กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

เพลงสดุดี 52

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

ดาวิดขอบพระคุณ
ถึงหัวหน้านักร้อง มัสคิลบทหนึ่ง เพลงสดุดีของดาวิด เมื่อโดเอกคนเอโดมมาทูลซาอูลว่า “ดาวิดได้มาที่บ้านของอาหิเมเลค”

52:1 ไฉนเจ้าจึงโอ้อวดตัวเองในการประทุษร้าย โอ ผู้มีอำนาจ ความดีของพระเจ้าดำรงอยู่เสมอ
52:2 ลิ้นของเจ้าปองความชั่วร้ายทั้งหลาย เหมือนอย่างมีดโกนคม กระทำกิจอย่างหลอกลวง
52:3 เจ้ารักความชั่วมากกว่าความดี และการมุสามากกว่าการพูดความชอบธรรม เซลาห์
52:4 เจ้ารักทุกคำที่เผาผลาญ โอ เจ้า ลิ้นที่เปี่ยมด้วยการหลอกลวง
52:5 พระเจ้าจะทรงทำลายเจ้าเสียเป็นนิตย์เช่นกัน พระองค์จะทรงเอาเจ้าไปเสีย และทึ้งเจ้าออกจากที่อยู่อาศัยของเจ้า และจะทรงถอนรากเจ้าออกเสียจากแผ่นดินของคนเป็น เซลาห์
52:6 คนชอบธรรมจะเห็นและเกรงกลัวด้วย และจะหัวเราะเยาะเขา
52:7 “ดูเถิด นี่คือผู้ที่ไม่ได้ให้พระเจ้าเป็นกำลังของตน แต่ได้ไว้ใจในความอุดมสมบูรณ์แห่งความมั่งคั่งของเขา และได้เสริมกำลังตัวเองในความชั่วของเขา”
52:8 แต่ข้าพเจ้าเป็นเหมือนต้นมะกอกเขียวสดในพระนิเวศน์ของพระเจ้า ข้าพเจ้าวางใจในความเมตตาของพระเจ้าเป็นนิตย์และเป็นนิตย์
52:9 ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์เป็นนิตย์ เพราะพระองค์ได้ทรงกระทำเช่นนั้น และข้าพระองค์จะรอคอยพระนามของพระองค์ เพราะพระนามนั้นประเสริฐต่อหน้าวิสุทธิชนทั้งหลายของพระองค์

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope