กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

เพลงสดุดี 130

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

ความหวังในการอธิษฐาน
บทเพลงใช้แห่ขึ้น

130:1 ข้าพระองค์ได้ร้องทูลต่อพระองค์ออกมาจากที่ลึกทั้งหลาย โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์
130:2 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงสดับฟังเสียงของข้าพระองค์ ขอทรงให้พระกรรณของพระองค์เงี่ยฟังเสียงแห่งคำวิงวอนทั้งหลายของข้าพระองค์
130:3 ถ้าพระองค์ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า จะทรงหมายบรรดาความชั่วช้าไว้ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ผู้ใดจะยืนอยู่ได้
130:4 แต่การอภัยโทษมีอยู่กับพระองค์ เพื่อพระองค์จะทรงเป็นที่ยำเกรง
130:5 ข้าพเจ้ารอคอยพระเยโฮวาห์ จิตใจของข้าพเจ้ารอคอยอยู่ และข้าพเจ้าหวังในพระวจนะของพระองค์
130:6 จิตใจของข้าพเจ้ารอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้ายิ่งกว่าคนทั้งหลายที่รอคอยเวลารุ่งเช้า ข้าพเจ้ากล่าวว่า ยิ่งกว่าคนทั้งหลายที่รอคอยเวลารุ่งเช้า
130:7 จงให้อิสราเอลหวังใจในพระเยโฮวาห์เถิด เพราะในพระเยโฮวาห์มีความเมตตา และในพระองค์มีการไถ่อย่างบริบูรณ์
130:8 และพระองค์จะทรงไถ่อิสราเอลจากความชั่วช้าทั้งสิ้นของเขา

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2006 Philip Pope