กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

เพลงสดุดี 135

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

การตักเตือนให้สรรเสริญพระเจ้า
135:1 พวกท่านจงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด พวกท่านจงสรรเสริญพระนามของพระเยโฮวาห์ จงสรรเสริญพระองค์ โอ พวกท่าน บรรดาผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์
135:2 พวกท่านที่ยืนอยู่ในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ ในบริเวณทั้งหลายแห่งพระนิเวศน์ของพระเจ้าของพวกเรา
135:3 จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์ เพราะพระเยโฮวาห์ประเสริฐ จงร้องเพลงสรรเสริญแด่พระนามของพระองค์ เพราะการกระทำนั้นเพลิดเพลิน
135:4 เพราะพระเยโฮวาห์ทรงเลือกยาโคบไว้สำหรับพระองค์เอง และเลือกอิสราเอลไว้เป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของพระองค์
135:5 เพราะข้าพเจ้าทราบว่าพระเยโฮวาห์นั้นใหญ่ยิ่ง และว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเราเหนือกว่าพระอื่น ๆ ทั้งปวง
135:6 สิ่งใดก็ตามที่พระเยโฮวาห์พอพระทัย พระองค์ได้ทรงกระทำในฟ้าสวรรค์และในแผ่นดินโลก ในบรรดาทะเลและที่น้ำลึกทั้งสิ้น
135:7 พระองค์ทรงกระทำให้ไอน้ำขึ้นมาจากบรรดาที่สุดปลายแห่งแผ่นดินโลก พระองค์ทรงกระทำให้เกิดฟ้าแลบทั้งหลายสำหรับฝน พระองค์ทรงนำลมออกมาจากคลังทั้งหลายของพระองค์
135:8 ผู้ได้ทรงสังหารลูกหัวปีของอียิปต์ ทั้งของคนและของสัตว์
135:9 ผู้ได้ทรงส่งบรรดาหมายสำคัญและการมหัศจรรย์ทั้งหลายเข้ามาในท่ามกลางเจ้า โอ อียิปต์เอ๋ย ให้ต่อสู้กับฟาโรห์และให้ต่อสู้กับบรรดาข้าราชการของท่าน
135:10 ผู้ได้ทรงตีบรรดาประชาชาติใหญ่โต และทรงสังหารบรรดากษัตริย์ผู้ทรงฤทธิ์
135:11 สิโหนกษัตริย์ของคนอาโมไรต์ และโอกกษัตริย์แห่งเมืองบาชาน และบรรดาราชอาณาจักรแห่งคานาอัน
135:12 และได้ประทานแผ่นดินของพวกเขาให้เป็นมรดก เป็นมรดกแก่อิสราเอลประชากรของพระองค์
135:13 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระนามของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ และการระลึกถึงพระองค์ดำรงอยู่ตลอดทุกชั่วอายุ
135:14 เพราะพระเยโฮวาห์จะทรงพิพากษาประชากรของพระองค์ และพระองค์จะทรงเปลี่ยนพระทัยเกี่ยวกับบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์

ความไร้สาระของรูปเคารพ
135:15 บรรดารูปเคารพของพวกคนต่างชาติเป็นเงินและทองคำ เป็นผลงานแห่งมือมนุษย์
135:16 รูปเหล่านั้นมีปาก แต่รูปนั้นไม่พูด รูปเหล่านั้นมีตา แต่รูปนั้นมองไม่เห็น
135:17 รูปเหล่านั้นมีหู แต่พวกมันฟังไม่ได้ยิน ทั้งไม่มีลมหายใจในปากของรูปเหล่านั้น
135:18 คนทั้งหลายที่ทำรูปเหล่านั้นก็เป็นเหมือนอย่างรูปเหล่านั้น ทุกคนที่วางใจในรูปเหล่านั้นก็เช่นกัน
135:19 จงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์ โอ วงศ์วานแห่งอิสราเอลเอ๋ย จงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์ โอ วงศ์วานแห่งอาโรนเอ๋ย
135:20 จงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์ โอ วงศ์วานแห่งเลวีเอ๋ย พวกท่านที่ยำเกรงพระเยโฮวาห์ จงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์
135:21 สาธุการแด่พระเยโฮวาห์ออกมาจากศิโยน ผู้ซึ่งทรงอาศัยอยู่ที่เยรูซาเล็ม พวกท่านจงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2006 Philip Pope