กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 83 / Psalms 83

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

การร้องทุกข์เรื่องการคิดกบฏ
บทเพลงหรือเพลงสดุดีของอาสาฟ

83:1 ขอพระองค์อย่าทรงเงียบอยู่ โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์อย่าทรงนิ่งเสียและขออย่าทรงเฉยอยู่ โอ ข้าแต่พระเจ้า

Complaint of Conspiracies
A song or psalm of Asaph

83:1 Keep not thou silence, O God: hold not thy peace, and be not still, O God.

83:2 เพราะดูเถิด บรรดาศัตรูของพระองค์ทำการโกลาหล และบรรดาคนที่เกลียดชังพระองค์ได้ยกศีรษะขึ้น

83:2 For, lo, thine enemies make a tumult: and they that hate thee have lifted up the head.

83:3 พวกเขาได้ปรึกษากันอย่างมีเล่ห์เหลี่ยมต่อสู้ประชากรของพระองค์ และได้ปรึกษากันต่อสู้บรรดาคนที่พระองค์ทรงซ่อนไว้

83:3 They have taken crafty counsel against thy people, and consulted against thy hidden ones.

83:4 เขาทั้งหลายได้พูดว่า “มาเถิด และให้พวกเราตัดพวกเขาออกจากการเป็นประชาชาติ เพื่อชื่อของอิสราเอลจะไม่อยู่ในความทรงจำอีกต่อไป”

83:4 They have said, Come, and let us cut them off from being a nation; that the name of Israel may be no more in remembrance.

83:5 เพราะพวกเขาได้ปรึกษากันอย่างพร้อมใจกัน พวกเขารวมตัวกันต่อสู้พระองค์

83:5 For they have consulted together with one consent: they are confederate against thee:

83:6 บรรดาเต็นท์ของเอโดม และคนอิชมาเอล ของโมอับและคนฮาการ์

83:6 The tabernacles of Edom, and the Ishmaelites; of Moab, and the Hagarenes;

83:7 เกบาล อัมโมน และอามาเลข คนฟีลิสเตียกับบรรดาชาวเมืองไทระ

83:7 Gebal, and Ammon, and Amalek; the Philistines with the inhabitants of Tyre;

83:8 อัสซูรก็สมทบกับพวกเขาด้วย พวกเขาได้ช่วยเหลือลูกหลานของโลท เซลาห์

83:8 Assur also is joined with them: they have holpen the children of Lot. Selah.

การอธิษฐานสู้บรรดาศัตรูของอิสราเอล
83:9 ขอทรงกระทำกับพวกเขาเหมือนอย่างทรงกระทำกับคนมีเดียน อย่างที่ทำกับสิเสรา อย่างที่ทำกับยาบินที่ลำธารแห่งคีโชน

Prayer against Israel's Enemies
83:9 Do unto them as unto the Midianites; as to Sisera, as to Jabin, at the brook of Kison:

83:10 ผู้ซึ่งได้พินาศที่เอนโดร์ เขาทั้งหลายได้กลายเป็นเหมือนอย่างปุ๋ยสำหรับแผ่นดินโลก

83:10 Which perished at Endor: they became as dung for the earth.

83:11 ขอทรงทำให้บรรดาขุนนางของพวกเขาเป็นเหมือนอย่างโอเรบและเหมือนอย่างเศเอบ ใช่แล้ว บรรดาประมุขของเขาทั้งหลายเหมือนอย่างเศบาห์และเหมือนอย่างศัลมุนนา

83:11 Make their nobles like Oreb, and like Zeeb: yea, all their princes as Zebah, and as Zalmunna:

83:12 ผู้ที่ได้กล่าวว่า “ให้พวกเราเอาบ้านเรือนทั้งหลายของพระเจ้ามาเป็นกรรมสิทธิ์ของพวกเราเถิด”

83:12 Who said, Let us take to ourselves the houses of God in possession.

83:13 โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงทำให้พวกเขาเป็นเหมือนกงจักร เป็นเหมือนแกลบต่อหน้าลม

83:13 O my God, make them like a wheel; as the stubble before the wind.

83:14 เหมือนอย่างไฟเผาผลาญป่าไม้ และเหมือนอย่างเปลวเพลิงติดภูเขาทั้งหลายให้ลุกโพลง

83:14 As the fire burneth a wood, and as the flame setteth the mountains on fire;

83:15 ดังนั้น ขอทรงก่อกวนพวกเขาด้วยพายุแรงกล้าของพระองค์ และทรงทำให้พวกเขาคร้ามกลัวด้วยพายุจัดของพระองค์

83:15 So persecute them with thy tempest, and make them afraid with thy storm.

83:16 ขอทรงให้ใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความอับอาย เพื่อพวกเขาจะแสวงหาพระนามของพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์

83:16 Fill their faces with shame; that they may seek thy name, O LORD.

83:17 ขอให้พวกเขาสับสน และเป็นทุกข์อยู่เป็นนิตย์ ใช่แล้ว ขอให้พวกเขาถูกทำให้อับอายและพินาศไป

83:17 Let them be confounded and troubled for ever; yea, let them be put to shame, and perish:

83:18 เพื่อคนทั้งปวงจะทราบว่าพระองค์ ผู้ทรงพระนามว่าพระเยโฮวาห์แต่ผู้เดียว ทรงเป็นผู้สูงสุดเหนือแผ่นดินโลกทั้งสิ้น

83:18 That men may know that thou, whose name alone is JEHOVAH, art the most high over all the earth.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope