กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

เพลงสดุดี 33

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

การสรรเสริญพระเจ้าเพราะความดีเลิศของพระองค์
33:1 จงเปรมปรีดิ์ในพระเยโฮวาห์ โอ พวกท่านผู้ชอบธรรม เพราะการสรรเสริญนั้นเหมาะสมสำหรับคนเที่ยงธรรม
33:2 จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์ด้วยพิณเขาคู่ จงร้องเพลงถวายพระองค์ด้วยพิณใหญ่และพิณสิบสาย
33:3 จงร้องเพลงบทใหม่ถวายพระองค์ จงเล่นด้วยฝีมือพร้อมด้วยเสียงดัง
33:4 เพราะพระวจนะของพระเยโฮวาห์เที่ยงธรรม และบรรดาพระราชกิจของพระองค์ล้วนถูกกระทำในความจริง
33:5 พระองค์ทรงรักความชอบธรรมและความยุติธรรม แผ่นดินโลกเต็มไปด้วยความดีของพระเยโฮวาห์
33:6 โดยพระวจนะของพระเยโฮวาห์ฟ้าสวรรค์ทั้งหลายได้ถูกสร้างขึ้นมา และบริวารทั้งสิ้นแห่งฟ้าสวรรค์เหล่านั้นโดยลมพระโอษฐ์ของพระองค์
33:7 พระองค์ทรงรวบรวมน้ำทั้งหลายแห่งทะเลไว้ด้วยกันเป็นกองใหญ่ พระองค์ทรงเก็บที่ลึกไว้ในคลังทั้งหลาย
33:8 ขอให้แผ่นดินโลกทั้งสิ้นยำเกรงพระเยโฮวาห์ ขอให้บรรดาชาวพิภพทั้งปวงยืนอยู่ด้วยความเกรงขามต่อพระองค์
33:9 เพราะพระองค์ได้ตรัสแล้ว และสิ่งนั้นก็สำเร็จ พระองค์ได้ทรงบัญชา และมันก็ตั้งมั่นคง
33:10 พระเยโฮวาห์ทรงทำให้คำปรึกษาของพวกคนต่างชาติเปล่าประโยชน์ พระองค์ทรงทำให้อุบายทั้งหลายของประชาชนไร้ผล
33:11 คำปรึกษาของพระเยโฮวาห์ตั้งมั่นคงเป็นนิตย์ พระดำริทั้งหลายแห่งพระทัยของพระองค์อยู่ทุกชั่วอายุ
33:12 ประชาชาติที่พระเจ้าของเขาคือพระเยโฮวาห์ก็ได้รับพร และประชาชนซึ่งพระองค์ได้ทรงเลือกสรรไว้ให้เป็นมรดกของพระองค์เอง
33:13 พระเยโฮวาห์ทอดพระเนตรจากสวรรค์ พระองค์ทรงพินิจดูบุตรของมนุษย์ทุกคน
33:14 จากสถานที่แห่งการประทับของพระองค์ พระองค์ทอดพระเนตรชาวแผ่นดินโลกทั้งสิ้น
33:15 พระองค์ทรงประดิษฐ์ใจของพวกเขาให้เหมือนกัน พระองค์ทรงพิจารณากิจการทั้งสิ้นของพวกเขา
33:16 ไม่มีกษัตริย์องค์ใดที่รอดพ้นได้ด้วยพลโยธามหาศาล นักรบคนหนึ่งคนใดไม่ได้รอดพ้นโดยกำลังอันมากมาย
33:17 ม้าเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์สำหรับความปลอดภัย ทั้งมันจะช่วยผู้หนึ่งผู้ใดให้รอดพ้นโดยกำลังมหาศาลของมันก็ไม่ได้
33:18 ดูเถิด พระเนตรของพระเยโฮวาห์อยู่เหนือคนทั้งหลายที่ยำเกรงพระองค์ เหนือคนเหล่านั้นที่หวังในความเมตตาของพระองค์
33:19 เพื่อจะทรงช่วยจิตใจของพวกเขาให้พ้นจากความตาย และเพื่อจะให้พวกเขามีชีวิตอยู่ต่อไปในการกันดารอาหาร

ความไว้เนื้อเชื่อใจในพระเจ้า
33:20 จิตใจของพวกเรารอคอยพระเยโฮวาห์ พระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยของพวกเราและเป็นโล่ของพวกเรา
33:21 เพราะใจของพวกเราจะปลาบปลื้มในพระองค์ เพราะพวกเราได้วางใจในพระนามอันบริสุทธิ์ของพระองค์
33:22 ขอให้ความเมตตาของพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ อยู่เหนือพวกข้าพระองค์ตามที่พวกข้าพระองค์หวังใจในพระองค์

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope