กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 21 / Psalms 21

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

การขอบพระคุณสำหรับชัยชนะ
ถึงหัวหน้านักร้อง เพลงสดุดีของดาวิด

21:1 กษัตริย์จะเปรมปรีดิ์ในพระกำลังของพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ และในความรอดของพระองค์ ท่านจะปีติยินดีอย่างยิ่ง

A Thanksgiving for Victory
To the chief musician, A psalm of David

21:1 The king shall joy in thy strength, O LORD; and in thy salvation how greatly shall he rejoice!

21:2 พระองค์ได้ประทานแก่ท่านตามใจปรารถนาของท่าน และไม่ได้ทรงยับยั้งคำทูลขอแห่งริมฝีปากของท่าน เซลาห์

21:2 Thou hast given him his heart's desire, and hast not withholden the request of his lips. Selah.

21:3 เพราะพระองค์ทรงให้บรรดาพระพรแห่งความดีนำหน้าท่านไป พระองค์ทรงสวมมงกุฎทองคำบริสุทธิ์บนศีรษะของท่าน

21:3 For thou preventest him with the blessings of goodness: thou settest a crown of pure gold on his head.

21:4 ท่านได้ทูลขอชีวิตจากพระองค์ และพระองค์ได้ประทานชีวิตให้แก่ท่าน คือชีวิตยืนนานเป็นนิตย์และเป็นนิตย์

21:4 He asked life of thee, and thou gavest it him, even length of days for ever and ever.

21:5 สง่าราศีของท่านใหญ่ยิ่งเนื่องด้วยความรอดของพระองค์ พระองค์ได้ทรงประดับท่านด้วยยศศักดิ์และความรุ่งโรจน์

21:5 His glory is great in thy salvation: honour and majesty hast thou laid upon him.

21:6 เพราะพระองค์ได้ทรงให้ท่านรับพระพรอย่างที่สุดเป็นนิตย์ พระองค์ได้ทรงกระทำให้ท่านมีความยินดีปรีดาอย่างเหลือล้นด้วยสีพระพักตร์พระองค์

21:6 For thou hast made him most blessed for ever: thou hast made him exceeding glad with thy countenance.

21:7 เพราะกษัตริย์วางใจในพระเยโฮวาห์ และโดยความเมตตาของพระองค์ผู้สูงสุด ท่านจะไม่หวั่นไหวเลย

21:7 For the king trusteth in the LORD, and through the mercy of the most High he shall not be moved.

21:8 พระหัตถ์ของพระองค์จะค้นพบเหล่าศัตรูทั้งสิ้นของพระองค์ พระหัตถ์ขวาของพระองค์จะพบบรรดาผู้ที่เกลียดชังพระองค์

21:8 Thine hand shall find out all thine enemies: thy right hand shall find out those that hate thee.

21:9 พระองค์จะทรงกระทำให้เขาทั้งหลายเหมือนอย่างเตาไฟที่ร้อนจัดในเวลาแห่งพระพิโรธของพระองค์ พระเยโฮวาห์จะทรงกลืนพวกเขาไว้ในพระพิโรธของพระองค์ และไฟจะเขมือบพวกเขาเสีย

21:9 Thou shalt make them as a fiery oven in the time of thine anger: the LORD shall swallow them up in his wrath, and the fire shall devour them.

21:10 ลูกหลานของเขาทั้งหลาย พระองค์จะทรงทำลายเสียจากแผ่นดินโลก และเชื้อสายของพวกเขาจะพรากไปจากท่ามกลางบุตรทั้งหลายของมนุษย์

21:10 Their fruit shalt thou destroy from the earth, and their seed from among the children of men.

21:11 เพราะเขาทั้งหลายได้ปองร้ายต่อพระองค์ พวกเขาประดิษฐ์เรื่องชั่ว ซึ่งพวกเขาไม่สามารถจะกระทำให้สำเร็จ

21:11 For they intended evil against thee: they imagined a mischievous device, which they are not able to perform.

21:12 เพราะฉะนั้น พระองค์จะทรงกระทำให้เขาทั้งหลายหันหลังของพวกเขาไป เมื่อพระองค์จะทรงเตรียมบรรดาลูกธนูของพระองค์ไว้บนสายธนูของพระองค์ไปตรงหน้าของพวกเขาทีเดียว

21:12 Therefore shalt thou make them turn their back, when thou shalt make ready thine arrows upon thy strings against the face of them.

21:13 ขอทรงให้พระองค์ทรงเป็นที่ยกย่องเชิดชู ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ในพระกำลังของพระองค์ ดังนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายจึงจะร้องเพลงและสรรเสริญฤทธานุภาพของพระองค์

21:13 Be thou exalted, LORD, in thine own strength: so will we sing and praise thy power.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope