กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

เพลงสดุดี 46

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

“พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็นกำลังของพวกเรา”
ถึงหัวหน้านักร้อง ของคณะโคราห์ บทเพลงตามทำนองอาลาโมท

46:1 พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็นกำลังของพวกเรา เป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในความยากลำบาก
46:2 ฉะนั้นพวกเราจะไม่กลัว ถึงแม้ว่าแผ่นดินโลกจะถูกยกออกไป และถึงแม้ว่าภูเขาทั้งหลายจะถูกขนลงไปในท่ามกลางทะเล
46:3 ถึงแม้ว่าน้ำทั้งหลายแห่งทะเลคำรนและฟองฟู ถึงแม้ว่าภูเขาทั้งหลายสั่นสะเทือนเพราะทะเลอลวนนั้น เซลาห์
46:4 มีแม่น้ำสายหนึ่ง ซึ่งลำธารทั้งหลายของมันจะกระทำให้พระมหานครของพระเจ้ายินดี คือสถานที่บริสุทธิ์แห่งบรรดาพลับพลาขององค์ผู้สูงสุด
46:5 พระเจ้าทรงสถิตอยู่ท่ามกลางพระมหานครนั้น เธอจะไม่ถูกยกออกไป พระเจ้าจะทรงช่วยเธอไว้ และอย่างทันท่วงที
46:6 พวกคนต่างชาติได้เดือดดาล ราชอาณาจักรทั้งหลายถูกเคลื่อนย้ายไป พระองค์ได้ทรงเปล่งพระสุรเสียงของพระองค์ แผ่นดินโลกจึงละลายไปเสียแล้ว
46:7 พระเยโฮวาห์จอมโยธาทรงสถิตอยู่กับพวกเรา พระเจ้าของยาโคบทรงเป็นที่ลี้ภัยของพวกเรา เซลาห์
46:8 มาเถิด มาดูบรรดาพระราชกิจของพระเยโฮวาห์ ว่าพระองค์ได้ทรงกระทำให้เกิดการรกร้างอะไรบ้างในแผ่นดินโลก
46:9 พระองค์ทรงให้บรรดาสงครามสงบถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก พระองค์ทรงหักคันธนูและฟันหอกเสียเป็นท่อน ๆ พระองค์ทรงเผารถม้าศึกเสียด้วยไฟ
46:10 “จงนิ่งเสีย และรู้เถิดว่า เราเป็นพระเจ้า เราจะเป็นที่ยกย่องในท่ามกลางพวกคนต่างชาติ เราจะเป็นที่ยกย่องในแผ่นดินโลก”
46:11 พระเยโฮวาห์จอมโยธาทรงสถิตอยู่กับพวกเรา พระเจ้าของยาโคบทรงเป็นที่ลี้ภัยของพวกเรา เซลาห์

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope