กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 128 / Psalms 128

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

พระพรสำหรับครอบครัวที่สัตย์ซื่อ
บทเพลงใช้แห่ขึ้น

128:1 ทุกคนที่ยำเกรงพระเยโฮวาห์จะได้รับพร ที่ดำเนินในมรรคาทั้งหลายของพระองค์

Blessings on the Faithful Family
A song of degrees

128:1 Blessed is every one that feareth the LORD; that walketh in his ways.

128:2 เพราะท่านจะกินผลน้ำมือของท่าน ท่านจะเป็นสุข และท่านจะอยู่เย็นเป็นสุข

128:2 For thou shalt eat the labour of thine hands: happy shalt thou be, and it shall be well with thee.

128:3 ภรรยาของท่านจะเป็นอย่างเถาองุ่นลูกดกอยู่ข้าง ๆ บ้านของท่าน ลูก ๆ ของท่านจะเป็นเหมือนหน่อมะกอกอยู่รอบโต๊ะของท่าน

128:3 Thy wife shall be as a fruitful vine by the sides of thine house: thy children like olive plants round about thy table.

128:4 ดูเถิด คนที่ยำเกรงพระเยโฮวาห์จะได้รับพรดังนี้แหละ

128:4 Behold, that thus shall the man be blessed that feareth the LORD.

128:5 พระเยโฮวาห์จะทรงอวยพรท่านออกมาจากศิโยน และท่านจะเห็นความดีของเยรูซาเล็มตลอดวันเวลาแห่งชีวิตของท่าน

128:5 The LORD shall bless thee out of Zion: and thou shalt see the good of Jerusalem all the days of thy life.

128:6 ใช่แล้ว ท่านจะเห็นลูกหลานของท่าน และสันติภาพมีแก่อิสราเอล

128:6 Yea, thou shalt see thy children's children, and peace upon Israel.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope