กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

เพลงสดุดี 72

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

ดาวิดอธิษฐานเพื่อซาโลมอน
เพลงสดุดีเพื่อซาโลมอน

72:1 ขอประทานความยุติธรรมของพระองค์แก่กษัตริย์ โอ ข้าแต่พระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์แก่ราชโอรสของกษัตริย์
72:2 ท่านจะพิพากษาประชากรของพระองค์ด้วยความชอบธรรม และคนยากจนของพระองค์ด้วยความยุติธรรม
72:3 บรรดาภูเขาจะนำสันติสุขมายังประชากร และบรรดาเนินเขา โดยความชอบธรรม
72:4 ท่านจะพิพากษาบรรดาคนยากจนแห่งประชากร ท่านจะช่วยลูกหลานของคนขัดสนให้รอดพ้น และจะทุบผู้บีบบังคับเป็นชิ้น ๆ
72:5 พวกเขาจะเกรงกลัวท่านตราบใดที่ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์คงอยู่ ตลอดทุกชั่วอายุ
72:6 ท่านจะลงมาเหมือนอย่างฝนที่ตกบนหญ้าที่ตัดแล้ว เหมือนอย่างฝนตกปรอย ๆ ที่รดแผ่นดินโลก
72:7 ในสมัยของท่านคนชอบธรรมจะเจริญขึ้น และจะมีสันติภาพอันอุดมสมบูรณ์ตราบใดที่ดวงจันทร์คงอยู่
72:8 ท่านจะครอบครองจากทะเลถึงทะเลด้วย และจากแม่น้ำนั้นถึงบรรดาที่สุดปลายแห่งแผ่นดินโลก
72:9 คนทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารจะกราบลงต่อหน้าท่าน และบรรดาศัตรูของท่านจะเลียผงคลีดิน
72:10 บรรดากษัตริย์แห่งเมืองทารชิชและแห่งเกาะทั้งปวงจะถวายเครื่องราชบรรณาการทั้งหลาย บรรดากษัตริย์แห่งเชบาและเส-บาจะถวายของกำนัลต่าง ๆ
72:11 ใช่แล้ว กษัตริย์ทั้งปวงจะกราบลงต่อหน้าท่าน บรรดาประชาชาติจะปรนนิบัติท่าน
72:12 เพราะท่านจะช่วยคนขัดสนให้พ้นเมื่อเขาร้องทูล คนยากจนด้วย และคนที่ไร้ผู้ช่วยเหลือ
72:13 ท่านจะเมตตากรุณาคนยากจนและคนขัดสน และจะช่วยชีวิตของบรรดาคนขัดสนให้รอดพ้น
72:14 ท่านจะไถ่ชีวิตของพวกเขาจากการหลอกลวงและความทารุณ และโลหิตของพวกเขาจะประเสริฐในสายตาของท่าน
72:15 และท่านจะมีชีวิต และทองคำแห่งเมืองเชบาจะถูกถวายแก่ท่าน จะมีการอธิษฐานเผื่อท่านเรื่อยไปด้วย และจะยกย่องท่านวันยังค่ำ
72:16 จะมีข้าวกำมือหนึ่งในแผ่นดินบนยอดภูเขาทั้งหลาย ผลของแผ่นดินจะแกว่งไกวเหมือนอย่างเลบานอน และคนทั้งหลายแห่งนครจะเจริญเหมือนอย่างหญ้าแห่งแผ่นดินโลก
72:17 นามของท่านจะดำรงอยู่เป็นนิตย์ นามของท่านจะยั่งยืนตราบใดที่ดวงอาทิตย์คงอยู่ และคนจะอวยพรกันเองโดยใช้ชื่อท่าน ประชาชาติทั้งปวงจะเรียกท่านว่าผู้ได้รับพระพร
72:18 สาธุการแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้า พระเจ้าแห่งอิสราเอล ผู้ทรงกระทำบรรดาสิ่งมหัศจรรย์แต่พระองค์เดียว
72:19 และสาธุการแด่พระนามอันรุ่งเรืองของพระองค์เป็นนิตย์ และขอให้แผ่นดินโลกทั้งสิ้นเต็มไปด้วยสง่าราศีของพระองค์ เอเมนและเอเมน
72:20 คำอธิษฐานทั้งหลายของดาวิด บุตรชายของเจสซี จบเท่านี้

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope