กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

เพลงสดุดี 116

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

การประกาศความรักต่อพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงช่วยให้พ้น
116:1 ข้าพเจ้ารักพระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ได้ทรงสดับฟังเสียงของข้าพเจ้าและคำวิงวอนทั้งหลายของข้าพเจ้า
116:2 เพราะพระองค์ทรงเงี่ยพระกรรณของพระองค์ต่อข้าพเจ้าแล้ว เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะร้องทูลต่อพระองค์ตราบเท่าที่ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่
116:3 บรรดาความเศร้าโศกแห่งความตายได้ล้อมข้าพเจ้าอยู่ และความเจ็บปวดทั้งหลายแห่งนรกจับข้าพเจ้าไว้ ข้าพเจ้าได้พบความทุกข์ใจและความระทม
116:4 แล้วข้าพเจ้าได้ร้องทูลออกพระนามของพระเยโฮวาห์ “โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ขอร้องพระองค์ ขอทรงช่วยชีวิตของข้าพระองค์ให้พ้น”
116:5 พระเยโฮวาห์ทรงพระกรุณาและชอบธรรม ใช่แล้ว พระเจ้าของพวกเราทรงพระเมตตา
116:6 พระเยโฮวาห์ทรงสงวนคนรู้น้อยไว้ ข้าพเจ้าถูกทำให้ตกต่ำแล้ว และพระองค์ได้ทรงช่วยเหลือข้าพเจ้า
116:7 กลับไปสู่ที่พักของเจ้าเถิด โอ จิตใจของข้าพเจ้าเอ๋ย เพราะพระเยโฮวาห์ได้ทรงกระทำอย่างบริบูรณ์กับเจ้า
116:8 เพราะพระองค์ได้ทรงช่วยจิตใจของข้าพระองค์ให้พ้นจากความตาย นัยน์ตาของข้าพระองค์ให้พ้นจากน้ำตาทั้งหลาย และเท้าของข้าพระองค์ให้พ้นจากการล้ม
116:9 ข้าพเจ้าจะดำเนินอยู่ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ในแผ่นดินของคนเป็น
116:10 ข้าพเจ้าได้เชื่อ เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงพูดแล้ว ข้าพเจ้าได้รับความทุกข์ยากใหญ่ยิ่ง
116:11 ข้าพเจ้าได้กล่าวในความรีบร้อนของข้าพเจ้าว่า “ทุกคนเป็นคนโกหก”
116:12 ข้าพเจ้าจะเอาอะไรตอบแทนพระเยโฮวาห์ได้ สำหรับพระราชกิจทั้งปวงอันมีพระคุณของพระองค์ต่อข้าพเจ้า
116:13 ข้าพเจ้าจะเอาถ้วยแห่งความรอด และร้องทูลออกพระนามของพระเยโฮวาห์
116:14 บัดนี้ ข้าพเจ้าจะทำตามบรรดาคำปฏิญาณของข้าพเจ้าต่อพระเยโฮวาห์ต่อหน้าประชากรทั้งปวงของพระองค์
116:15 ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ การเสียชีวิตแห่งพวกวิสุทธิชนของพระองค์ก็ล้ำค่า
116:16 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ แท้จริงข้าพระองค์เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ ข้าพระองค์เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ และเป็นบุตรชายของหญิงคนใช้ของพระองค์ พระองค์ทรงแก้บรรดาพันธนะของข้าพระองค์แล้ว
116:17 ข้าพระองค์จะถวายเครื่องบูชาแห่งการขอบพระคุณแด่พระองค์ และจะร้องทูลออกพระนามของพระเยโฮวาห์
116:18 บัดนี้ ข้าพเจ้าจะทำตามบรรดาคำปฏิญาณของข้าพเจ้าต่อพระเยโฮวาห์ต่อหน้าประชากรทั้งปวงของพระองค์
116:19 ในบริเวณทั้งหลายแห่งพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ ในท่ามกลางเธอ โอ เยรูซาเล็มเอ๋ย พวกท่านจงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2006 Philip Pope