กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 132 / Psalms 132

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

คำอธิษฐานเมื่อย้ายหีบพันธสัญญา
บทเพลงใช้แห่ขึ้น

132:1 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงระลึกถึงดาวิดและความทุกข์ลำบากทั้งสิ้นของท่าน

Prayer at the Removing of the Ark
A song of degrees

132:1 LORD, remember David, and all his afflictions:

132:2 ว่า ท่านได้ปฏิญาณต่อพระเยโฮวาห์อย่างไร และได้ปฏิญาณตัวไว้ต่อองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ของยาโคบ

132:2 How he sware unto the LORD, and vowed unto the mighty God of Jacob;

132:3 “แน่นอน ข้าพระองค์จะไม่เข้ามาในพลับพลาแห่งบ้านของข้าพระองค์ หรือขึ้นไปยังที่นอนของข้าพระองค์

132:3 Surely I will not come into the tabernacle of my house, nor go up into my bed;

132:4 ข้าพระองค์จะไม่ให้นัยน์ตาของข้าพระองค์หลับ หรือให้หนังตาของข้าพระองค์เคลิ้มไป

132:4 I will not give sleep to mine eyes, or slumber to mine eyelids,

132:5 จนกว่าข้าพระองค์จะหาสถานที่สำหรับพระเยโฮวาห์ได้ คือที่ประทับสำหรับพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ของยาโคบ”

132:5 Until I find out a place for the LORD, an habitation for the mighty God of Jacob.

132:6 ดูเถิด พวกเราได้ยินเรื่องนี้ในเอฟราธาห์ พวกเราได้พบสิ่งนี้ในบรรดาทุ่งแห่งป่าไม้

132:6 Lo, we heard of it at Ephratah: we found it in the fields of the wood.

132:7 “พวกเราจะเข้าไปในพลับพลาทั้งหลายของพระองค์ พวกเราจะนมัสการที่แท่นรองพระบาทของพระองค์”

132:7 We will go into his tabernacles: we will worship at his footstool.

132:8 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงลุกขึ้นเสด็จไปยังที่พำนักของพระองค์เถิด ทั้งพระองค์และหีบแห่งอานุภาพของพระองค์

132:8 Arise, O LORD, into thy rest; thou, and the ark of thy strength.

132:9 ขอให้บรรดาปุโรหิตของพระองค์ห่มตัวด้วยความชอบธรรม และให้วิสุทธิชนทั้งหลายของพระองค์โห่ร้องด้วยความชื่นบาน

132:9 Let thy priests be clothed with righteousness; and let thy saints shout for joy.

132:10 เพราะเห็นแก่ดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์ ขออย่าทรงหันหน้าของผู้ถูกเจิมของพระองค์ไปเสีย

132:10 For thy servant David's sake turn not away the face of thine anointed.

132:11 พระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณในความจริงต่อดาวิดแล้ว พระองค์จะไม่ทรงหันกลับจากคำปฏิญาณนั้น “เราจะตั้งผลแห่งกายของเจ้าไว้บนบัลลังก์ของเจ้า

132:11 The LORD hath sworn in truth unto David; he will not turn from it; Of the fruit of thy body will I set upon thy throne.

132:12 ถ้าบรรดาบุตรของเจ้าจะรักษาพันธสัญญาของเรา และพระโอวาทของเราซึ่งเราจะสอนเขาทั้งหลาย บรรดาบุตรของเขาทั้งหลายจะนั่งบนบัลลังก์ของเจ้าเป็นนิตย์ด้วย”

132:12 If thy children will keep my covenant and my testimony that I shall teach them, their children shall also sit upon thy throne for evermore.

132:13 เพราะพระเยโฮวาห์ทรงเลือกศิโยนแล้ว พระองค์ทรงปรารถนามันเพื่อเป็นที่ประทับของพระองค์

132:13 For the LORD hath chosen Zion; he hath desired it for his habitation.

132:14 “นี่เป็นที่พำนักของเราเป็นนิตย์ เราจะอาศัยอยู่ที่นี่ เพราะเราปรารถนามันแล้ว

132:14 This is my rest for ever: here will I dwell; for I have desired it.

132:15 เราจะอำนวยพรอย่างมากมายแก่เสบียงของเมืองนี้ เราจะให้คนยากจนของเมืองนี้อิ่มด้วยขนมปัง

132:15 I will abundantly bless her provision: I will satisfy her poor with bread.

132:16 เราจะห่มตัวบรรดาปุโรหิตของเมืองนั้นด้วยความรอดเช่นกัน และวิสุทธิชนทั้งหลายของเมืองนั้นจะโห่ร้องด้วยความชื่นบาน

132:16 I will also clothe her priests with salvation: and her saints shall shout aloud for joy.

132:17 ณ ที่นั้นเราจะทำให้เขาของดาวิดงอกขึ้น เราได้กำหนดประทีปดวงหนึ่งไว้สำหรับผู้ที่ถูกเจิมของเรา

132:17 There will I make the horn of David to bud: I have ordained a lamp for mine anointed.

132:18 บรรดาศัตรูของท่านเราจะห่มด้วยความอับอาย แต่บนตัวท่านเองมงกุฎของท่านจะเจริญรุ่งเรือง”

132:18 His enemies will I clothe with shame: but upon himself shall his crown flourish.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope