กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 11 / Psalms 11

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

การทรงเตรียมและความยุติธรรมของพระเจ้า
ถึงหัวหน้านักร้อง เพลงสดุดีของดาวิด

11:1 ข้าพเจ้าให้ความไว้วางใจของข้าพเจ้าอยู่ในพระเยโฮวาห์ ท่านทั้งหลายพูดกับจิตของใจข้าพเจ้าอย่างไรว่า “จงหนีเหมือนอย่างนกไปยังภูเขาของพวกท่าน

Providence and Justice of God
To the chief musician, A psalm of David

11:1 In the LORD put I my trust: how say ye to my soul, Flee as a bird to your mountain?

11:2 เพราะดูเถิด คนชั่วโก่งธนูของพวกเขา พวกเขาเตรียมลูกธนูของพวกเขาพาดสายไว้ เพื่อพวกเขาจะยิงอย่างลับ ๆ ให้ถูกคนใจเที่ยงธรรม

11:2 For, lo, the wicked bend their bow, they make ready their arrow upon the string, that they may privily shoot at the upright in heart.

11:3 ถ้าบรรดารากฐานถูกทำลายเสียแล้ว คนชอบธรรมจะทำอะไรได้”

11:3 If the foundations be destroyed, what can the righteous do?

11:4 พระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยู่ในพระวิหารอันบริสุทธิ์ของพระองค์ พระที่นั่งของพระเยโฮวาห์อยู่ในสวรรค์ พระเนตรของพระองค์มองดู หนังตาของพระองค์ทดสอบบุตรทั้งหลายของมนุษย์

11:4 The LORD is in his holy temple, the LORD'S throne is in heaven: his eyes behold, his eyelids try, the children of men.

11:5 พระเยโฮวาห์ทรงทดสอบคนชอบธรรม แต่จิตใจของพระองค์เกลียดชังคนชั่วและผู้ที่รักความทารุณโหดร้าย

11:5 The LORD trieth the righteous: but the wicked and him that loveth violence his soul hateth.

11:6 พระองค์จะทรงให้บ่วงแร้วต่าง ๆ ไฟและกำมะถัน และลมที่แผดเผาตกลงบนคนชั่วดุจฝน นี่จะเป็นส่วนแห่งถ้วยของเขาเหล่านั้น

11:6 Upon the wicked he shall rain snares, fire and brimstone, and an horrible tempest: this shall be the portion of their cup.

11:7 เพราะพระเยโฮวาห์ผู้ชอบธรรมทรงรักความชอบธรรม สีพระพักตร์พระองค์ทอดพระเนตรคนเที่ยงธรรมจริง ๆ

11:7 For the righteous LORD loveth righteousness; his countenance doth behold the upright.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope