กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

เพลงสดุดี 48

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

ภูเขาศิโยนจะเป็นนครขององค์พระผู้เป็นเจ้า
บทเพลงและเพลงสดุดีของคณะโคราห์

48:1 พระเยโฮวาห์นั้นทรงยิ่งใหญ่และสมควรจะสรรเสริญอย่างยิ่ง ในนครของพระเจ้าของพวกเรา ในภูเขาแห่งความบริสุทธิ์ของพระองค์
48:2 สถานที่สูงนั้นงดงาม เป็นความชื่นบานของแผ่นดินโลกทั้งสิ้น คือภูเขาศิโยน ซึ่งอยู่ด้านทิศเหนือ ซึ่งเป็นนครของพระมหากษัตริย์
48:3 ภายในพระราชวังทั้งหลายของนครนั้นก็ทราบกันว่า พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัย
48:4 เพราะดูเถิด บรรดากษัตริย์ชุมนุมกันแล้ว กษัตริย์เหล่านั้นได้เสด็จไปด้วยกัน
48:5 พวกท่านได้เห็นนครนั้น และพวกท่านจึงประหลาดใจ พวกท่านเป็นทุกข์ และรีบหนีไป
48:6 ความกลัวเกาะกุมพวกท่านที่นั่น และความเจ็บปวด เหมือนหญิงที่เจ็บท้องใกล้คลอด
48:7 พระองค์ทรงทำลายบรรดาเรือกำปั่นแห่งทารชิชด้วยลมตะวันออก
48:8 พวกเราได้ยินอย่างไร พวกเราก็ได้เห็นอย่างนั้น ในนครของพระเยโฮวาห์จอมโยธา ในนครของพระเจ้าของพวกเรา พระเจ้าจะทรงสถาปนานครนั้นไว้เป็นนิตย์ เซลาห์
48:9 พวกข้าพระองค์ได้คำนึงถึงความเมตตาของพระองค์ โอ ข้าแต่พระเจ้า ในท่ามกลางพระวิหารของพระองค์
48:10 พระนามของพระองค์เป็นอย่างไร โอ ข้าแต่พระเจ้า คำสรรเสริญพระองค์ก็ไปถึงที่สุดปลายแห่งแผ่นดินโลกอย่างนั้น พระหัตถ์ขวาของพระองค์เต็มไปด้วยความชอบธรรม
48:11 จงให้ภูเขาศิโยนเปรมปรีดิ์ จงให้เหล่าธิดาแห่งยูดาห์ยินดี เพราะเหตุคำตัดสินทั้งหลายของพระองค์
48:12 จงเดินรอบศิโยน และไปให้รอบนครนั้นเถิด จงนับหอคอยทั้งหลายของนครนั้น
48:13 พวกท่านจงสังเกตบรรดาเชิงเทินของเธอให้ดี จงพิจารณาพระราชวังทั้งหลายของเธอ เพื่อพวกท่านจะสามารถบอกคนชั่วอายุต่อไปถึงเรื่องนั้น
48:14 เพราะว่าพระเจ้าองค์นี้ทรงเป็นพระเจ้าของพวกเราเป็นนิตย์และเป็นนิตย์ พระองค์จะทรงเป็นผู้นำของพวกเราจนถึงเวลาสิ้นชีวิต

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope