กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

เพลงสดุดี 96

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

การตักเตือนให้สรรเสริญพระเจ้าเพราะความยุติธรรมของพระองค์
96:1 โอ จงร้องเพลงบทใหม่ถวายแด่พระเยโฮวาห์ จงร้องเพลงถวายแด่พระเยโฮวาห์ แผ่นดินโลกทั้งสิ้นเอ๋ย
96:2 จงร้องเพลงถวายแด่พระเยโฮวาห์ จงสรรเสริญพระนามของพระองค์ จงสำแดงความรอดของพระองค์ทุก ๆ วัน
96:3 จงประกาศสง่าราศีของพระองค์ท่ามกลางพวกคนต่างชาติ บรรดาการมหัศจรรย์ของพระองค์ท่ามกลางชนชาติทั้งสิ้น
96:4 เพราะพระเยโฮวาห์นั้นทรงยิ่งใหญ่และสมควรจะได้รับการสรรเสริญอย่างยิ่ง พระองค์ทรงเป็นที่เกรงกลัวเหนือพระทั้งสิ้น
96:5 เพราะพระทั้งสิ้นของประชาชาติทั้งหลายเป็นบรรดารูปเคารพ แต่พระเยโฮวาห์ได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ทั้งหลาย
96:6 เกียรติและความรุ่งโรจน์มีอยู่ต่อพระพักตร์พระองค์ กำลังและความงามอยู่ในสถานบริสุทธิ์ของพระองค์
96:7 จงถวายแด่พระเยโฮวาห์ โอ พวกท่านผู้เป็นเครือญาติแห่งเหล่าประชาชนเอ๋ย จงถวายสง่าราศีและกำลังแด่พระเยโฮวาห์
96:8 จงถวายแด่พระเยโฮวาห์ คือสง่าราศีซึ่งควรแก่พระนามของพระองค์ จงนำเครื่องบูชาและมายังบริเวณทั้งหลายแห่งพระนิเวศน์ของพระองค์
96:9 โอ จงนมัสการพระเยโฮวาห์ในความสง่างามแห่งความบริสุทธิ์ จงยำเกรงต่อพระพักตร์พระองค์ ชาวโลกทั้งสิ้นเอ๋ย
96:10 จงพูดท่ามกลางพวกคนต่างชาติว่าพระเยโฮวาห์ทรงครอบครอง แผ่นดินโลกจะถูกสถาปนาเพื่อมันจะไม่หวั่นไหวเลยด้วย พระองค์จะทรงพิพากษาประชาชนทั้งหลายอย่างชอบธรรม
96:11 จงให้ฟ้าสวรรค์ทั้งหลายเปรมปรีดิ์ และจงให้แผ่นดินโลกยินดี จงให้ทะเลคำรน กับสิ่งทั้งปวงที่อยู่ในนั้น
96:12 จงให้ทุ่งนาเริงโลด กับทุกสิ่งที่อยู่ในนั้น แล้วต้นไม้ทั้งสิ้นของป่าไม้จะเปรมปรีดิ์
96:13 ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์เสด็จมา เพราะพระองค์เสด็จมาเพื่อพิพากษาแผ่นดินโลก พระองค์จะทรงพิพากษาโลกด้วยความชอบธรรม และประชาชนทั้งหลายด้วยความจริงของพระองค์

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2006 Philip Pope