กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 147 / Psalms 147

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

ผู้พยากรณ์ตักเตือนให้สรรเสริญพระเจ้า
147:1 ท่านทั้งหลายจงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด เพราะเป็นการดีที่จะร้องเพลงสรรเสริญถวายแด่พระเจ้าของพวกเรา เพราะการกระทำนั้นเป็นที่น่ายินดีและการสรรเสริญก็งดงาม

The Prophet Exhorts to Praise of God
147:1 Praise ye the LORD: for it is good to sing praises unto our God; for it is pleasant; and praise is comely.

147:2 พระเยโฮวาห์ทรงก่อสร้างเยรูซาเล็มขึ้น พระองค์ทรงรวบรวมคนอิสราเอลที่ถูกกระจัดกระจายไป

147:2 The LORD doth build up Jerusalem: he gathereth together the outcasts of Israel.

147:3 พระองค์ทรงรักษาคนที่ชอกช้ำระกำใจ และทรงพันผูกบาดแผลทั้งหลายของพวกเขา

147:3 He healeth the broken in heart, and bindeth up their wounds.

147:4 พระองค์ทรงนับจำนวนดวงดาวต่าง ๆ พระองค์ทรงเรียกพวกมันตามชื่อของพวกมันทุกดวง

147:4 He telleth the number of the stars; he calleth them all by their names.

147:5 องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเราใหญ่ยิ่ง และทรงฤทธานุภาพอันอุดม ความเข้าใจของพระองค์นั้นวัดไม่ได้

147:5 Great is our Lord, and of great power: his understanding is infinite.

147:6 พระเยโฮวาห์ทรงชูคนใจถ่อมขึ้น พระองค์ทรงเหวี่ยงคนชั่วลงถึงดิน

147:6 The LORD lifteth up the meek: he casteth the wicked down to the ground.

147:7 จงร้องเพลงขอบพระคุณถวายแด่พระเยโฮวาห์ จงร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าของพวกเราด้วยพิณเขาคู่

147:7 Sing unto the LORD with thanksgiving; sing praise upon the harp unto our God:

147:8 ผู้ทรงคลุมฟ้าสวรรค์ด้วยบรรดาเมฆ ผู้ทรงเตรียมฝนให้แก่แผ่นดินโลก ผู้ทรงกระทำให้หญ้างอกบนภูเขาทั้งหลาย

147:8 Who covereth the heaven with clouds, who prepareth rain for the earth, who maketh grass to grow upon the mountains.

147:9 พระองค์ประทานอาหารแก่สัตว์ และแก่บรรดานกกาหนุ่มที่ร้อง

147:9 He giveth to the beast his food, and to the young ravens which cry.

147:10 พระองค์ไม่พอพระทัยในกำลังของม้า พระองค์ไม่มีความปีติยินดีในขาของมนุษย์

147:10 He delighteth not in the strength of the horse: he taketh not pleasure in the legs of a man.

147:11 พระเยโฮวาห์ทรงมีความปีติยินดีในบรรดาคนที่ยำเกรงพระองค์ ในคนทั้งหลายที่หวังในความเมตตาของพระองค์

147:11 The LORD taketh pleasure in them that fear him, in those that hope in his mercy.

147:12 จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด โอ เยรูซาเล็มเอ๋ย จงสรรเสริญพระเจ้าของเจ้า โอ ศิโยนเอ๋ย

147:12 Praise the LORD, O Jerusalem; praise thy God, O Zion.

147:13 เพราะพระองค์ทรงเสริมกำลังบรรดาดาลประตูของเจ้าแล้ว พระองค์ทรงอวยพรบุตรทั้งหลายของเจ้าที่อยู่ภายในเจ้า

147:13 For he hath strengthened the bars of thy gates; he hath blessed thy children within thee.

147:14 พระองค์ทรงกระทำให้เกิดสันติภาพในเขตแดนทั้งหลายของเจ้า และทรงให้เจ้าอิ่มด้วยข้าวสาลีที่ดีที่สุด

147:14 He maketh peace in thy borders, and filleth thee with the finest of the wheat.

147:15 พระองค์ทรงส่งพระบัญญัติของพระองค์ออกไปบนแผ่นดินโลก พระวจนะของพระองค์วิ่งไปอย่างรวดเร็ว

147:15 He sendeth forth his commandment upon earth: his word runneth very swiftly.

147:16 พระองค์ประทานหิมะเหมือนอย่างขนแกะ พระองค์ทรงหว่านน้ำค้างแข็งขาวเหมือนอย่างขี้เถ้าทั้งหลาย

147:16 He giveth snow like wool: he scattereth the hoarfrost like ashes.

147:17 พระองค์ทรงโยนน้ำแข็งของพระองค์ออกไปเหมือนอย่างเศษอาหาร ใครจะยืนอยู่ต่อหน้าความหนาวของพระองค์ได้

147:17 He casteth forth his ice like morsels: who can stand before his cold?

147:18 พระองค์ทรงส่งพระวจนะของพระองค์ออกไป และละลายพวกเขาเสีย พระองค์ทรงทำให้ลมของพระองค์พัดไปมา และให้น้ำทั้งหลายไหล

147:18 He sendeth out his word, and melteth them: he causeth his wind to blow, and the waters flow.

147:19 พระองค์ทรงสำแดงพระวจนะของพระองค์แก่ยาโคบ บรรดากฎเกณฑ์และคำตัดสินของพระองค์แก่อิสราเอล

147:19 He sheweth his word unto Jacob, his statutes and his judgments unto Israel.

147:20 พระองค์มิได้ทรงประกอบกิจเช่นนี้แก่ประชาชาติอื่นใด และสำหรับบรรดาคำตัดสินของพระองค์นั้น พวกเขาไม่รู้จักคำตัดสินเหล่านั้นเลย ท่านทั้งหลายจงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด

147:20 He hath not dealt so with any nation: and as for his judgments, they have not known them. Praise ye the LORD.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope