 He weakened my strength in the way; he shortened my days.

102:24 ข้าพเจ้าได้กล่าวว่า “โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขออย่าทรงนำข้าพระองค์ไปเสียในท่ามกลางวันเวลาของข้าพระองค์ ปีทั้งหลายของพระองค์ดำรงอยู่ตลอดทุกชั่วอายุ”

102:24 I said, O my God, take me not away in the midst of my days: thy years are throughout all generations.

102:25 ตั้งแต่โบราณกาลพระองค์ได้ทรงวางรากฐานของแผ่นดินโลก และฟ้าสวรรค์ทั้งหลายเป็นพระราชกิจแห่งพระหัตถ์ของพระองค์

102:25 Of old hast thou laid the foundation of the earth: and the heavens are the work of thy hands.

102:26 สิ่งเหล่านี้จะพินาศไป แต่พระองค์จะทรงดำรงอยู่ ใช่แล้ว สิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้นจะเก่าไปเหมือนอย่างเครื่องนุ่งห่ม พระองค์จะทรงเปลี่ยนพวกมันเหมือนอย่างเสื้อคลุม และพวกมันจะถูกเปลี่ยนแปลงไป

102:26 They shall perish, but thou shalt endure: yea, all of them shall wax old like a garment; as a vesture shalt thou change them, and they shall be changed:

102:27 แต่พระองค์ยังทรงเป็นเหมือนเดิม และปีทั้งหลายของพระองค์จะไม่มีที่สิ้นสุด

102:27 But thou art the same, and thy years shall have no end.

102:28 ลูกหลานของบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์จะอยู่มั่นคง และเชื้อสายของพวกเขาจะถูกสถาปนาต่อพระพักตร์พระองค์

102:28 The children of thy servants shall continue, and their seed shall be established before thee.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope