กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

เพลงสดุดี 88

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

คำอธิษฐานแห่งความโศกเศร้า
บทเพลงหรือเพลงสดุดีของคณะโคราห์ ถึงหัวหน้านักร้อง ตามทำนองมาหะลัท เลอันโนท มัสคิลบทหนึ่งของเฮมาน คนเอสราห์

88:1 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้ร้องทูลต่อพระพักตร์พระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืน
88:2 ขอให้คำอธิษฐานของข้าพระองค์มาอยู่ต่อพระพักตร์พระองค์ ขอทรงเงี่ยพระกรรณของพระองค์สดับฟังคำร้องทูลของข้าพระองค์
88:3 เพราะจิตใจของข้าพระองค์เต็มไปด้วยบรรดาความยากลำบาก และชีวิตของข้าพระองค์กำลังเข้าใกล้แดนคนตาย
88:4 ข้าพระองค์ถูกนับพร้อมกับคนเหล่านั้นที่ลงไปยังแดนคนตาย ข้าพระองค์เป็นเหมือนอย่างชายที่ไม่มีกำลัง
88:5 อยู่อย่างอิสระท่ามกลางคนตาย เหมือนอย่างคนถูกฆ่าที่นอนอยู่ในหลุมศพ ผู้ซึ่งพระองค์มิได้ทรงจดจำอีกต่อไป และพวกเขาถูกตัดออกจากพระหัตถ์ของพระองค์
88:6 พระองค์ได้ทรงวางข้าพระองค์ในแดนคนตายที่ลึกที่สุด ในความมืด ในส่วนที่ลึกทั้งหลาย
88:7 พระพิโรธของพระองค์หนักอยู่บนข้าพระองค์ และพระองค์ทรงทรมานข้าพระองค์ด้วยคลื่นทั้งสิ้นของพระองค์แล้ว เซลาห์
88:8 พระองค์ทรงกันผู้ที่คุ้นเคยกับข้าพระองค์ให้อยู่ห่างไกลเสียจากข้าพระองค์ พระองค์ทรงกระทำให้ข้าพระองค์เป็นที่น่ารังเกียจต่อพวกเขา ข้าพระองค์ถูกขังไว้ และข้าพระองค์ออกมาไม่ได้
88:9 นัยน์ตาของข้าพระองค์โศกเศร้าเนื่องด้วยความทุกข์ทรมาน ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ได้ร้องทูลต่อพระองค์ทุกวัน ข้าพระองค์ได้เหยียดมือของข้าพระองค์ออกต่อพระองค์
88:10 พระองค์จะทรงสำแดงการมหัศจรรย์ทั้งหลายต่อคนตายหรือ คนตายจะลุกขึ้นและสรรเสริญพระองค์หรือ เซลาห์
88:11 ความรักกรุณาของพระองค์จะถูกประกาศในหลุมศพหรือ หรือความสัตย์ซื่อของพระองค์ในแดนพินาศหรือ
88:12 บรรดาการมหัศจรรย์ของพระองค์จะเป็นที่รู้จักในความมืดหรือ และความชอบธรรมของพระองค์ในแผ่นดินแห่งความหลงลืมหรือ
88:13 แต่ข้าพระองค์ได้ร้องทูลต่อพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ และในเวลาเช้าคำอธิษฐานของข้าพระองค์จะขึ้นไปหาพระองค์
88:14 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เหตุไฉนพระองค์ทรงเหวี่ยงจิตใจของข้าพระองค์ออกไปเสีย เหตุไฉนพระองค์ทรงซ่อนพระพักตร์พระองค์เสียจากข้าพระองค์
88:15 ข้าพระองค์ทุกข์ยากและพร้อมที่จะตายตั้งแต่วัยหนุ่มของข้าพระองค์มา ขณะข้าพระองค์สู้ทนความสยดสยองทั้งหลายของพระองค์ ข้าพระองค์ก็ไขว้เขวไป
88:16 ความพิโรธอันแรงกล้าของพระองค์ผ่านไปเหนือข้าพระองค์ บรรดาความน่าหวาดเสียวของพระองค์ตัดข้าพระองค์ออกเสีย
88:17 สิ่งเหล่านี้มาอยู่รอบตัวข้าพระองค์วันยังค่ำเหมือนอย่างน้ำ พวกมันล้อมข้าพระองค์อยู่รอบด้าน
88:18 พระองค์ทรงให้คนรักและสหายห่างเหินจากข้าพระองค์ และผู้ที่คุ้นเคยกับข้าพระองค์ให้ไปอยู่ในความมืด

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2006 Philip Pope