กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

เพลงสดุดี 85

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

นักแต่งสดุดีทูลขอพระเมตตาดังเดิม
ถึงหัวหน้านักร้อง เพลงสดุดีของคณะโคราห์

85:1 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระองค์ได้โปรดปรานแผ่นดินของพระองค์ พระองค์ได้ทรงให้พวกเชลยของยาโคบกลับสู่สภาพดี
85:2 พระองค์ได้ทรงยกโทษความชั่วช้าแห่งประชากรของพระองค์เสีย พระองค์ได้ทรงปกปิดบาปทั้งสิ้นของพวกเขา เซลาห์
85:3 พระองค์ได้ทรงนำพระพิโรธทั้งสิ้นของพระองค์ไปเสีย พระองค์ได้ทรงหันพระองค์เองไปเสียจากความดุร้ายแห่งความกริ้วของพระองค์
85:4 ขอทรงช่วยพวกข้าพระองค์ให้กลับมาอีก โอ ข้าแต่พระเจ้าแห่งความรอดของพวกข้าพระองค์ และทำให้ความกริ้วของพระองค์ต่อพวกข้าพระองค์สิ้นสุดลง
85:5 พระองค์จะกริ้วต่อพวกข้าพระองค์เป็นนิตย์หรือ พระองค์จะทรงให้ความกริ้วของพระองค์ดำรงอยู่ตลอดทุกชั่วอายุหรือ
85:6 พระองค์จะไม่ทรงให้พวกข้าพระองค์ฟื้นขึ้นอีกหรือ เพื่อประชากรของพระองค์จะได้เปรมปรีดิ์ในพระองค์
85:7 ขอทรงสำแดงความเมตตาของพระองค์แก่พวกข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ และขอประทานความรอดของพระองค์แก่พวกข้าพระองค์

ความมั่นใจในความดีเลิศของพระเจ้า
85:8 ข้าพเจ้าจะฟังสิ่งที่พระเจ้าพระเยโฮวาห์จะตรัส เพราะพระองค์จะตรัสความสันติแก่ประชากรของพระองค์ และแก่บรรดาวิสุทธิชนของพระองค์ แต่อย่าให้พวกเขาหันกลับไปสู่ความโง่เขลาอีก
85:9 แน่นอน ความรอดของพระองค์อยู่ใกล้คนทั้งหลายที่เกรงกลัวพระองค์ เพื่อสง่าราศีจะอาศัยอยู่ในแผ่นดินของพวกเรา
85:10 ความเมตตาและความจริงได้พบกัน ความชอบธรรมและสันติภาพได้จุบกันและกัน
85:11 ความจริงจะงอกขึ้นมาจากแผ่นดิน และความชอบธรรมจะมองลงมาจากสวรรค์
85:12 ใช่แล้ว พระเยโฮวาห์จะประทานสิ่งที่ดี และแผ่นดินของพวกเราจะเกิดผลของมัน
85:13 ความชอบธรรมจะนำหน้าพระองค์ และจะตั้งพวกเราไว้ในมรรคาแห่งบรรดารอยพระบาทของพระองค์

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2006 Philip Pope