กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

เพลงสดุดี 45

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

ความรุ่งเรืองแห่งอาณาจักรของพระคริสต์
ถึงหัวหน้านักร้อง ตามทำนองโชชานิม มัสคิลบทหนึ่งของคณะโคราห์ เพลงแห่งความรัก

45:1 ใจของข้าพเจ้ากำลังประพันธ์เรื่องดีงาม ข้าพเจ้ากล่าวถึงสิ่งต่าง ๆ ซึ่งข้าพเจ้าได้กระทำเกี่ยวกับกษัตริย์ ลิ้นของข้าพเจ้าเป็นปากกาของอาลักษณ์ที่ชำนาญ
45:2 พระองค์ทรงงามเลิศยิ่งกว่าบุตรทั้งหลายของมนุษย์ พระคุณหลั่งลงบนพระโอษฐ์ของพระองค์ เพราะฉะนั้นพระเจ้าได้ทรงอวยพรพระองค์เป็นนิตย์
45:3 ขอทรงคาดดาบของพระองค์ไว้ที่เอวของพระองค์ โอ ข้าแต่องค์ผู้ทรงอานุภาพสูงสุด ด้วยสง่าราศีของพระองค์และความสง่าผ่าเผยของพระองค์
45:4 และในความสง่าผ่าเผยของพระองค์ ขอเสด็จไปอย่างเจริญรุ่งเรืองเพราะเหตุความจริง ความอ่อนสุภาพและความชอบธรรม และพระหัตถ์ขวาของพระองค์จะสอนสิ่งต่าง ๆ อันน่าครั่นคร้ามแก่พระองค์
45:5 บรรดาลูกธนูของพระองค์ก็แหลมคมอยู่ในหัวใจของศัตรูทั้งหลายของกษัตริย์ โดยลูกธนูเหล่านั้นชนชาติทั้งหลายจึงล้มอยู่ใต้พระองค์
45:6 พระที่นั่งของพระองค์ โอ พระเจ้าข้า ดำรงอยู่เป็นนิตย์และเป็นนิตย์ ธารพระกรแห่งอาณาจักรของพระองค์ก็เป็นธารพระกรเที่ยงธรรม
45:7 พระองค์ทรงรักความชอบธรรมและทรงเกลียดชังความชั่ว ฉะนั้นพระเจ้าคือพระเจ้าของพระองค์ได้ทรงเจิมพระองค์ไว้ ด้วยน้ำมันแห่งความยินดียิ่งกว่าพระสหายทั้งปวงของพระองค์
45:8 บรรดาฉลองพระองค์ทั้งสิ้นของพระองค์ก็หอมฟุ้งไปด้วยกลิ่นมดยอบ และกฤษณา และการบูร จากบรรดาพระราชวังงาช้าง โดยสิ่งเหล่านี้พวกมันจึงได้กระทำให้พระองค์ยินดี
45:9 เหล่าราชธิดาของบรรดากษัตริย์อยู่ท่ามกลางพวกสตรีผู้มีเกียรติของพระองค์ พระราชินีผู้ประดับด้วยทองคำแห่งเมืองโอฟีร์ได้ประทับยืนอยู่ ณ เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์
45:10 จงตั้งใจฟัง โอ ธิดาเอ๋ย และพิจารณา และเอียงหูของเธอลง จงลืมชนชาติของเธอและบ้านบิดาของเธอเสียด้วย
45:11 ดังนั้น กษัตริย์จะทรงปรารถนาความงามของเธออย่างมาก เพราะพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเธอ และเธอจงนมัสการพระองค์เถิด
45:12 และธิดาของเมืองไทระจะอยู่ที่นั่นพร้อมด้วยของกำนัล คือคนมั่งมีในท่ามกลางประชาชนจะขอความกรุณาจากเธอ
45:13 ราชธิดาของกษัตริย์เปี่ยมด้วยสง่าราศีทั้งสิ้นอยู่ภายใน เสื้อผ้าของเธอทอจากเส้นไหมทองคำ
45:14 เธอจะถูกนำมาเข้าเฝ้ากษัตริย์ในชุดหลายสี บรรดาหญิงพรหมจารีผู้เป็นเพื่อนเจ้าสาวของเธอที่ติดตามเธอมาจะถูกนำมาถวายพระองค์
45:15 พวกเขาจะถูกนำมาด้วยความยินดีและความชื่นบาน พวกเขาจะเข้าไปในพระราชวังของกษัตริย์
45:16 บรรดาโอรสของพระองค์จะแทนที่บรรพบุรุษของพระองค์ ผู้ซึ่งพระองค์สามารถแต่งตั้งให้เป็นพวกประมุขทั่วแผ่นดินโลกทั้งสิ้น
45:17 ข้าพระองค์จะกระทำให้พระนามของพระองค์เป็นที่จดจำตลอดทุกชั่วอายุ ฉะนั้นชนชาติทั้งหลายจะสรรเสริญพระองค์เป็นนิตย์และเป็นนิตย์

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope