กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

เพลงสดุดี 6

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

ดาวิดบ่น แต่ได้ชนะพวกศัตรูของท่าน
ถึงหัวหน้านักร้องใช้เครื่องสายตามทำนองเชมินิท เพลงสดุดีของดาวิด

6:1 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขออย่าทรงขนาบข้าพระองค์ในพระพิโรธของพระองค์ ทั้งขออย่าทรงตีสอนข้าพระองค์ในพระพิโรธอันร้อนแรงของพระองค์
6:2 ขอทรงพระเมตตาแก่ข้าพระองค์เถิด โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพราะข้าพระองค์อ่อนแรง โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงรักษาข้าพระองค์เพราะกระดูกทั้งหลายของข้าพระองค์ทุกข์ยากลำบากนัก
6:3 จิตใจของข้าพระองค์ก็ทุกข์ยากลำบากอย่างยิ่งด้วย แต่พระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ อีกนานสักเท่าใด
6:4 ขอทรงกลับมาเถิด โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงช่วยชีวิตของข้าพระองค์ให้พ้น โอ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดเพราะเห็นแก่บรรดาพระเมตตาของพระองค์
6:5 เพราะในความตาย ไม่มีการระลึกถึงพระองค์ ในแดนคนตายผู้ใดเล่าจะขอบพระคุณพระองค์
6:6 ข้าพระองค์อ่อนเปลี้ยด้วยการคร่ำครวญของข้าพระองค์ ตลอดทั้งคืนข้าพระองค์หลั่งน้ำตาท่วมที่นอนของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ทำให้ที่เอนกายลงของข้าพระองค์ชุ่มโชกด้วยน้ำตาของข้าพระองค์
6:7 ตาของข้าพระองค์ทรุดโทรมไปเพราะเหตุความทุกข์ใจ มันชราลงเพราะเหตุศัตรูทั้งปวงของข้าพระองค์
6:8 จงไปเสียจากข้าพเจ้าเถิด เจ้าทั้งหลายผู้กระทำความชั่วช้า เพราะพระเยโฮวาห์ทรงสดับฟังเสียงแห่งการร้องไห้ของข้าพเจ้าแล้ว
6:9 พระเยโฮวาห์ทรงสดับฟังคำวิงวอนของข้าพเจ้าแล้ว พระเยโฮวาห์จะทรงรับคำอธิษฐานของข้าพเจ้า
6:10 ขอให้ศัตรูทั้งสิ้นของข้าพเจ้าได้อายและลำบากยากนัก ขอให้พวกเขาหันกลับและได้รับความอับอายอย่างฉับพลันเถิด

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2006 Philip Pope