กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 34 / Psalms 34

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

ดาวิดสรรเสริญพระเจ้าและตักเตือนให้คนอื่นทำเช่นกัน
เพลงสดุดีของดาวิดเมื่อท่านทำเป็นบ้าต่อหน้าอาบีเมเลค พระองค์จึงขับไล่ท่านออกไปเสียและท่านก็ไป

34:1 ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระเยโฮวาห์ตลอดเวลา คำสรรเสริญพระองค์จะอยู่ในปากของข้าพเจ้าเรื่อยไป

David's Praise of God and Exhortation to Others
A psalm of David, when he changed his behavior before Abimelech; who drove him away, and he departed

34:1 I will bless the LORD at all times: his praise shall continually be in my mouth.

34:2 จิตวิญญาณของข้าพเจ้าจะทำการโอ้อวดของตนในพระเยโฮวาห์ คนที่ถ่อมตัวลงจะฟังถึงเรื่องนั้นและจะยินดี

34:2 My soul shall make her boast in the LORD: the humble shall hear thereof, and be glad.

34:3 โอ เชิญยอพระเกียรติแด่พระเยโฮวาห์พร้อมกับข้าพเจ้า และขอให้เราทั้งหลายสรรเสริญพระนามของพระองค์พร้อมกัน

34:3 O magnify the LORD with me, and let us exalt his name together.

34:4 ข้าพเจ้าได้แสวงหาพระเยโฮวาห์ และพระองค์ได้ทรงสดับฟังข้าพเจ้า และได้ทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากความกลัวทั้งสิ้นของข้าพเจ้า

34:4 I sought the LORD, and he heard me, and delivered me from all my fears.

34:5 เขาทั้งหลายได้เพ่งดูพระองค์ และเบิกบาน และหน้าตาของพวกเขาก็ไม่อับอาย

34:5 They looked unto him, and were lightened: and their faces were not ashamed.

34:6 คนยากจนคนนี้ได้ร้องทูล และพระเยโฮวาห์ได้ทรงสดับฟังเขา และได้ทรงช่วยเขาให้พ้นจากความยากลำบากทั้งสิ้นของเขา

34:6 This poor man cried, and the LORD heard him, and saved him out of all his troubles.

34:7 ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ตั้งค่ายล้อมรอบบรรดาผู้ที่เกรงกลัวพระองค์ และทรงช่วยเขาทั้งหลายให้รอดพ้น

34:7 The angel of the LORD encampeth round about them that fear him, and delivereth them.

34:8 โอ ขอเชิญชิมดูและเห็นว่าพระเยโฮวาห์ทรงประเสริฐ คนที่วางใจในพระองค์จะได้รับพร

34:8 O taste and see that the LORD is good: blessed is the man that trusteth in him.

34:9 โอ ท่านทั้งหลาย บรรดาวิสุทธิชนของพระองค์ จงยำเกรงพระเยโฮวาห์ เพราะบรรดาผู้ที่ยำเกรงพระองค์ไม่ขาดแคลน

34:9 O fear the LORD, ye his saints: for there is no want to them that fear him.

34:10 เหล่าสิงโตหนุ่มยังขาดแคลนและหิวโหย แต่บรรดาผู้ที่แสวงหาพระเยโฮวาห์จะไม่ขาดสิ่งดีใด ๆ

34:10 The young lions do lack, and suffer hunger: but they that seek the LORD shall not want any good thing.

34:11 พวกเจ้า บุตรทั้งหลายเอ๋ย จงมาเถิด จงตั้งใจฟังเรา เราจะสอนพวกเจ้าถึงความเกรงกลัวพระเยโฮวาห์

34:11 Come, ye children, hearken unto me: I will teach you the fear of the LORD.

34:12 มนุษย์คนใดผู้ปรารถนาชีวิตและรักวันเวลาทั้งหลาย เพื่อเขาจะได้เห็นความดี

34:12 What man is he that desireth life, and loveth many days, that he may see good?

34:13 จงรักษาลิ้นของเจ้าไว้จากความชั่วร้าย และริมฝีปากของเจ้าไว้จากการพูดอุบาย

34:13 Keep thy tongue from evil, and thy lips from speaking guile.

34:14 จงหนีไปจากความชั่วร้าย และกระทำความดี จงแสวงหาสันติภาพและไล่ตามสันติภาพนั้น

34:14 Depart from evil, and do good; seek peace, and pursue it.

34:15 พระเนตรของพระเยโฮวาห์เฝ้าดูคนชอบธรรมทั้งหลาย และพระกรรณของพระองค์สดับฟังคำอ้อนวอนของพวกเขา

34:15 The eyes of the LORD are upon the righteous, and his ears are open unto their cry.

34:16 พระพักตร์พระเยโฮวาห์ตั้งต่อสู้กับคนทั้งหลายที่ทำความชั่วร้าย เพื่อจะตัดการระลึกถึงพวกเขาเสียจากแผ่นดินโลก

34:16 The face of the LORD is against them that do evil, to cut off the remembrance of them from the earth.

34:17 คนชอบธรรมทั้งหลายร้องทูล และพระเยโฮวาห์ทรงสดับฟังและทรงช่วยพวกเขาให้พ้นจากความยากลำบากทั้งสิ้นของพวกเขา

34:17 The righteous cry, and the LORD heareth, and delivereth them out of all their troubles.

34:18 พระเยโฮวาห์ทรงอยู่ใกล้คนทั้งหลายที่มีใจแตกสลาย และทรงช่วยคนเหล่านั้นที่มีจิตใจสำนึกผิดให้รอด

34:18 The LORD is nigh unto them that are of a broken heart; and saveth such as be of a contrite spirit.

34:19 บรรดาความเจ็บปวดรวดร้าวของคนชอบธรรมมีมาก แต่พระเยโฮวาห์ทรงช่วยเขาออกมาให้พ้นจากสิ่งเหล่านั้นทั้งหมด

34:19 Many are the afflictions of the righteous: but the LORD delivereth him out of them all.

34:20 พระองค์ทรงรักษากระดูกทุกซี่ของเขาไว้ ไม่หักเลยสักซี่เดียว

34:20 He keepeth all his bones: not one of them is broken.

34:21 ความชั่วร้ายจะสังหารคนชั่ว และคนทั้งหลายที่เกลียดชังคนชอบธรรมจะร้างเปล่า

34:21 Evil shall slay the wicked: and they that hate the righteous shall be desolate.

34:22 พระเยโฮวาห์ทรงไถ่ชีวิตของบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ และไม่มีคนใดในพวกเขาที่วางใจในพระองค์แล้วจะต้องร้างเปล่า

34:22 The LORD redeemeth the soul of his servants: and none of them that trust in him shall be desolate.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope