กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 81 / Psalms 81

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

การสรรเสริญพระเจ้า
ถึงหัวหน้านักร้อง ตามทำนองกิททีธ เพลงสดุดีของอาสาฟ

81:1 จงร้องเพลงเสียงดังถวายแด่พระเจ้าผู้ทรงเป็นกำลังของพวกเรา จงเปล่งเสียงชื่นบานถวายแด่พระเจ้าของยาโคบ

Praise God
To the chief musician upon Gittith, A psalm of Asaph

81:1 Sing aloud unto God our strength: make a joyful noise unto the God of Jacob.

81:2 จงเปล่งเสียงเพลงสดุดีบทหนึ่ง และจงนำรำมะนามาที่นี่ ทั้งพิณเขาคู่อันไพเราะพร้อมกับพิณใหญ่

81:2 Take a psalm, and bring hither the timbrel, the pleasant harp with the psaltery.

81:3 จงเป่าแตรในวันขึ้นหนึ่งค่ำ ในเวลาที่กำหนดไว้ ณ วันเทศกาลเลี้ยงของพวกเรา

81:3 Blow up the trumpet in the new moon, in the time appointed, on our solemn feast day.

81:4 เพราะนี่เป็นกฎเกณฑ์สำหรับอิสราเอล และเป็นพระราชบัญญัติของพระเจ้าแห่งยาโคบ

81:4 For this was a statute for Israel, and a law of the God of Jacob.

81:5 พระองค์ได้ทรงตั้งสิ่งนี้ในโยเซฟให้เป็นพระโอวาท เมื่อพระองค์ได้เสด็จออกไปทั่วแผ่นดินแห่งอียิปต์ ในที่ซึ่งข้าพเจ้าได้ยินภาษาที่ข้าพเจ้าไม่เข้าใจ

81:5 This he ordained in Joseph for a testimony, when he went out through the land of Egypt: where I heard a language that I understood not.

81:6 ว่า “เราได้นำบ่าของเขาออกเสียจากภาระนั้นแล้ว มือของเขาได้ถูกช่วยให้พ้นจากหม้อทั้งหลาย

81:6 I removed his shoulder from the burden: his hands were delivered from the pots.

81:7 เจ้าได้ร้องเรียกในความยากลำบาก และเราได้ช่วยเจ้าให้พ้น เราได้ตอบเจ้าในที่ลับลี้ของฟ้าร้อง เราได้ทดลองเจ้าที่น้ำทั้งหลายแห่งเมรีบาห์ เซลาห์

81:7 Thou calledst in trouble, and I delivered thee; I answered thee in the secret place of thunder: I proved thee at the waters of Meribah. Selah.

81:8 โอ ประชากรของเราเอ๋ย จงฟัง และเราจะเป็นพยานยืนยันแก่เจ้า โอ อิสราเอลเอ๋ย ถ้าเจ้าจะตั้งใจฟังเรา

81:8 Hear, O my people, and I will testify unto thee: O Israel, if thou wilt hearken unto me;

81:9 อย่าให้มีพระของคนต่างชาติอยู่ท่ามกลางเจ้าเลย และเจ้าอย่านมัสการพระของคนต่างชาติใด ๆ

81:9 There shall no strange god be in thee; neither shalt thou worship any strange god.

81:10 เราเป็นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า ผู้ซึ่งได้พาเจ้าออกมาจากแผ่นดินแห่งอียิปต์ จงอ้าปากของเจ้าให้กว้างเถิด และเราจะป้อนมันให้เต็ม

81:10 I am the LORD thy God, which brought thee out of the land of Egypt: open thy mouth wide, and I will fill it.

81:11 แต่ประชากรของเราไม่ยอมตั้งใจฟังเสียงของเรา และอิสราเอลไม่ยอมรับเราเลย

81:11 But my people would not hearken to my voice; and Israel would none of me.

81:12 ดังนั้น เราจึงได้มอบพวกเขาไว้แก่ตัณหาแห่งจิตใจของพวกเขาเอง และพวกเขาได้ดำเนินตามบรรดาคำปรึกษาของพวกเขาเอง

81:12 So I gave them up unto their own hearts' lust: and they walked in their own counsels.

81:13 โอ ประชากรของเราน่าจะได้ตั้งใจฟังเรา และอิสราเอลน่าจะได้เดินในทางทั้งหลายของเรา

81:13 Oh that my people had hearkened unto me, and Israel had walked in my ways!

81:14 เราคงจะได้ปราบบรรดาศัตรูของพวกเขาไปโดยเร็วแล้ว และหันมือของเราต่อสู้กับบรรดาปฏิปักษ์ของพวกเขาไปแล้ว”

81:14 I should soon have subdued their enemies, and turned my hand against their adversaries.

81:15 บรรดาคนที่เกลียดชังพระเยโฮวาห์คงจะได้ยอมจำนนตัวเองต่อพระองค์ไปแล้ว “แต่เวลาของเขาทั้งหลายควรจะยั่งยืนอยู่เป็นนิตย์”

81:15 The haters of the LORD should have submitted themselves unto him: but their time should have endured for ever.

81:16 พระองค์ควรจะทรงเลี้ยงพวกเขาด้วยข้าวสาลีอย่างดีที่สุดไปแล้ว “และด้วยน้ำผึ้งที่ออกมาจากศิลา เราควรจะได้ให้เจ้าอิ่มหนำไปแล้ว”

81:16 He should have fed them also with the finest of the wheat: and with honey out of the rock should I have satisfied thee.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope