กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 89 / Psalms 89

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

การสรรเสริญพระเจ้าเพราะพันธสัญญาและความโปรดปรานของพระองค์
มัสคิลบทหนึ่งของเอธาน คนเอสราห์

89:1 ข้าพระองค์จะร้องเพลงถึงความเมตตาทั้งหลายของพระเยโฮวาห์เป็นนิตย์ ด้วยปากของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะประกาศความสัตย์ซื่อของพระองค์แก่คนทุกชั่วอายุ

Praise of God for His Covenant and Favor
A Maschil of Ethan the Ezrahite

89:1 I will sing of the mercies of the LORD for ever: with my mouth will I make known thy faithfulness to all generations.

89:2 เพราะข้าพระองค์ได้กล่าวแล้วว่า “ความเมตตาจะตั้งอยู่เป็นนิตย์ พระองค์จะสถาปนาความสัตย์ซื่อของพระองค์ในฟ้าสวรรค์ทั้งหลาย”

89:2 For I have said, Mercy shall be built up for ever: thy faithfulness shalt thou establish in the very heavens.

89:3 “เราได้กระทำพันธสัญญากับผู้ที่ถูกเลือกของเรา เราได้ปฏิญาณไว้กับดาวิดผู้รับใช้ของเรา

89:3 I have made a covenant with my chosen, I have sworn unto David my servant,

89:4 ว่า ‘เราจะสถาปนาเชื้อสายของเจ้าไว้เป็นนิตย์ และจะตั้งบัลลังก์ของเจ้าไว้ทุกชั่วอายุ’” เซลาห์

89:4 Thy seed will I establish for ever, and build up thy throne to all generations. Selah.

89:5 และบรรดาฟ้าสวรรค์จะสรรเสริญการมหัศจรรย์ทั้งหลายของพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ความสัตย์ซื่อของพระองค์ด้วยในที่ประชุมของเหล่าวิสุทธิชน

89:5 And the heavens shall praise thy wonders, O LORD: thy faithfulness also in the congregation of the saints.

89:6 เพราะผู้ใดเล่าในสวรรค์จะเปรียบได้กับพระเยโฮวาห์ ผู้ใดเล่าในท่ามกลางบุตรทั้งหลายของผู้มีอำนาจจะเทียบได้กับพระเยโฮวาห์

89:6 For who in the heaven can be compared unto the LORD? who among the sons of the mighty can be likened unto the LORD?

89:7 พระเจ้าทรงเป็นที่เกรงกลัวอย่างยิ่งในที่ประชุมของบรรดาวิสุทธิชน และเป็นที่เกรงขามของคนทั้งปวงที่อยู่รอบพระองค์

89:7 God is greatly to be feared in the assembly of the saints, and to be had in reverence of all them that are about him.

89:8 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธา ผู้ใดเล่าทรงฤทธานุภาพเหมือนอย่างพระองค์ หรือเหมือนอย่างความสัตย์ซื่อของพระองค์ซึ่งล้อมรอบพระองค์

89:8 O LORD God of hosts, who is a strong LORD like unto thee? or to thy faithfulness round about thee?

89:9 พระองค์ทรงปกครองการเดือดดาลของทะเล เมื่อบรรดาคลื่นแห่งทะเลสูงขึ้น พระองค์ทรงให้พวกมันสงบลง

89:9 Thou rulest the raging of the sea: when the waves thereof arise, thou stillest them.

89:10 พระองค์ทรงทุบราหับเป็นชิ้น ๆ เหมือนอย่างคนที่ถูกฆ่า พระองค์ทรงกระจายบรรดาศัตรูของพระองค์ด้วยพระกรอันทรงฤทธิ์ของพระองค์

89:10 Thou hast broken Rahab in pieces, as one that is slain; thou hast scattered thine enemies with thy strong arm.

89:11 ฟ้าสวรรค์ทั้งหลายเป็นของพระองค์ แผ่นดินโลกก็เป็นของพระองค์ด้วย ส่วนแผ่นดินโลกและบรรดาสิ่งที่อยู่ในนั้น พระองค์ได้ทรงตั้งพวกมันไว้

89:11 The heavens are thine, the earth also is thine: as for the world and the fulness thereof, thou hast founded them.

89:12 ทิศเหนือและทิศใต้ พระองค์ก็ได้ทรงสร้างพวกมันไว้ ภูเขาทาโบร์กับภูเขาเฮอร์โมนจะชื่นบานในพระนามของพระองค์

89:12 The north and the south thou hast created them: Tabor and Hermon shall rejoice in thy name.

89:13 พระองค์ทรงมีพระกรอันทรงฤทธิ์ พระหัตถ์ของพระองค์ก็แข็งแรง และพระหัตถ์ขวาของพระองค์ก็สูง

89:13 Thou hast a mighty arm: strong is thy hand, and high is thy right hand.

89:14 ความเที่ยงธรรมและความยุติธรรมเป็นที่ประทับแห่งบัลลังก์ของพระองค์ ความเมตตาและความจริงจะนำหน้าพระองค์ไป

89:14 Justice and judgment are the habitation of thy throne: mercy and truth shall go before thy face.

89:15 ชนชาติที่รู้จักเสียงโห่ร้องอันชื่นบานจะได้รับพร โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พวกเขาจะเดินในความสว่างแห่งสีพระพักตร์พระองค์

89:15 Blessed is the people that know the joyful sound: they shall walk, O LORD, in the light of thy countenance.

89:16 พวกเขาจะปลาบปลื้มยินดีในพระนามพระองค์วันยังค่ำ และในความชอบธรรมของพระองค์พวกเขาจะได้รับการเชิดชู

89:16 In thy name shall they rejoice all the day: and in thy righteousness shall they be exalted.

89:17 เพราะพระองค์ทรงเป็นสง่าราศีแห่งกำลังของเขาทั้งหลาย และในความโปรดปรานของพระองค์ เขาของข้าพระองค์ทั้งหลายจะถูกเชิดชูขึ้น

89:17 For thou art the glory of their strength: and in thy favour our horn shall be exalted.

89:18 เพราะพระเยโฮวาห์ทรงเป็นผู้ป้องกันเราทั้งหลาย และองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลทรงเป็นกษัตริย์ของพวกเรา

89:18 For the LORD is our defence; and the Holy One of Israel is our king.

89:19 ในกาลก่อน พระองค์ได้ตรัสด้วยนิมิตแก่ผู้บริสุทธิ์ของพระองค์ และตรัสว่า “เราได้ช่วยเหลือชายฉกรรจ์คนหนึ่ง เราได้เชิดชูคนหนึ่งที่ถูกเลือกจากประชาชน

89:19 Then thou spakest in vision to thy holy one, and saidst, I have laid help upon one that is mighty; I have exalted one chosen out of the people.

89:20 เราได้พบดาวิดผู้รับใช้ของเรา ด้วยน้ำมันบริสุทธิ์ของเรา เราได้เจิมเขาไว้แล้ว

89:20 I have found David my servant; with my holy oil have I anointed him:

89:21 มือของเราจะอยู่กับเขาเป็นนิตย์ แขนของเราจะเสริมกำลังให้เขาด้วย

89:21 With whom my hand shall be established: mine arm also shall strengthen him.

89:22 ศัตรูจะเรียกอะไรจากเขาไม่ได้ และบุตรแห่งความชั่วจะกดขี่เขาไม่ได้

89:22 The enemy shall not exact upon him; nor the son of wickedness afflict him.

89:23 และเราจะตีเหล่าคู่อริของเขาให้ล้มลงต่อหน้าเขา และทำให้เกิดภัยพิบัติแก่คนเหล่านั้นที่เกลียดชังเขา

89:23 And I will beat down his foes before his face, and plague them that hate him.

89:24 แต่ความสัตย์ซื่อของเราและความเมตตาของเราจะอยู่กับเขา และในนามของเรา เขาของเขาจะเป็นที่เชิดชู

89:24 But my faithfulness and my mercy shall be with him: and in my name shall his horn be exalted.

89:25 เราจะตั้งมือของเขาในทะเลด้วย และมือขวาของเขาในแม่น้ำทั้งหลาย

89:25 I will set his hand also in the sea, and his right hand in the rivers.

89:26 เขาจะร้องต่อเราว่า ‘พระองค์ทรงเป็นพระบิดาของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ และเป็นศิลาแห่งความรอดของข้าพระองค์’

89:26 He shall cry unto me, Thou art my father, my God, and the rock of my salvation.

89:27 เราจะทำให้เขาเป็นบุตรหัวปีของเราด้วย สูงกว่าบรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินโลก

89:27 Also I will make him my firstborn, higher than the kings of the earth.

89:28 เราจะเก็บความเมตตาของเราไว้ให้เขาเป็นนิตย์ และพันธสัญญาของเราจะตั้งมั่นคงอยู่กับเขา

89:28 My mercy will I keep for him for evermore, and my covenant shall stand fast with him.

89:29 เราจะทำให้เชื้อสายของเขาดำรงอยู่เป็นนิตย์ด้วย และบัลลังก์ของเขาเหมือนอย่างวันเวลาแห่งสวรรค์

89:29 His seed also will I make to endure for ever, and his throne as the days of heaven.

89:30 ถ้าลูกหลานของเขาทอดทิ้งราชบัญญัติของเรา และไม่ดำเนินในบรรดาคำตัดสินของเรา

89:30 If his children forsake my law, and walk not in my judgments;

89:31 ถ้าเขาทั้งหลายฝ่าฝืนบรรดากฎเกณฑ์ของเรา และมิได้รักษาบัญญัติทั้งหลายของเรา

89:31 If they break my statutes, and keep not my commandments;

89:32 แล้วเราจะลงโทษการละเมิดของพวกเขาด้วยไม้เรียว และความชั่วช้าของพวกเขาด้วยการเฆี่ยน

89:32 Then will I visit their transgression with the rod, and their iniquity with stripes.

89:33 แต่กระนั้น เราจะไม่ถอนความเมตตาของเราไปจากเขาอย่างสิ้นเชิง และไม่ยอมให้ความสัตย์ซื่อของเราล้มเหลว

89:33 Nevertheless my lovingkindness will I not utterly take from him, nor suffer my faithfulness to fail.

89:34 เราจะไม่ฝ่าฝืนพันธสัญญาของเรา หรือพลิกแพลงสิ่งที่ออกไปจากริมฝีปากของเรา

89:34 My covenant will I not break, nor alter the thing that is gone out of my lips.

89:35 ครั้งหนึ่งเราได้ปฏิญาณด้วยความบริสุทธิ์ของเราว่า เราจะไม่มุสาต่อดาวิด

89:35 Once have I sworn by my holiness that I will not lie unto David.

89:36 เชื้อสายของเขาจะดำรงอยู่เป็นนิตย์ และบัลลังก์ของเขาเหมือนอย่างดวงอาทิตย์ต่อหน้าเรา

89:36 His seed shall endure for ever, and his throne as the sun before me.

89:37 มันจะถูกสถาปนาไว้เป็นนิตย์เหมือนอย่างดวงจันทร์ และเหมือนอย่างสักขีพยานอันสัตย์ซื่อในฟ้าสวรรค์” เซลาห์

89:37 It shall be established for ever as the moon, and as a faithful witness in heaven. Selah.

89:38 แต่พระองค์ได้ทรงเหวี่ยงออกไปและเกลียดชัง พระองค์ได้พระพิโรธต่อผู้ที่ถูกเจิมไว้ของพระองค์

89:38 But thou hast cast off and abhorred, thou hast been wroth with thine anointed.

89:39 พระองค์ได้ทรงกระทำให้พันธสัญญาของผู้รับใช้ของพระองค์เป็นโมฆะ พระองค์ได้ทรงกระทำให้มงกุฎของท่านเป็นมลทินโดยเหวี่ยงมันลงถึงดิน

89:39 Thou hast made void the covenant of thy servant: thou hast profaned his crown by casting it to the ground.

89:40 พระองค์ได้ทรงพังรั้วต้นไม้ของท่านทั้งสิ้น พระองค์ได้ทรงกระทำบรรดาที่กำบังเข้มแข็งของท่านให้ปรักหักพัง

89:40 Thou hast broken down all his hedges; thou hast brought his strong holds to ruin.

89:41 คนทั้งปวงที่ผ่านไปทางนั้นก็ปล้นท่าน ท่านเป็นที่ติเตียนต่อบรรดาเพื่อนบ้านของท่าน

89:41 All that pass by the way spoil him: he is a reproach to his neighbours.

89:42 พระองค์ได้ทรงสถาปนามือขวาของบรรดาปฏิปักษ์ของท่าน พระองค์ได้ทรงกระทำให้ศัตรูทั้งสิ้นของท่านเปรมปรีดิ์

89:42 Thou hast set up the right hand of his adversaries; thou hast made all his enemies to rejoice.

89:43 พระองค์ทรงหันคมดาบของท่านด้วย และมิได้ทรงกระทำให้ท่านยืนมั่นอยู่ในการสู้รบ

89:43 Thou hast also turned the edge of his sword, and hast not made him to stand in the battle.

89:44 พระองค์ได้ทรงกระทำให้สง่าราศีของท่านเสื่อมสูญไป และได้ทรงเหวี่ยงบัลลังก์ของท่านลงสู่พื้นดิน

89:44 Thou hast made his glory to cease, and cast his throne down to the ground.

89:45 พระองค์ได้ทรงทำให้วันเวลาแห่งวัยหนุ่มของท่านย่นสั้นเข้า พระองค์ได้ทรงคลุมท่านไว้ด้วยความอับอาย เซลาห์

89:45 The days of his youth hast thou shortened: thou hast covered him with shame. Selah.

พระสัญญาอันมั่นคงของพระเจ้าต่อดาวิด
89:46 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระองค์จะทรงซ่อนพระองค์เองอยู่นานเท่าใด เป็นนิตย์หรือ พระพิโรธของพระองค์จะไหม้เหมือนอย่างไฟอยู่นานเท่าใด

God's Sure Promises to David
89:46 How long, LORD? wilt thou hide thyself for ever? shall thy wrath burn like fire?

89:47 ขอทรงระลึกว่า เวลาของข้าพระองค์สั้นแค่ไหน เหตุไฉนพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ทั้งปวงมาอย่างเปล่าประโยชน์

89:47 Remember how short my time is: wherefore hast thou made all men in vain?

89:48 มนุษย์คนใดมีชีวิตอยู่ได้และจะไม่เห็นความตาย เขาจะช่วยจิตวิญญาณของตนให้พ้นจากมือของแดนคนตายได้หรือ เซลาห์

89:48 What man is he that liveth, and shall not see death? shall he deliver his soul from the hand of the grave? Selah.

89:49 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า บรรดาความเมตตาในกาลก่อนของพระองค์อยู่ที่ไหน ซึ่งพระองค์ได้ทรงปฏิญาณไว้ต่อดาวิดในความจริงของพระองค์

89:49 Lord, where are thy former lovingkindnesses, which thou swarest unto David in thy truth?

89:50 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงระลึกถึงการถูกติเตียนของเหล่าผู้รับใช้ของพระองค์ว่า ข้าพระองค์ทนเอาการติเตียนของบรรดาชนชาติที่มีอำนาจใหญ่โตไว้ในอกของข้าพระองค์อย่างไร

89:50 Remember, Lord, the reproach of thy servants; how I do bear in my bosom the reproach of all the mighty people;

89:51 ซึ่งบรรดาศัตรูของพระองค์ได้ติเตียน โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ซึ่งพวกเขาได้ติเตียนรอยเท้าของผู้ที่ถูกเจิมไว้ของพระองค์

89:51 Wherewith thine enemies have reproached, O LORD; wherewith they have reproached the footsteps of thine anointed.

89:52 สาธุการแด่พระเยโฮวาห์เป็นนิตย์ เอเมนและเอเมน

89:52 Blessed be the LORD for evermore. Amen, and Amen.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope