กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 44 / Psalms 44

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

ความโปรดปรานในอดีต
ถึงหัวหน้านักร้อง มัสคิลบทหนึ่งของคณะโคราห์

44:1 ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ยินกับหูของตน โอ ข้าแต่พระเจ้า บรรพบุรุษของข้าพระองค์ทั้งหลายได้เล่าให้ข้าพระองค์ทั้งหลายฟัง ถึงกิจการซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำในสมัยของพวกเขา ในสมัยโบราณกาลนั้น

Former Favors
To the chief musician for the sons of Korah, A Maschil

44:1 We have heard with our ears, O God, our fathers have told us, what work thou didst in their days, in the times of old.

44:2 ถึงการที่พระองค์ได้ทรงขับไล่บรรดาประชาชาติออกไปด้วยพระหัตถ์ของพระองค์ และได้ทรงปลูกบรรพบุรุษทั้งหลายไว้ ถึงการที่พระองค์ได้ทรงให้ชาติทั้งหลายทุกข์ใจ และได้ทรงเหวี่ยงเขาทั้งหลายออกไป

44:2 How thou didst drive out the heathen with thy hand, and plantedst them; how thou didst afflict the people, and cast them out.

44:3 เพราะเขาทั้งหลายไม่ได้แผ่นดินนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ด้วยดาบของพวกเขาเอง และแขนของพวกเขาก็ไม่ได้ช่วยพวกเขาให้รอด แต่โดยพระหัตถ์ขวาของพระองค์ และพระกรของพระองค์ และโดยความสว่างแห่งสีพระพักตร์พระองค์ เพราะพระองค์ได้ทรงมีความโปรดปรานแก่เขาทั้งหลาย

44:3 For they got not the land in possession by their own sword, neither did their own arm save them: but thy right hand, and thine arm, and the light of thy countenance, because thou hadst a favour unto them.

44:4 พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงบัญชาการช่วยให้พ้นไว้สำหรับยาโคบ

44:4 Thou art my King, O God: command deliverances for Jacob.

44:5 โดยพระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายจะผลักบรรดาศัตรูของพวกเราลง โดยพระนามของพระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายจะเหยียบบรรดาคนที่ลุกขึ้นต่อสู้ข้าพระองค์ทั้งหลายลง

44:5 Through thee will we push down our enemies: through thy name will we tread them under that rise up against us.

44:6 เพราะข้าพระองค์จะไม่วางใจในคันธนูของข้าพระองค์ และดาบของข้าพระองค์จะไม่ช่วยข้าพระองค์ให้รอด

44:6 For I will not trust in my bow, neither shall my sword save me.

ความชั่วร้ายต่าง ๆ ในปัจจุบัน
44:7 แต่พระองค์ได้ทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้รอดจากบรรดาศัตรูของข้าพระองค์ทั้งหลาย และทรงทำให้บรรดาคนที่ได้เกลียดชังข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นได้รับความอับอาย

Present Evils
44:7 But thou hast saved us from our enemies, and hast put them to shame that hated us.

44:8 ในพระเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายโอ้อวดตลอดทั้งวัน และสรรเสริญพระนามของพระองค์เป็นนิตย์ เซลาห์

44:8 In God we boast all the day long, and praise thy name for ever. Selah.

44:9 แต่พระองค์ได้ทรงทอดทิ้งเสียและทำให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้รับความอับอาย และไม่เสด็จออกไปพร้อมกับบรรดากองทัพของข้าพระองค์ทั้งหลาย

44:9 But thou hast cast off, and put us to shame; and goest not forth with our armies.

44:10 พระองค์ทรงกระทำให้ข้าพระองค์ทั้งหลายหันกลับเสียจากศัตรู และบรรดาคนที่เกลียดชังข้าพระองค์ทั้งหลายก็ได้ของริบไปสำหรับตน

44:10 Thou makest us to turn back from the enemy: and they which hate us spoil for themselves.

44:11 พระองค์ได้ทรงมอบข้าพระองค์ทั้งหลายไว้เหมือนอย่างฝูงแกะที่ถูกกำหนดไว้สำหรับเป็นอาหาร และได้ทรงกระจายข้าพระองค์ทั้งหลายให้ไปอยู่ท่ามกลางบรรดาประชาชาติ

44:11 Thou hast given us like sheep appointed for meat; and hast scattered us among the heathen.

44:12 พระองค์ทรงขายประชากรของพระองค์อย่างเปล่า ๆ และไม่ทรงเพิ่มความมั่งคั่งของพระองค์ด้วยราคาของพวกเขา

44:12 Thou sellest thy people for nought, and dost not increase thy wealth by their price.

44:13 พระองค์ทรงกระทำให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นที่ติเตียนแก่บรรดาเพื่อนบ้านของข้าพระองค์ทั้งหลาย เป็นที่เยาะเย้ยและดูถูกแก่คนเหล่านั้นที่อยู่รอบข้างข้าพระองค์ทั้งหลาย

44:13 Thou makest us a reproach to our neighbours, a scorn and a derision to them that are round about us.

44:14 พระองค์ทรงกระทำให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นคำครหาท่ามกลางประชาชาติ เป็นที่สั่นศีรษะท่ามกลางชนชาติทั้งหลาย

44:14 Thou makest us a byword among the heathen, a shaking of the head among the people.

44:15 ความสับสนของข้าพระองค์อยู่ตรงหน้าข้าพระองค์อยู่เสมอ และความอับอายแห่งใบหน้าของข้าพระองค์ได้คลุมข้าพระองค์ไว้

44:15 My confusion is continually before me, and the shame of my face hath covered me,

44:16 เนื่องด้วยเสียงของคนที่ติเตียนและพูดหมิ่นประมาท เนื่องด้วยศัตรูและผู้แก้แค้น

44:16 For the voice of him that reproacheth and blasphemeth; by reason of the enemy and avenger.

44:17 สิ่งทั้งปวงเหล่านี้มาอยู่เหนือข้าพระองค์ทั้งหลาย ถึงอย่างนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายก็ไม่ได้ลืมพระองค์ และข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ได้กระทำอย่างคดโกงในพันธสัญญาของพระองค์

44:17 All this is come upon us; yet have we not forgotten thee, neither have we dealt falsely in thy covenant.

44:18 จิตใจของข้าพระองค์ทั้งหลายก็ไม่ได้หันกลับ และบรรดาย่างเท้าของข้าพระองค์ทั้งหลายก็ไม่ได้พรากไปจากพระมรรคาของพระองค์

44:18 Our heart is not turned back, neither have our steps declined from thy way;

44:19 ถึงแม้ว่าพระองค์ได้ทรงทำให้ข้าพระองค์ทั้งหลายแหลกลาญในสถานที่ของบรรดามังกร และคลุมข้าพระองค์ทั้งหลายไว้ด้วยเงาแห่งความตาย

44:19 Though thou hast sore broken us in the place of dragons, and covered us with the shadow of death.

44:20 ถ้าพวกเราได้ลืมพระนามของพระเจ้าของพวกเรา หรือเหยียดมือของพวกเราออกให้แก่พระของคนต่างชาติ

44:20 If we have forgotten the name of our God, or stretched out our hands to a strange god;

44:21 พระเจ้าจะไม่ทรงค้นหาเรื่องนี้หรือ เพราะพระองค์ทรงทราบบรรดาความลึกลับของจิตใจ

44:21 Shall not God search this out? for he knoweth the secrets of the heart.

44:22 ใช่แล้ว เพราะเห็นแก่พระองค์ ข้าพระองค์ทั้งหลายจึงถูกประหารวันยังค่ำ ข้าพระองค์ทั้งหลายถูกนับว่าเป็นเหมือนอย่างแกะสำหรับจะเอาไปฆ่าเสีย

44:22 Yea, for thy sake are we killed all the day long; we are counted as sheep for the slaughter.

ดาวิดทูลขอความช่วยเหลือ
44:23 ขอทรงตื่นเถิด ไฉนพระองค์บรรทมอยู่ โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงลุกขึ้นเถิด ขออย่าทรงเหวี่ยงข้าพระองค์ทั้งหลายเสียเป็นนิตย์

Prayer for Succor
44:23 Awake, why sleepest thou, O Lord? arise, cast us not off for ever.

44:24 ไฉนพระองค์ทรงซ่อนพระพักตร์พระองค์เสีย และทรงลืมความทุกข์ยากและการบีบบังคับของข้าพระองค์ทั้งหลายเสีย

44:24 Wherefore hidest thou thy face, and forgettest our affliction and our oppression?

44:25 เพราะจิตใจของข้าพระองค์ทั้งหลายโน้มลงถึงผงคลีดิน ท้องของข้าพระองค์ทั้งหลายเกาะติดดิน

44:25 For our soul is bowed down to the dust: our belly cleaveth unto the earth.

44:26 ขอทรงลุกขึ้นเพื่อช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายเถิด และขอทรงไถ่ข้าพระองค์ทั้งหลายไว้เพื่อเห็นแก่ความเมตตาของพระองค์

44:26 Arise for our help, and redeem us for thy mercies' sake.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope