กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

เพลงสดุดี 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

คนอธรรมไม่ได้รับพระเมตตา
ถึงหัวหน้านักร้องใช้เครื่องเป่า เพลงสดุดีของดาวิด

5:1 ขอทรงเงี่ยพระกรรณสดับฟังบรรดาถ้อยคำของข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงพิจารณาการตรึกตรองของข้าพระองค์
5:2 ขอทรงตั้งใจฟังเสียงร้องทูลของข้าพระองค์ ข้าแต่พระบรมกษัตริย์ของข้าพระองค์ และพระเจ้าของข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์จะอธิษฐานทูลต่อพระองค์
5:3 พระองค์จะทรงสดับฟังเสียงของข้าพระองค์ในเวลาเช้า โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ในเวลาเช้าข้าพระองค์จะหันคำอธิษฐานของข้าพระองค์ตรงต่อพระองค์และจะมองขึ้นไป
5:4 ด้วยว่าพระองค์ไม่ได้ทรงเป็นพระเจ้าที่มีความปีติยินดีในความชั่ว ทั้งความชั่วร้ายจะไม่อาศัยอยู่กับพระองค์
5:5 คนโง่เขลาจะไม่ยืนอยู่ในสายพระเนตรของพระองค์ พระองค์ทรงเกลียดชังผู้กระทำความชั่วช้าทั้งสิ้น
5:6 พระองค์จะทรงทำลายคนเหล่านั้นที่พูดมุสา พระเยโฮวาห์จะทรงสะอิดสะเอียนผู้กระหายเลือดและคนหลอกลวง

ดาวิดวางใจว่าพระเจ้าจะทรงนำท่าน
5:7 แต่สำหรับข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะเข้ามาในพระนิเวศน์ของพระองค์ในความเมตตาอันบริบูรณ์ของพระองค์ และในความยำเกรงพระองค์ ข้าพระองค์จะนมัสการตรงต่อพระวิหารอันบริสุทธิ์ของพระองค์
5:8 ขอทรงนำข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ในความชอบธรรมของพระองค์เนื่องด้วยพวกศัตรูของข้าพระองค์ ขอโปรดทำมรรคาของพระองค์ให้ตรงไปต่อหน้าข้าพระองค์
5:9 เพราะไม่มีความสัตย์ซื่อในปากของเขาเหล่านั้น ส่วนภายในของพวกเขาคือความชั่วนั้นเอง ลำคอของพวกเขาคือหลุมฝังศพที่เปิดอยู่ พวกเขาประจบสอพลอด้วยลิ้นของพวกเขา
5:10 ขอพระองค์ทรงทำลายพวกเขา โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอให้พวกเขาล้มลงโดยความคิดเห็นของตนเอง ขอทรงขับไล่พวกเขาออกไปเนื่องด้วยการละเมิดอันมากมายของพวกเขา เพราะพวกเขาได้กบฏต่อพระองค์
5:11 แต่ให้คนทั้งปวงที่ให้ความไว้วางใจของตนอยู่ในพระองค์นั้นเปรมปรีดิ์ ให้พวกเขาโห่ร้องด้วยความชื่นบานอยู่เสมอ เพราะพระองค์ทรงป้องกันพวกเขาไว้ ให้คนทั้งหลายที่รักพระนามของพระองค์ปรีดาปราโมทย์อยู่ในพระองค์ด้วย
5:12 เพราะพระองค์ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ จะทรงอวยพรบรรดาคนชอบธรรม ด้วยความโปรดปรานพระองค์จะทรงคุ้มครองเขาไว้ประดุจโล่

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2006 Philip Pope