กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

เพลงสดุดี 9

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

การสรรเสริญพระเจ้าเนื่องด้วยการพิพากษาของพระองค์
ถึงหัวหน้านักร้องตามทำนองมุธลับเบน เพลงสดุดีของดาวิด

9:1 ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ด้วยสิ้นสุดใจของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะกล่าวถึงการมหัศจรรย์ทั้งสิ้นของพระองค์
9:2 ข้าพระองค์จะยินดีและปลาบปลื้มใจในพระองค์ ข้าพระองค์จะร้องเพลงสรรเสริญแด่พระนามของพระองค์ โอ ข้าแต่องค์ผู้สูงสุด
9:3 เมื่อพวกศัตรูของข้าพระองค์หันกลับ พวกเขาจะล้มลงและพินาศไปต่อพระพักตร์พระองค์
9:4 เพราะพระองค์ทรงรักษาความยุติธรรมของข้าพระองค์และความเที่ยงตรงของข้าพระองค์ไว้ พระองค์ประทับบนพระที่นั่งประทานการพิพากษาอันชอบธรรม
9:5 พระองค์ได้ทรงขนาบพวกคนต่างชาติ พระองค์ได้ทรงทำลายคนชั่วเสีย พระองค์ได้ทรงลบชื่อของพวกเขาออกเสียเป็นนิตย์
9:6 โอ เจ้า ศัตรูเอ๋ย ความพินาศทั้งหลายได้สำเร็จเป็นนิตย์ และพระองค์ทรงทำลายนครต่าง ๆ ที่ระลึกของพวกเขาก็พินาศพร้อมกับพวกเขา
9:7 แต่พระเยโฮวาห์จะทรงยืนยงอยู่เป็นนิตย์ พระองค์ได้ทรงเตรียมบัลลังก์ของพระองค์เพื่อการพิพากษา
9:8 และพระองค์จะทรงพิพากษาโลกในความชอบธรรม พระองค์จะทรงพิพากษาประชาชนด้วยความเที่ยงธรรม
9:9 พระเยโฮวาห์จะทรงเป็นที่ลี้ภัยของคนที่ถูกกดขี่ด้วย ทรงเป็นที่ลี้ภัยในเวลาแห่งความยากลำบาก
9:10 และพวกเขาที่รู้จักพระนามของพระองค์จะให้ความไว้วางใจของตนอยู่ในพระองค์ เพราะว่าพระองค์ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ไม่ได้ทรงทอดทิ้งคนเหล่านั้นที่แสวงหาพระองค์
9:11 จงร้องเพลงสรรเสริญแด่พระเยโฮวาห์ ผู้ซึ่งประทับในศิโยน จงประกาศในท่ามกลางประชาชนถึงพระราชกิจทั้งหลายของพระองค์
9:12 เมื่อพระองค์ทรงไต่สวนเรื่องโลหิต พระองค์ทรงจำพวกเขาไว้ พระองค์ไม่ได้ทรงลืมคำร้องทุกข์ของผู้ถ่อมตัวลง
9:13 ขอทรงพระเมตตาแก่ข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงพิจารณาความทุกข์ยากของข้าพระองค์ซึ่งข้าพระองค์ยอมทนเพราะเหตุคนทั้งหลายที่เกลียดชังข้าพระองค์ พระองค์ผู้ทรงยกข้าพระองค์ขึ้นจากประตูทั้งหลายแห่งความตาย
9:14 เพื่อข้าพระองค์จะกล่าวถึงการสรรเสริญทั้งสิ้นของพระองค์ในประตูทั้งหลายแห่งธิดาของศิโยน ข้าพระองค์จะเปรมปรีดิ์ในการช่วยให้รอดของพระองค์
9:15 พวกคนต่างชาติจมลงในหลุมที่พวกเขาได้ทำไว้ ในตาข่ายซึ่งพวกเขาได้ซ่อนดักไว้ เท้าของพวกเขาเองก็ติดอยู่
9:16 พระเยโฮวาห์ทรงเป็นที่รู้จักโดยการพิพากษาซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำ คนชั่วถูกดักในกิจการแห่งมือของเขาเอง ฮิกเกอัน เซลาห์
9:17 คนชั่วจะถูกหันเข้าไปในนรก และประชาชาติทั้งมวลที่ลืมพระเจ้า
9:18 เพราะคนขัดสนจะไม่ถูกลืมเสมอไป ความคาดหวังของคนยากจนจะไม่พินาศไปเป็นนิตย์
9:19 ขอทรงลุกขึ้น โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ อย่าให้มนุษย์มีชัยได้ แต่ให้พวกคนต่างชาติถูกพิพากษาในสายพระเนตรของพระองค์
9:20 ขอทรงทำให้พวกเขาเกรงกลัว โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพื่อบรรดาประชาชาติจะทราบว่า พวกเขาเป็นเพียงแต่มนุษย์เท่านั้น เซลาห์

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2006 Philip Pope