กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 130 / Psalms 130

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

ความหวังในการอธิษฐาน
บทเพลงใช้แห่ขึ้น

130:1 ข้าพระองค์ได้ร้องทูลต่อพระองค์ออกมาจากที่ลึกทั้งหลาย โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์

Hope in Prayer
A song of degrees

130:1 Out of the depths have I cried unto thee, O LORD.

130:2 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงสดับฟังเสียงของข้าพระองค์ ขอให้พระกรรณของพระองค์เงี่ยฟังเสียงแห่งคำวิงวอนของข้าพระองค์

130:2 Lord, hear my voice: let thine ears be attentive to the voice of my supplications.

130:3 ถ้าพระองค์จะทรงหมายบรรดาความชั่วช้าไว้ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ผู้ใดจะยืนอยู่ได้

130:3 If thou, LORD, shouldest mark iniquities, O Lord, who shall stand?

130:4 แต่การอภัยโทษมีอยู่กับพระองค์ เพื่อพระองค์จะทรงเป็นที่ยำเกรง

130:4 But there is forgiveness with thee, that thou mayest be feared.

130:5 ข้าพเจ้ารอคอยพระเยโฮวาห์ จิตใจของข้าพเจ้ารอคอยอยู่ และข้าพเจ้าหวังในพระวจนะของพระองค์

130:5 I wait for the LORD, my soul doth wait, and in his word do I hope.

130:6 จิตใจของข้าพเจ้ารอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้ายิ่งกว่าคนทั้งหลายที่รอคอยเวลารุ่งเช้า ข้าพเจ้ากล่าวว่า ยิ่งกว่าคนทั้งหลายที่รอคอยเวลารุ่งเช้า

130:6 My soul waiteth for the Lord more than they that watch for the morning: I say, more than they that watch for the morning.

130:7 จงให้อิสราเอลหวังใจในพระเยโฮวาห์เถิด เพราะในพระเยโฮวาห์มีความเมตตา และในพระองค์มีการไถ่อย่างบริบูรณ์

130:7 Let Israel hope in the LORD: for with the LORD there is mercy, and with him is plenteous redemption.

130:8 และพระองค์จะทรงไถ่อิสราเอลจากความชั่วช้าทั้งสิ้นของเขา

130:8 And he shall redeem Israel from all his iniquities.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope