กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

เพลงสดุดี 149

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

การตักเตือนให้สรรเสริญพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงรักศิโยน
149:1 พวกท่านจงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด จงร้องเพลงบทใหม่ถวายแด่พระเยโฮวาห์ และการสรรเสริญถวายแด่พระองค์ในชุมนุมชนของบรรดาวิสุทธิชน
149:2 ขอให้อิสราเอลเปรมปรีดิ์ในพระองค์ผู้ที่ได้เนรมิตสร้างเขา ขอให้บุตรทั้งหลายแห่งศิโยนปีติยินดีในกษัตริย์ของพวกเขา
149:3 ขอให้พวกเขาสรรเสริญพระนามของพระองค์ในการเต้นรำ ขอให้พวกเขาถวายเพลงสรรเสริญทั้งหลายแด่พระองค์ด้วยรำมะนาและพิณเขาคู่
149:4 เพราะพระเยโฮวาห์ทรงมีความปีติยินดีในประชากรของพระองค์ พระองค์จะทรงประดับคนใจถ่อมด้วยความรอด
149:5 ขอให้วิสุทธิชนทั้งหลายเริงโลดในสง่าราศี ขอให้พวกเขาร้องเพลงเสียงดังบนที่นอนของพวกเขา
149:6 ขอให้คำสรรเสริญอย่างสูงแด่พระเจ้าอยู่ในปากของพวกเขา และขอให้ดาบสองคมอยู่ในมือของพวกเขา
149:7 เพื่อทำการแก้แค้นต่อพวกคนต่างชาติ และทำการลงโทษต่อชนชาติทั้งหลาย
149:8 เพื่อเอาโซ่ตรวนล่ามบรรดากษัตริย์ของพวกเขา และเอาเครื่องเหล็กจองจำล่ามบรรดาขุนนางของพวกเขา
149:9 เพื่อจะกระทำแก่พวกเขาตามคำพิพากษาที่ถูกเขียนไว้แล้ว นี่เป็นเกียรติแก่วิสุทธิชนทั้งปวงของพระองค์ พวกท่านจงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope