กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

เพลงสดุดี 25

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

ดาวิดทูลขอด้วยความไว้วางใจ
เพลงสดุดีของดาวิด

25:1 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ขอถวายจิตใจของข้าพระองค์แด่พระองค์
25:2 โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์วางใจในพระองค์ ขออย่าให้ข้าพระองค์ได้อับอาย ขออย่าให้บรรดาศัตรูของข้าพระองค์ได้ไชโยเหนือข้าพระองค์
25:3 ใช่แล้ว ขออย่าให้ผู้ใดที่เฝ้าพระองค์อยู่นั้นได้อับอาย ขอให้คนเหล่านั้นซึ่งละเมิดโดยไม่มีเหตุได้รับความอับอาย
25:4 ขอทรงแสดงพระมรรคาทั้งหลายของพระองค์แก่ข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงสอนวิถีต่าง ๆ ของพระองค์แก่ข้าพระองค์
25:5 ขอทรงนำข้าพระองค์ไปในความจริงของพระองค์ และขอทรงสอนข้าพระองค์ เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์ ข้าพระองค์รอคอยพระองค์อยู่วันยังค่ำ
25:6 ขอทรงระลึกถึง โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ บรรดาพระเมตตาอันอ่อนโยนของพระองค์และความกรุณาทั้งหลายของพระองค์ เพราะสิ่งเหล่านั้นมีมาแต่กาลก่อน

การทูลขอให้อภัยความผิดบาปของตน
25:7 ขออย่าทรงระลึกถึงบาปทั้งหลายแห่งวัยหนุ่มของข้าพระองค์ หรือบรรดาการละเมิดของข้าพระองค์ ตามพระเมตตาของพระองค์ ขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์ด้วยเห็นแก่ความดีของพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์
25:8 พระเยโฮวาห์ทรงเป็นผู้ประเสริฐและเที่ยงธรรม เพราะฉะนั้นพระองค์จะทรงสั่งสอนคนบาปทั้งหลายในพระมรรคานั้น
25:9 พระองค์จะทรงนำคนใจถ่อมไปในความยุติธรรม และพระองค์จะทรงสอนมรรคาของพระองค์แก่คนใจถ่อม
25:10 วิถีทั้งสิ้นของพระเยโฮวาห์เป็นความเมตตาและความจริง แก่บรรดาผู้ที่รักษาพันธสัญญาและบรรดาพระโอวาทของพระองค์ไว้
25:11 เพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงให้อภัยความชั่วช้าของข้าพระองค์ เพราะความชั่วช้านั้นใหญ่โตนัก
25:12 ผู้ใดเล่าที่เป็นคนยำเกรงพระเยโฮวาห์ พระองค์จะทรงสั่งสอนผู้นั้นในทางที่เขาควรจะเลือก
25:13 จิตใจของเขาจะอาศัยอยู่อย่างสงบ และเชื้อสายของเขาจะได้แผ่นดินโลกเป็นมรดก
25:14 ความลึกลับของพระเยโฮวาห์อยู่กับคนทั้งหลายที่ยำเกรงพระองค์ และพระองค์จะทรงแสดงพันธสัญญาของพระองค์แก่เขาเหล่านั้น
25:15 ตาของข้าพเจ้าจ้องตรงต่อพระเยโฮวาห์เสมอ เพราะพระองค์จะทรงถอนเท้าของข้าพเจ้าออกจากข่าย
25:16 ขอพระองค์ทรงหันมาทางข้าพระองค์ และมีพระเมตตาต่อข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์โดดเดี่ยวและเป็นทุกข์อยู่
25:17 บรรดาความยากลำบากแห่งใจของข้าพระองค์ก็ขยายกว้างออกไป โอ ขอพระองค์ทรงนำข้าพระองค์ออกจากความทุกข์ใจทั้งหลายของข้าพระองค์
25:18 ขอทอดพระเนตรความทุกข์ยากของข้าพระองค์และความเจ็บปวดของข้าพระองค์ และขอทรงยกบาปทั้งสิ้นของข้าพระองค์เสีย
25:19 ขอทรงพิจารณาพวกศัตรูของข้าพระองค์ เพราะพวกเขามีจำนวนมาก และพวกเขาเกลียดชังข้าพระองค์ด้วยความเกลียดชังอย่างทารุณ
25:20 โอ ขอทรงระแวดระวังจิตใจของข้าพระองค์ และช่วยข้าพระองค์ให้พ้น ขออย่าให้ข้าพระองค์ได้รับความอับอาย เพราะข้าพระองค์ให้ความไว้วางใจของข้าพระองค์อยู่ในพระองค์
25:21 ขอให้ความสุจริตและความเที่ยงธรรมสงวนข้าพระองค์ไว้ เพราะข้าพระองค์รอคอยพระองค์อยู่
25:22 ขอทรงไถ่อิสราเอล โอ ข้าแต่พระเจ้า ออกจากความยากลำบากทั้งสิ้นของเขา

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope