กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

เพลงสดุดี 57

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

การทูลขอของดาวิด
ถึงหัวหน้านักร้องตามทำนองอาลทัสชิท มิคทามบทหนึ่งของดาวิด เมื่อท่านหนีจากซาอูลไปอยู่ในถ้ำ

57:1 ขอทรงเมตตาข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเมตตาข้าพระองค์ เพราะจิตใจของข้าพระองค์วางใจในพระองค์ ใช่แล้ว ข้าพระองค์จะทำที่ลี้ภัยของข้าพระองค์ให้อยู่ใต้ร่มปีกของพระองค์ จนกว่าภัยอันตรายเหล่านี้จะผ่านพ้นไป
57:2 ข้าพเจ้าจะร้องทูลต่อพระเจ้าองค์ผู้สูงสุด ต่อพระเจ้าผู้ทรงกระทำการทั้งสิ้นให้สำเร็จเพื่อข้าพเจ้า
57:3 พระองค์จะทรงส่งมาจากสวรรค์ และทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดจากการติเตียนของคนที่อยากกลืนข้าพเจ้าเสีย เซลาห์ พระเจ้าจะทรงส่งความเมตตาของพระองค์และความจริงของพระองค์ออกไป
57:4 จิตใจของข้าพเจ้าอยู่ท่ามกลางเหล่าสิงโต และข้าพเจ้านอนอยู่ท่ามกลางบรรดาคนที่ติดไฟ คือบุตรทั้งหลายของมนุษย์ ซึ่งฟันของพวกเขาเป็นบรรดาหอกและลูกธนูทั้งหลาย และลิ้นของพวกเขาคือดาบคม
57:5 ขอพระองค์ทรงเป็นที่ยกย่อง โอ ข้าแต่พระเจ้า เหนือฟ้าสวรรค์ทั้งหลาย ขอสง่าราศีของพระองค์อยู่เหนือทั่วแผ่นดินโลกทั้งสิ้น
57:6 พวกเขาได้วางตาข่ายดักบรรดาย่างเท้าของข้าพเจ้า จิตใจของข้าพเจ้าได้ค้อมลง พวกเขาได้ขุดบ่อไว้ตรงหน้าข้าพเจ้า พวกเขาก็ตกลงไปท่ามกลางบ่อนั้นเสียเอง เซลาห์

ดาวิดสรรเสริญพระเจ้า
57:7 ใจของข้าพระองค์มั่นคง โอ ข้าแต่พระเจ้า ใจของข้าพระองค์มั่นคง ข้าพระองค์จะร้องเพลงและถวายคำสรรเสริญ
57:8 จงตื่นเถิด สง่าราศีของข้าพเจ้าเอ๋ย จงตื่นเถิด พิณใหญ่และพิณเขาคู่เอ๋ย ข้าพเจ้าเองจะตื่นแต่เช้าตรู่
57:9 ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ท่ามกลางประชาชน ข้าพระองค์จะร้องเพลงถวายแด่พระองค์ท่ามกลางประชาชาติทั้งหลาย
57:10 เพราะความเมตตาของพระองค์ใหญ่ยิ่งถึงฟ้าสวรรค์ทั้งหลาย และความจริงของพระองค์สูงถึงบรรดาเมฆ
57:11 ขอพระองค์ทรงเป็นที่ยกย่อง โอ ข้าแต่พระเจ้า เหนือฟ้าสวรรค์ทั้งหลาย ขอสง่าราศีของพระองค์อยู่เหนือทั่วแผ่นดินโลกทั้งสิ้น

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope