กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 94 / Psalms 94

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

การขอร้องเรื่องการครอบครองอย่างกดขี่และการขาดความเคารพ
94:1 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้า ซึ่งการแก้แค้นเป็นของพระองค์ โอ ข้าแต่พระเจ้า ซึ่งการแก้แค้นเป็นของพระองค์ ขอทรงสำแดงพระองค์เถิด

Complaint of Tyranny and Impiety
94:1 O LORD God, to whom vengeance belongeth; O God, to whom vengeance belongeth, shew thyself.

94:2 ขอทรงยกย่องพระองค์เอง ข้าแต่พระองค์ ผู้พิพากษาแห่งแผ่นดินโลก ขอทรงตอบสนองแก่คนหยิ่งยโสเถิด

94:2 Lift up thyself, thou judge of the earth: render a reward to the proud.

94:3 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ คนชั่วจะนานเท่าใด คนชั่วจะมีชัยนานเท่าใด

94:3 LORD, how long shall the wicked, how long shall the wicked triumph?

94:4 พวกเขาจะพล่ามและพูดสิ่งต่าง ๆ อย่างจองหองนานเท่าใด และคนกระทำความชั่วช้าทั้งปวงจะโอ้อวดตัวเองนานเท่าใด

94:4 How long shall they utter and speak hard things? and all the workers of iniquity boast themselves?

94:5 พวกเขาทุบประชากรของพระองค์เป็นชิ้น ๆ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ และทำมรดกของพระองค์ให้ทุกข์ยาก

94:5 They break in pieces thy people, O LORD, and afflict thine heritage.

94:6 พวกเขาสังหารหญิงม่ายและคนต่างด้าว และกระทำฆาตกรรมลูกกำพร้าพ่อ

94:6 They slay the widow and the stranger, and murder the fatherless.

94:7 ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็กล่าวว่า “พระเยโฮวาห์จะไม่แลเห็น และพระเจ้าของยาโคบจะไม่เอาพระทัยใส่สิ่งนั้น”

94:7 Yet they say, The LORD shall not see, neither shall the God of Jacob regard it.

94:8 จงเข้าใจเถิด เจ้าทั้งหลายผู้โฉดเขลาในท่ามกลางประชาชนเอ๋ย และพวกเจ้าผู้เป็นคนโง่ เมื่อไรพวกเจ้าจึงจะฉลาด

94:8 Understand, ye brutish among the people: and ye fools, when will ye be wise?

94:9 ผู้ทรงปลูกหู พระองค์จะไม่ทรงได้ยินหรือ ผู้ทรงปั้นตา พระองค์จะไม่ทรงเห็นหรือ

94:9 He that planted the ear, shall he not hear? he that formed the eye, shall he not see?

94:10 ผู้ทรงตีสอนบรรดาประชาชาติ พระองค์จะไม่ทรงดัดนิสัยหรือ ผู้ทรงสอนความรู้ให้แก่มนุษย์ พระองค์จะไม่ทรงทราบหรือ

94:10 He that chastiseth the heathen, shall not he correct? he that teacheth man knowledge, shall not he know?

94:11 พระเยโฮวาห์ทรงทราบความคิดทั้งหลายของมนุษย์ว่า ความคิดเหล่านั้นเป็นเพียงแต่ไร้สาระ

94:11 The LORD knoweth the thoughts of man, that they are vanity.

พระพรแห่งความทุกข์ยาก
94:12 คนที่พระองค์ทรงตีสอนนั้นจะได้รับพร โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ และทรงสอนเขาจากพระราชบัญญัติของพระองค์

Blessedness of Affliction
94:12 Blessed is the man whom thou chastenest, O LORD, and teachest him out of thy law;

94:13 เพื่อพระองค์จะประทานการหยุดพักให้แก่เขาจากวันเหล่านั้นแห่งความยากลำบาก จนกว่าหลุมจะถูกขุดไว้สำหรับคนชั่ว

94:13 That thou mayest give him rest from the days of adversity, until the pit be digged for the wicked.

94:14 เพราะพระเยโฮวาห์จะไม่ทอดทิ้งประชากรของพระองค์ และพระองค์จะไม่ทรงละทิ้งมรดกของพระองค์

94:14 For the LORD will not cast off his people, neither will he forsake his inheritance.

94:15 แต่ความยุติธรรมจะกลับไปหาความชอบธรรม และบรรดาคนเที่ยงธรรมในใจจะติดตามมันไป

94:15 But judgment shall return unto righteousness: and all the upright in heart shall follow it.

94:16 ผู้ใดจะลุกขึ้นต่อต้านบรรดาคนกระทำความชั่วร้ายแทนข้าพเจ้า หรือผู้ใดจะยืนขึ้นต่อสู้บรรดาคนกระทำความชั่วช้าแทนข้าพเจ้า

94:16 Who will rise up for me against the evildoers? or who will stand up for me against the workers of iniquity?

94:17 ถ้าพระเยโฮวาห์มิได้ทรงเป็นความช่วยเหลือของข้าพเจ้า จิตวิญญาณของข้าพเจ้าคงจะเกือบอาศัยอยู่ในความเงียบสงัดไปแล้ว

94:17 Unless the LORD had been my help, my soul had almost dwelt in silence.

94:18 เมื่อข้าพระองค์ได้กล่าวว่า “เท้าของข้าพระองค์พลาด” โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ความเมตตาของพระองค์ยึดข้าพระองค์ไว้

94:18 When I said, My foot slippeth; thy mercy, O LORD, held me up.

94:19 ในความคิดอันมากมายของข้าพระองค์ซึ่งอยู่ภายในข้าพระองค์ การเล้าโลมของพระองค์ก็ทำให้จิตใจของข้าพระองค์ชื่นชมยินดี

94:19 In the multitude of my thoughts within me thy comforts delight my soul.

94:20 บัลลังก์แห่งความชั่วช้าจะร่วมสามัคคีธรรมกับพระองค์ได้หรือ ซึ่งประกอบการชั่วร้ายโดยใช้กฎหมาย

94:20 Shall the throne of iniquity have fellowship with thee, which frameth mischief by a law?

94:21 เขาทั้งหลายรวบรวมกันต่อสู้ชีวิตของคนชอบธรรม และปรับโทษโลหิตที่ไร้ความผิด

94:21 They gather themselves together against the soul of the righteous, and condemn the innocent blood.

94:22 แต่พระเยโฮวาห์ทรงเป็นผู้ป้องกันของข้าพเจ้า และพระเจ้าของข้าพเจ้าทรงเป็นศิลาแห่งการลี้ภัยของข้าพเจ้า

94:22 But the LORD is my defence; and my God is the rock of my refuge.

94:23 และพระองค์จะทรงนำความชั่วช้าของพวกเขาเองมาสู่พวกเขา และจะทรงตัดเขาเหล่านั้นออกเสียในความชั่วของพวกเขาเอง ใช่แล้ว พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราทั้งหลายจะทรงตัดพวกเขาออกเสีย

94:23 And he shall bring upon them their own iniquity, and shall cut them off in their own wickedness; yea, the LORD our God shall cut them off.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope