กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 25 / Psalms 25

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

ดาวิดทูลขอด้วยความไว้วางใจ
เพลงสดุดีของดาวิด

25:1 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ขอถวายจิตวิญญาณของข้าพระองค์แด่พระองค์

David's Trust in Prayer
A psalm of David

25:1 Unto thee, O LORD, do I lift up my soul.

25:2 โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์วางใจในพระองค์ ขออย่าให้ข้าพระองค์ได้อับอาย ขออย่าให้บรรดาศัตรูของข้าพระองค์ได้ไชโยเหนือข้าพระองค์

25:2 O my God, I trust in thee: let me not be ashamed, let not mine enemies triumph over me.

25:3 ใช่แล้ว ขออย่าให้ผู้ใดที่เฝ้าพระองค์อยู่นั้นได้อับอาย ขอให้คนเหล่านั้นที่ละเมิดโดยไม่มีเหตุได้รับความอับอาย

25:3 Yea, let none that wait on thee be ashamed: let them be ashamed which transgress without cause.

25:4 ขอทรงแสดงพระมรรคาทั้งหลายของพระองค์แก่ข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงสอนวิถีต่าง ๆ ของพระองค์แก่ข้าพระองค์

25:4 Shew me thy ways, O LORD; teach me thy paths.

25:5 ขอทรงนำข้าพระองค์ไปในความจริงของพระองค์ และขอทรงสอนข้าพระองค์ เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์ ข้าพระองค์รอคอยพระองค์อยู่วันยังค่ำ

25:5 Lead me in thy truth, and teach me: for thou art the God of my salvation; on thee do I wait all the day.

25:6 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงระลึกถึงบรรดาพระเมตตาอันอ่อนโยนของพระองค์และความกรุณาทั้งหลายของพระองค์ เพราะสิ่งเหล่านั้นมีมาแต่กาลก่อน

25:6 Remember, O LORD, thy tender mercies and thy lovingkindnesses; for they have been ever of old.

การทูลขอให้อภัยความผิดบาปของตน
25:7 ขออย่าทรงระลึกถึงบาปทั้งหลายแห่งวัยหนุ่มของข้าพระองค์ หรือบรรดาการละเมิดของข้าพระองค์ ตามพระเมตตาของพระองค์ ขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์ด้วยเห็นแก่ความดีของพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์

Prayer for Remission of Sins
25:7 Remember not the sins of my youth, nor my transgressions: according to thy mercy remember thou me for thy goodness' sake, O LORD.

25:8 พระเยโฮวาห์ทรงเป็นผู้ประเสริฐและเที่ยงธรรม เพราะฉะนั้นพระองค์จะทรงสั่งสอนคนบาปทั้งหลายในพระมรรคานั้น

25:8 Good and upright is the LORD: therefore will he teach sinners in the way.

25:9 พระองค์จะทรงนำคนใจถ่อมไปในความยุติธรรม และพระองค์จะทรงสอนมรรคาของพระองค์แก่คนใจถ่อม

25:9 The meek will he guide in judgment: and the meek will he teach his way.

25:10 วิถีทั้งสิ้นของพระเยโฮวาห์เป็นความเมตตาและความจริง แก่บรรดาผู้ที่รักษาพันธสัญญาและบรรดาพระโอวาทของพระองค์ไว้

25:10 All the paths of the LORD are mercy and truth unto such as keep his covenant and his testimonies.

25:11 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์ ขอทรงให้อภัยความชั่วช้าของข้าพระองค์ เพราะความชั่วช้านั้นใหญ่โตนัก

25:11 For thy name's sake, O LORD, pardon mine iniquity; for it is great.

25:12 ผู้ใดเล่าที่เป็นคนยำเกรงพระเยโฮวาห์ พระองค์จะทรงสั่งสอนผู้นั้นในทางที่เขาควรจะเลือก

25:12 What man is he that feareth the LORD? him shall he teach in the way that he shall choose.

25:13 จิตวิญญาณของเขาจะอาศัยอยู่อย่างสงบ และเชื้อสายของเขาจะได้แผ่นดินโลกเป็นมรดก

25:13 His soul shall dwell at ease; and his seed shall inherit the earth.

25:14 ความลึกลับของพระเยโฮวาห์อยู่กับคนทั้งหลายที่ยำเกรงพระองค์ และพระองค์จะทรงแสดงพันธสัญญาของพระองค์แก่เขาเหล่านั้น

25:14 The secret of the LORD is with them that fear him; and he will shew them his covenant.

25:15 ตาของข้าพเจ้าจ้องตรงต่อพระเยโฮวาห์เสมอ เพราะพระองค์จะทรงถอนเท้าของข้าพเจ้าออกจากข่าย

25:15 Mine eyes are ever toward the LORD; for he shall pluck my feet out of the net.

25:16 ขอพระองค์ทรงหันมาทางข้าพระองค์ และมีพระเมตตาต่อข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์โดดเดี่ยวและเป็นทุกข์อยู่

25:16 Turn thee unto me, and have mercy upon me; for I am desolate and afflicted.

25:17 บรรดาความยากลำบากแห่งใจของข้าพระองค์ก็ขยายกว้างออกไป โอ ขอพระองค์ทรงนำข้าพระองค์ออกจากความทุกข์ใจทั้งหลายของข้าพระองค์

25:17 The troubles of my heart are enlarged: O bring thou me out of my distresses.

25:18 ขอทอดพระเนตรความทุกข์ยากของข้าพระองค์และความเจ็บปวดของข้าพระองค์ และขอทรงยกบาปทั้งสิ้นของข้าพระองค์เสีย

25:18 Look upon mine affliction and my pain; and forgive all my sins.

25:19 ขอทรงพิจารณาพวกศัตรูของข้าพระองค์ เพราะพวกเขามีจำนวนมาก และพวกเขาเกลียดชังข้าพระองค์ด้วยความเกลียดชังอย่างทารุณ

25:19 Consider mine enemies; for they are many; and they hate me with cruel hatred.

25:20 โอ ขอทรงระแวดระวังจิตวิญญาณของข้าพระองค์ และช่วยข้าพระองค์ให้พ้น ขออย่าให้ข้าพระองค์ได้รับความอับอาย เพราะข้าพระองค์ให้ความไว้วางใจของข้าพระองค์อยู่ในพระองค์

25:20 O keep my soul, and deliver me: let me not be ashamed; for I put my trust in thee.

25:21 ขอให้ความสุจริตและความเที่ยงธรรมสงวนข้าพระองค์ไว้ เพราะข้าพระองค์รอคอยพระองค์อยู่

25:21 Let integrity and uprightness preserve me; for I wait on thee.

25:22 โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงไถ่อิสราเอลออกจากความยากลำบากทั้งสิ้นของเขา

25:22 Redeem Israel, O God, out of all his troubles.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope