กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

เพลงสดุดี 141

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

ดาวิดทูลขอให้เรื่องของท่านเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า
เพลงสดุดีของดาวิด

141:1 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ร้องทูลต่อพระองค์ ขอทรงรีบมาหาข้าพระองค์ ขอทรงเงี่ยพระกรรณสดับฟังเสียงของข้าพระองค์ เมื่อข้าพระองค์ร้องทูลต่อพระองค์
141:2 ขอให้คำอธิษฐานของข้าพระองค์ถูกตั้งไว้ต่อพระพักตร์พระองค์เหมือนอย่างเครื่องหอม และการยกมือขึ้นของข้าพระองค์เป็นเหมือนอย่างเครื่องบูชาตอนเย็น
141:3 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงตั้งยามเฝ้าปากของข้าพระองค์ ขอทรงรักษาประตูแห่งริมฝีปากของข้าพระองค์
141:4 ขออย่าให้ใจของข้าพระองค์เอนเอียงไปหาความชั่วร้ายใด ๆ เพื่อประกอบกิจชั่วต่าง ๆ ร่วมกับคนที่ทำความชั่วช้า และขออย่าให้ข้าพระองค์กินบรรดาของโอชะของพวกเขา
141:5 ขอให้คนชอบธรรมตีข้าพระองค์ สิ่งนั้นจะเป็นความกรุณา และขอให้เขาตักเตือนข้าพระองค์ สิ่งนั้นจะเป็นน้ำมันดีเลิศ ซึ่งจะไม่ทำให้ศีรษะของข้าพระองค์แตก เพราะคำอธิษฐานของข้าพระองค์จะยังอยู่ในบรรดาความยากลำบากของพวกเขาด้วย
141:6 เมื่อผู้พิพากษาทั้งหลายของพวกเขาถูกคว่ำในบรรดาสถานที่ซึ่งมีหินมาก พวกเขาจะได้ยินบรรดาถ้อยคำของข้าพระองค์ เพราะถ้อยคำเหล่านั้นไพเราะ
141:7 บรรดากระดูกของพวกเราถูกกระจายที่ปากแดนคนตาย เหมือนเมื่อคนหนึ่งตัดและผ่าไม้อยู่บนแผ่นดินโลก
141:8 แต่ตาของข้าพระองค์เพ่งตรงต่อพระองค์ โอ ข้าแต่พระเจ้าคือองค์พระผู้เป็นเจ้า ความไว้วางใจของข้าพระองค์อยู่ในพระองค์ ขออย่าทรงทิ้งจิตใจของข้าพระองค์ให้แร้นแค้น
141:9 ขอทรงรักษาข้าพระองค์ให้พ้นจากกับทั้งหลายซึ่งพวกเขาวางไว้ดักข้าพระองค์ และจากบ่วงแร้วทั้งหลายของบรรดาคนกระทำความชั่วช้า
141:10 ขอให้คนชั่วตกลงไปในบรรดาข่ายของตนเอง ขณะที่ข้าพระองค์หนีไปได้

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2006 Philip Pope