กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

เพลงสดุดี 65

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

การสรรเสริญพระคุณของพระเจ้า
ถึงหัวหน้านักร้อง เพลงสดุดีและบทเพลงของดาวิด

65:1 การสรรเสริญคอยท่าพระองค์ในศิโยน โอ ข้าแต่พระเจ้า และคนจะกระทำตามคำปฏิญาณต่อพระองค์
65:2 โอ ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงสดับฟังคำอธิษฐาน เนื้อหนังทั้งสิ้นจะมาหาพระองค์
65:3 ความชั่วช้าทั้งหลายชนะข้าพระองค์ ส่วนบรรดาการละเมิดของพวกข้าพระองค์ พระองค์ก็จะทรงชำระล้างพวกมันออกไปเสีย

ความประเสริฐของพระเจ้าต่อผู้เลือกสรรของพระองค์
65:4 ผู้ที่พระองค์ทรงเลือกและทำให้มาเข้าเฝ้าพระองค์ เพื่อเขาจะอาศัยอยู่ในบริเวณพระนิเวศน์ของพระองค์จะได้รับพร พวกข้าพระองค์จะอิ่มเอิบด้วยความดีแห่งพระนิเวศน์ของพระองค์ คือพระวิหารอันบริสุทธิ์ของพระองค์
65:5 พระองค์จะทรงตอบพวกข้าพระองค์โดยสิ่งต่าง ๆ อันน่าครั่นคร้ามในความชอบธรรม โอ ข้าแต่พระเจ้าแห่งความรอดของพวกข้าพระองค์ ผู้ทรงเป็นความไว้เนื้อเชื่อใจของที่สุดปลายทั้งสิ้นของแผ่นดินโลก และของคนเหล่านั้นที่อยู่ที่ไกลโพ้นบนทะเล
65:6 ผู้ทรงตั้งภูเขาทั้งหลายไว้โดยพระกำลังของพระองค์ ซึ่งถูกคาดเอวไว้ด้วยอานุภาพ
65:7 ผู้ซึ่งทรงระงับเสียงอึงคะนึงของบรรดาทะเล เสียงอึงคะนึงของคลื่นทะเลเหล่านั้น และเสียงโกลาหลของชาวประเทศทั้งหลาย
65:8 บรรดาคนที่อาศัยอยู่ในส่วนที่สุดปลายจะเกรงกลัวต่อหมายสำคัญทั้งหลายของพระองค์ พระองค์ทรงกระทำให้การออกไปของยามเช้าและยามเย็นชื่นบาน
65:9 พระองค์ทรงเยี่ยมเยียนแผ่นดินโลก และทรงรดน้ำมัน พระองค์ทรงกระทำให้แผ่นดินโลกอุดมสมบูรณ์ด้วยแม่น้ำของพระเจ้าซึ่งมีน้ำเต็ม พระองค์ทรงจัดหาข้าวให้พวกเขา เมื่อพระองค์ทรงจัดเตรียมแผ่นดินโลกไว้เช่นนั้น
65:10 พระองค์ทรงรดน้ำตามบรรดารอยไถของแผ่นดินโลกอย่างอุดมสมบูรณ์ พระองค์ทรงให้ขี้ไถทั้งหลายของแผ่นดินโลกราบลง พระองค์ทรงให้แผ่นดินโลกอ่อนละมุนด้วยฝนตกปรอย ๆ พระองค์ทรงอวยพรผลิตผลของแผ่นดินโลกนั้น
65:11 พระองค์ทรงประดับยอดปีด้วยคุณความดีของพระองค์ และพระมรรคาทั้งหลายของพระองค์ย้อยหยดด้วยความอุดมสมบูรณ์
65:12 ความอุดมสมบูรณ์ย้อยหยดบนบรรดาทุ่งหญ้าแห่งถิ่นทุรกันดาร และเนินเขาทั้งหลายชื่นบานอยู่ทุกด้าน
65:13 บรรดาทุ่งหญ้าถูกห่มด้วยฝูงแพะแกะ หุบเขาทั้งหลายถูกปกคลุมด้วยข้าวเช่นกัน พวกมันโห่ร้องด้วยความชื่นบาน พวกมันร้องเพลงด้วย

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope