กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

เพลงสดุดี 26

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

ดาวิดพึ่งพระเจ้าในความสุจริตของท่าน
เพลงสดุดีของดาวิด

26:1 ขอทรงตัดสินเข้าข้างข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพราะข้าพระองค์ได้ดำเนินอยู่ในความสุจริตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้วางใจในพระเยโฮวาห์ด้วย ฉะนั้นข้าพระองค์จะไม่ลื่นไถลไป
26:2 ขอทรงตรวจสอบข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ และลองใจข้าพระองค์เถิด ขอทรงทดสอบความคิดและใจของข้าพระองค์เถิด
26:3 เพราะความเมตตาของพระองค์อยู่ต่อตาของข้าพระองค์ และข้าพระองค์ได้ดำเนินในความจริงของพระองค์
26:4 ข้าพระองค์ไม่ได้นั่งอยู่กับบรรดาคนไร้สาระ ทั้งข้าพระองค์จะไม่ร่วมสมาคมกับพวกคนเสแสร้ง
26:5 ข้าพระองค์ได้เกลียดชังที่ชุมนุมของคนชั่วร้ายทั้งหลาย และจะไม่นั่งกับคนชั่ว
26:6 ข้าพระองค์จะชำระมือของข้าพระองค์ในความบริสุทธิ์ใจ ดังนั้นข้าพระองค์จะเดินอยู่รอบแท่นบูชาของพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์
26:7 เพื่อข้าพระองค์จะประกาศด้วยเสียงแห่งการขอบพระคุณ และบอกเล่าถึงพระราชกิจอันมหัศจรรย์ทั้งสิ้นของพระองค์
26:8 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ได้รักที่ประทับแห่งพระนิเวศน์ของพระองค์ และสถานที่ที่เกียรติยศของพระองค์ประทับอยู่นั้น
26:9 ขออย่าทรงรวบรวมจิตใจของข้าพระองค์ไว้กับพวกคนบาป หรือรวบรวมชีวิตของข้าพระองค์ไว้กับบรรดาคนกระหายเลือด
26:10 ซึ่งในมือของพวกเขามีแผนการชั่ว และมือขวาของพวกเขาเต็มด้วยสินบนทั้งหลาย
26:11 แต่สำหรับข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะเดินในความสุจริตของข้าพระองค์ ขอทรงไถ่ข้าพระองค์ไว้ และทรงพระเมตตาต่อข้าพระองค์เถิด
26:12 เท้าของข้าพระองค์ยืนอยู่ในที่ราบ ในชุมนุมชนทั้งหลาย ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระเยโฮวาห์

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope