กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

เพลงสดุดี 30

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

ดาวิดสรรเสริญพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงช่วยท่านพ้นได้
เพลงสดุดีและบทเพลงของดาวิด ณ พิธีถวายพระราชวังของดาวิด

30:1 ข้าพระองค์จะยอพระเกียรติพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ได้ทรงยกข้าพระองค์ขึ้นมา และไม่ได้ทรงให้บรรดาคู่อริของข้าพระองค์เปรมปรีดิ์เหนือข้าพระองค์
30:2 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้ร้องทูลต่อพระองค์ และพระองค์ได้ทรงรักษาข้าพระองค์ให้หาย
30:3 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระองค์ได้ทรงนำจิตใจของข้าพระองค์ขึ้นมาจากแดนคนตาย พระองค์ได้ทรงให้ข้าพระองค์มีชีวิตอยู่ต่อไป เพื่อข้าพระองค์จะไม่ลงไปสู่แดนคนตาย
30:4 จงร้องเพลงสรรเสริญแด่พระเยโฮวาห์ โอ พวกท่าน บรรดาผู้เป็นวิสุทธิชนของพระองค์เอ๋ย และจงถวายคำขอบพระคุณเมื่อระลึกถึงความบริสุทธิ์ของพระองค์
30:5 เพราะพระพิโรธของพระองค์อยู่แค่ชั่วขณะหนึ่ง ในความโปรดปรานของพระองค์ก็คือชีวิต การร้องไห้อาจจะคงอยู่สักคืนหนึ่ง แต่ความชื่นบานจะมาในเวลาเช้า
30:6 และในความเจริญรุ่งเรืองของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้กล่าวว่า “ข้าพระองค์จะไม่หวั่นไหวเลย”
30:7 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ โดยความโปรดปรานของพระองค์ พระองค์ทรงทำให้ภูเขาของข้าพระองค์มั่นคงแข็งแกร่ง พระองค์ได้ทรงซ่อนพระพักตร์พระองค์เสีย และข้าพระองค์ก็ลำบากใจ
30:8 ข้าพระองค์ได้ร้องทูลต่อพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ และข้าพระองค์ได้วิงวอนต่อพระเยโฮวาห์
30:9 “จะได้กำไรอะไรจากโลหิตของข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์ลงไปยังแดนคนตาย ผงคลีดินจะสรรเสริญพระองค์หรือ มันจะประกาศความจริงของพระองค์หรือ
30:10 ขอทรงสดับฟัง โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ และทรงพระเมตตาต่อข้าพระองค์ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยของข้าพระองค์”
30:11 พระองค์ได้ทรงเปลี่ยนการไว้ทุกข์ของข้าพระองค์ให้เป็นการเต้นรำเพื่อข้าพระองค์ พระองค์ทรงถอดเสื้อผ้ากระสอบของข้าพระองค์ออก และทรงคาดเอวข้าพระองค์ด้วยความยินดีแล้ว
30:12 เพื่อสง่าราศีของข้าพระองค์จะร้องเพลงสรรเสริญแด่พระองค์และไม่นิ่งเงียบ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะถวายคำขอบพระคุณแด่พระองค์เป็นนิตย์

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope