กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

เพลงสดุดี 81

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

การสรรเสริญพระเจ้า
ถึงหัวหน้านักร้อง ตามทำนองกิททีธ เพลงสดุดีของอาสาฟ

81:1 จงร้องเพลงเสียงดังถวายแด่พระเจ้าผู้ทรงเป็นกำลังของพวกเรา จงเปล่งเสียงชื่นบานถวายแด่พระเจ้าของยาโคบ
81:2 จงเปล่งเสียงเพลงสดุดีบทหนึ่ง และจงนำรำมะนามาที่นี่ ทั้งพิณเขาคู่อันไพเราะพร้อมกับพิณใหญ่
81:3 จงเป่าแตรในวันขึ้นหนึ่งค่ำ ในเวลาที่กำหนดไว้ ณ วันเทศกาลเลี้ยงของพวกเรา
81:4 เพราะนี่เป็นกฎเกณฑ์สำหรับอิสราเอล และเป็นพระราชบัญญัติของพระเจ้าแห่งยาโคบ
81:5 พระองค์ได้ทรงตั้งสิ่งนี้ในโยเซฟให้เป็นพระโอวาท เมื่อพระองค์ได้เสด็จออกไปทั่วแผ่นดินอียิปต์ ในที่ซึ่งข้าพเจ้าได้ยินภาษาที่ข้าพเจ้าไม่เข้าใจ
81:6 ว่า “เราได้นำบ่าของเขาออกเสียจากภาระนั้นแล้ว มือของเขาได้ถูกช่วยให้พ้นจากหม้อทั้งหลาย
81:7 เจ้าได้ร้องเรียกในความยากลำบาก และเราได้ช่วยเจ้าให้พ้น เราได้ตอบเจ้าในที่ลับลี้ของฟ้าร้อง เราได้ทดลองเจ้าที่น้ำทั้งหลายแห่งเมรีบาห์ เซลาห์
81:8 จงฟัง โอ ประชากรของเราเอ๋ย และเราจะเป็นพยานยืนยันแก่เจ้า โอ อิสราเอลเอ๋ย ถ้าเจ้าจะตั้งใจฟังเรา
81:9 อย่าให้มีพระของคนต่างชาติอยู่ท่ามกลางเจ้าเลย และเจ้าอย่านมัสการพระของคนต่างชาติใด ๆ
81:10 เราเป็นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า ผู้ซึ่งได้พาเจ้าออกมาจากแผ่นดินอียิปต์ จงอ้าปากของเจ้าให้กว้างเถิด และเราจะป้อนมันให้เต็ม
81:11 แต่ประชากรของเราไม่ยอมตั้งใจฟังเสียงของเรา และอิสราเอลไม่ยอมรับเราเลย
81:12 ดังนั้น เราจึงได้มอบพวกเขาไว้แก่ตัณหาแห่งใจของพวกเขาเอง และพวกเขาได้ดำเนินตามบรรดาคำปรึกษาของพวกเขาเอง
81:13 โอ ประชากรของเราน่าจะได้ตั้งใจฟังเรา และอิสราเอลน่าจะได้เดินในทางทั้งหลายของเรา
81:14 เราคงจะได้ปราบบรรดาศัตรูของพวกเขาไปโดยเร็วแล้ว และหันมือของเราต่อสู้กับบรรดาปฏิปักษ์ของพวกเขาไปแล้ว”
81:15 บรรดาคนที่เกลียดชังพระเยโฮวาห์คงจะได้ยอมจำนนตัวเองต่อพระองค์ไปแล้ว “แต่เวลาของพวกเขาควรจะยั่งยืนอยู่เป็นนิตย์”
81:16 พระองค์ควรจะทรงเลี้ยงพวกเขาด้วยข้าวสาลีอย่างดีที่สุดไปแล้ว “และด้วยน้ำผึ้งที่ออกมาจากศิลา เราควรจะได้ให้เจ้าอิ่มหนำไปแล้ว”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2006 Philip Pope