กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

เพลงสดุดี 80

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

การทูลขอให้พระเจ้าโปรดปรานอีก
ถึงหัวหน้านักร้อง ตามทำนองโชชานิมเอดูท เพลงสดุดีของอาสาฟ

80:1 ขอทรงเงี่ยพระกรรณสดับฟัง โอ ข้าแต่พระผู้ทรงเลี้ยงแกะแห่งอิสราเอล ผู้ทรงนำโยเซฟเหมือนอย่างนำฝูงแพะแกะ ผู้ประทับระหว่างพวกเครูบ ขอทรงทอแสงออกมา
80:2 ต่อหน้าเอฟราอิม และเบนยามิน และมนัสเสห์ ขอทรงปลุกฤทธานุภาพของพระองค์ขึ้น และขอเสด็จมาและช่วยพวกข้าพระองค์ให้รอด
80:3 ขอทรงช่วยพวกข้าพระองค์ให้กลับมาอีก โอ ข้าแต่พระเจ้า และขอให้พระพักตร์พระองค์ทอแสง และพวกข้าพระองค์จะถูกช่วยให้รอด
80:4 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธา พระองค์จะกริ้วต่อคำอธิษฐานของประชากรของพระองค์นานสักเท่าใด
80:5 พระองค์ทรงเลี้ยงพวกเขาด้วยอาหารแห่งน้ำตา และประทานน้ำตาให้พวกเขาดื่มอย่างมากมาย
80:6 พระองค์ทรงกระทำให้พวกข้าพระองค์เป็นที่แตกร้าวกันในหมู่เพื่อนบ้านของพวกข้าพระองค์ และบรรดาศัตรูของพวกข้าพระองค์หัวเราะเยาะในท่ามกลางพวกเขาเอง
80:7 ขอทรงช่วยพวกข้าพระองค์ให้กลับมาอีก โอ ข้าแต่พระเจ้าจอมโยธา และขอให้พระพักตร์พระองค์ทอแสง และพวกข้าพระองค์จะถูกช่วยให้รอด
80:8 พระองค์ได้ทรงนำเถาองุ่นต้นหนึ่งออกมาจากอียิปต์ พระองค์ได้ทรงขับไล่พวกคนต่างชาติออกไปเสีย และทรงปลูกเถาองุ่นนั้นไว้
80:9 พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมที่ไว้ต่อหน้าเถาองุ่นนั้น และได้ทรงทำให้มันหยั่งรากลึก และเถาองุ่นนั้นได้แผ่เต็มแผ่นดิน
80:10 บรรดาเนินเขาได้ถูกคลุมด้วยร่มเงาของเถาองุ่นนั้น และกิ่งก้านของมันเหมือนอย่างต้นสนซีดาร์อันดีทั้งหลาย
80:11 เธอได้ส่งบรรดากิ่งของมันไปถึงทะเล และบรรดาแขนงของเธอไปถึงแม่น้ำ
80:12 เหตุใดพระองค์ถึงทรงพังบรรดารั้วต้นไม้ของเธอลงเสีย เพื่อว่าคนทั้งสิ้นที่ผ่านไปตามทางนั้นจะเด็ดผลของเธอ
80:13 หมูป่าจากป่าไม้ทำลายมัน และสัตว์ป่าแห่งท้องทุ่งก็กินมัน
80:14 ขอทรงหันกลับเถิด พวกข้าพระองค์ขอร้องพระองค์ โอ ข้าแต่พระเจ้าจอมโยธา ขอทรงมองลงมาจากฟ้าสวรรค์และทอดพระเนตร และขอทรงเยี่ยมเยียนเถาองุ่นนี้
80:15 และสวนองุ่นซึ่งพระหัตถ์ขวาของพระองค์ได้ปลูกไว้ และกิ่งที่พระองค์ได้ทรงทำให้แข็งแรงเพื่อพระองค์เอง
80:16 มันถูกเผาเสียด้วยไฟ มันถูกตัดลง พวกเขาพินาศด้วยการตำหนิแห่งสีพระพักตร์พระองค์
80:17 ขอให้พระหัตถ์ของพระองค์อยู่เหนือคนที่อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ คือเหนือบุตรของมนุษย์ที่พระองค์ได้ทรงกระทำให้แข็งแรงเพื่อพระองค์เอง
80:18 แล้วพวกข้าพระองค์จะไม่หันกลับมาจากพระองค์ ขอทรงสงวนชีวิตพวกข้าพระองค์ไว้ และพวกข้าพระองค์จะร้องออกพระนามของพระองค์
80:19 ขอทรงช่วยพวกข้าพระองค์ให้กลับมาอีก โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธา และขอให้พระพักตร์พระองค์ทอแสง และพวกข้าพระองค์จะถูกช่วยให้รอด

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2006 Philip Pope