กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

เพลงสดุดี 42

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

เล่มที่สองซึ่งเปรียบกับหนังสืออพยพ เกี่ยวกับประเทศอิสราเอล
ดาวิดมีความร้อนรนในการปรนนิบัติพระเจ้า
ถึงหัวหน้านักร้อง มัสคิลบทหนึ่งของคณะโคราห์

42:1 กวางกระเสือกกระสนหาบรรดาลำธารที่มีน้ำไหลฉันใด จิตใจของข้าพระองค์ก็กระเสือกกระสนหาพระองค์ฉันนั้น โอ ข้าแต่พระเจ้า
42:2 จิตใจของข้าพเจ้ากระหายหาพระเจ้า หาพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ เมื่อใดหนอข้าพเจ้าจะได้มาและปรากฏต่อพระพักตร์พระเจ้า
42:3 น้ำตาทั้งหลายของข้าพเจ้าเป็นอาหารของข้าพเจ้าทั้งวันและคืน ขณะที่พวกเขาพูดกับข้าพเจ้าวันแล้ววันเล่าว่า “พระเจ้าของเจ้าอยู่ที่ไหน”
42:4 เมื่อข้าพเจ้าระลึกถึงสิ่งเหล่านี้ ข้าพเจ้าก็เทจิตใจของข้าพเจ้าในตัวข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้าได้ไปกับประชาชน ข้าพเจ้าได้ไปกับพวกเขายังพระนิเวศน์ของพระเจ้า ด้วยเสียงแห่งความปีติยินดีและคำสรรเสริญ พร้อมกับประชาชนที่กำลังถือเทศกาลฉลอง
42:5 ไฉนเจ้าจึงห่อเหี่ยว โอ จิตใจของข้าพเจ้าเอ๋ย และไฉนเจ้าจึงกระสับกระส่ายอยู่ในข้าพเจ้า เจ้าจงหวังใจในพระเจ้า เพราะข้าพเจ้าจะยังสรรเสริญพระองค์สำหรับความช่วยเหลือแห่งพระพักตร์พระองค์
42:6 โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ จิตใจของข้าพระองค์ห่อเหี่ยวอยู่ภายในข้าพระองค์ เพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงจะระลึกถึงพระองค์ ตั้งแต่แผ่นดินแห่งแม่น้ำจอร์แดนและแห่งชาวภูเขาเฮอร์โมน ตั้งแต่เนินเขามิซาร์
42:7 ที่ลึกก็กู่เรียกที่ลึกเมื่อมีเสียงแห่งบรรดาน้ำไหลของพระองค์ บรรดาคลื่นของพระองค์และระลอกทั้งหลายของพระองค์ท่วมท้นข้าพระองค์แล้ว
42:8 ถึงอย่างนั้น พระเยโฮวาห์จะทรงบัญชาความเมตตาของพระองค์ในเวลากลางวัน และในเวลากลางคืนเพลงของพระองค์จะอยู่กับข้าพเจ้า ทั้งคำอธิษฐานของข้าพเจ้าต่อพระเจ้าแห่งชีวิตของข้าพเจ้า
42:9 ข้าพเจ้าจะทูลพระเจ้าศิลาของข้าพเจ้าว่า “ไฉนพระองค์ทรงลืมข้าพระองค์เสียแล้ว ไฉนข้าพระองค์ไปด้วยความโศกเศร้าเพราะเหตุการบีบบังคับของศัตรู”
42:10 เหมือนอย่างดาบซึ่งอยู่ภายในบรรดากระดูกของข้าพเจ้า บรรดาศัตรูของข้าพเจ้าติเตียนข้าพเจ้า ขณะที่พวกเขากล่าวแก่ข้าพเจ้าทุกวันว่า “พระเจ้าของเจ้าอยู่ที่ไหน”
42:11 ไฉนเจ้าจึงห่อเหี่ยว โอ จิตใจของข้าพเจ้าเอ๋ย และไฉนเจ้าจึงกระสับกระส่ายอยู่ภายในข้าพเจ้า เจ้าจงหวังใจในพระเจ้า เพราะข้าพเจ้าจะยังสรรเสริญพระองค์ ผู้ทรงเป็นสวัสดิภาพแห่งสีหน้าของข้าพเจ้า และพระเจ้าของข้าพเจ้า

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope