กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

เพลงสดุดี 86

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

ดาวิดไว้ใจในพระเมตตาของพระเจ้า
คำอธิษฐานของดาวิด

86:1 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงเงี่ยพระกรรณสดับฟังข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ยากจนและขัดสน
86:2 ขอทรงสงวนชีวิตของข้าพระองค์ไว้เพราะข้าพระองค์บริสุทธิ์ โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงช่วยผู้รับใช้ของพระองค์ผู้วางใจในพระองค์ให้รอด
86:3 ขอทรงพระเมตตาแก่ข้าพระองค์ โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะข้าพระองค์ร้องทูลต่อพระองค์วันยังค่ำ
86:4 ขอทรงให้จิตใจของผู้รับใช้ของพระองค์เปรมปรีดิ์ โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะว่าข้าพระองค์ขอถวายจิตใจของข้าพระองค์แด่พระองค์
86:5 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะพระองค์ประเสริฐและทรงพร้อมที่จะประทานอภัย และอุดมด้วยความเมตตาต่อบรรดาคนที่ร้องทูลต่อพระองค์
86:6 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงเงี่ยพระกรรณสดับฟังคำทูลอธิษฐานของข้าพระองค์ และขอทรงใส่พระทัยต่อบรรดาเสียงร้องทูลวิงวอนของข้าพระองค์
86:7 ในวันแห่งความลำบากของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะร้องทูลต่อพระองค์ เพราะพระองค์จะทรงตอบข้าพระองค์
86:8 ในท่ามกลางบรรดาพระไม่มีผู้ใดเหมือนอย่างพระองค์ โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า และไม่มีกิจการใด ๆ เหมือนอย่างบรรดาพระราชกิจของพระองค์
86:9 บรรดาประชาชาติที่พระองค์ได้ทรงสร้างจะมาและนมัสการต่อพระพักตร์พระองค์ โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า และจะถวายสง่าราศีแด่พระนามของพระองค์
86:10 เพราะพระองค์ใหญ่ยิ่งและทรงกระทำบรรดาสิ่งมหัศจรรย์ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแต่องค์เดียว
86:11 ขอทรงสอนพระมรรคาของพระองค์แก่ข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์จะดำเนินในความจริงของพระองค์ ขอทรงรวมใจของข้าพระองค์ให้ยำเกรงพระนามของพระองค์
86:12 ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของข้าพระองค์ ด้วยสิ้นสุดใจของข้าพระองค์ และข้าพระองค์จะยกย่องพระนามของพระองค์เป็นนิตย์
86:13 เพราะความเมตตาของพระองค์ที่ทรงมีต่อข้าพระองค์นั้นใหญ่ยิ่งนัก และพระองค์ได้ทรงช่วยจิตใจของข้าพระองค์ให้รอดพ้นจากนรกที่ลึกที่สุด
86:14 โอ ข้าแต่พระเจ้า พวกคนหยิ่งยโสได้ลุกขึ้นต่อสู้ข้าพระองค์ และบรรดาชุมนุมชนของคนทารุณได้เสาะหาชีวิตของข้าพระองค์ และไม่ได้ตั้งพระองค์ไว้ตรงหน้าพวกเขา
86:15 โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า แต่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยพระกรุณาและพระคุณ กริ้วช้า และอุดมด้วยความเมตตา และความจริง
86:16 โอ ขอทรงหันมายังข้าพระองค์ และขอทรงเมตตาข้าพระองค์ ขอประทานกำลังของพระองค์แก่ผู้รับใช้ของพระองค์ และขอทรงช่วยบุตรชายของหญิงคนใช้ของพระองค์ให้รอด
86:17 ขอสำแดงหมายสำคัญแห่งความดีแก่ข้าพระองค์ เพื่อบรรดาคนซึ่งเกลียดชังข้าพระองค์จะได้เห็นหมายสำคัญนั้น และอับอาย ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์และทรงปลอบประโลมข้าพระองค์แล้ว

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2006 Philip Pope