กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

เพลงสดุดี 56

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

ดาวิดขอให้รอดพ้นจากพวกศัตรู
ถึงหัวหน้านักร้อง ตามทำนองโยนาเธเลมเรโคคิม มิคทามบทหนึ่งของดาวิด เมื่อชาวฟีลิสเตียจับท่านในเมืองกัท

56:1 ขอทรงเมตตาข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเจ้า เพราะมนุษย์จะกลืนข้าพระองค์เสีย เขาต่อสู้และบีบบังคับข้าพระองค์วันยังค่ำ
56:2 พวกศัตรูของข้าพระองค์จะกลืนข้าพระองค์เสียวันยังค่ำ เพราะคนเหล่านั้นที่ต่อสู้ข้าพระองค์มีจำนวนมาก โอ ข้าแต่พระองค์ผู้สูงสุด
56:3 เวลาใดที่ข้าพระองค์กลัว ข้าพระองค์จะวางใจในพระองค์
56:4 ในพระเจ้า ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระวจนะของพระองค์ ในพระเจ้า ข้าพระองค์ได้ให้ความไว้วางใจของข้าพระองค์อยู่ ข้าพระองค์จะไม่กลัวว่าเนื้อหนังสามารถกระทำอะไรแก่ข้าพระองค์ได้
56:5 ทุกวันพวกเขาบิดเบือนบรรดาถ้อยคำของข้าพระองค์ ความคิดทั้งสิ้นของพวกเขาล้วนมุ่งร้ายต่อข้าพระองค์
56:6 พวกเขารวมตัวกัน พวกเขาซุ่มตัวอยู่ พวกเขาเฝ้าดูย่างเท้าทั้งหลายของข้าพระองค์ เมื่อพวกเขาซุ่มคอยเอาชีวิตของข้าพระองค์
56:7 พวกเขาจะหนีพ้นโดยความชั่วช้าหรือ ขอทรงเหวี่ยงคนเหล่านั้นลงในพระพิโรธของพระองค์ โอ ข้าแต่พระเจ้า
56:8 พระองค์ทรงนับการระหกระเหินของข้าพระองค์ ขอพระองค์ทรงเก็บน้ำตาทั้งหลายของข้าพระองค์ใส่ไว้ในขวดของพระองค์ น้ำตาเหล่านั้นไม่อยู่ในหนังสือของพระองค์แล้วหรือ

ดาวิดไว้เนื้อเชื่อใจในพระเจ้า
56:9 เมื่อข้าพระองค์ร้องทูลต่อพระองค์ บรรดาศัตรูของข้าพระองค์จึงจะหันกลับไป ข้าพระองค์ทราบเช่นนี้เพราะพระเจ้าทรงสถิตอยู่ฝ่ายข้าพระองค์
56:10 ในพระเจ้า ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระวจนะของพระองค์ ในพระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระวจนะของพระองค์
56:11 ในพระเจ้า ข้าพระองค์ได้ให้ความไว้วางใจของข้าพระองค์อยู่ ข้าพระองค์จะไม่กลัวว่ามนุษย์สามารถกระทำอะไรแก่ข้าพระองค์ได้
56:12 ข้าพระองค์จะกระทำตามที่ข้าพระองค์ได้ปฏิญาณไว้นั้น โอ ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์จะถวายคำสรรเสริญแด่พระองค์
56:13 เพราะพระองค์ทรงช่วยชีวิตของข้าพระองค์ให้พ้นจากความตายแล้ว พระองค์จะไม่ทรงช่วยเท้าของข้าพระองค์ให้พ้นจากการล้มหรือ เพื่อข้าพระองค์จะดำเนินอยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้าในความสว่างแห่งบรรดาคนเป็น

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope