กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

เพลงสดุดี 108

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

ดาวิดสรรเสริญพระเจ้า
บทเพลงหรือเพลงสดุดีของดาวิด

108:1 โอ ข้าแต่พระเจ้า ใจของข้าพระองค์มั่นคง ข้าพระองค์จะร้องเพลงและถวายคำสรรเสริญ คือด้วยสง่าราศีของข้าพระองค์
108:2 จงตื่นเถิด พิณใหญ่และพิณเขาคู่เอ๋ย ข้าพเจ้าเองจะตื่นแต่เช้าตรู่
108:3 ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ท่ามกลางประชาชาติ และข้าพระองค์จะร้องเพลงสรรเสริญแด่พระองค์ท่ามกลางชนชาติทั้งหลาย
108:4 เพราะความเมตตาของพระองค์ใหญ่ยิ่งเหนือฟ้าสวรรค์ทั้งหลาย และความจริงของพระองค์ไปถึงบรรดาเมฆทั้งหลาย

การทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า
108:5 ขอทรงเป็นที่เชิดชู โอ ข้าแต่พระเจ้า เหนือฟ้าสวรรค์ทั้งหลาย และขอสง่าราศีของพระองค์อยู่เหนือทั่วแผ่นดินโลก
108:6 เพื่อว่าผู้ที่พระองค์ทรงรักจะได้รับการช่วยให้พ้น ขอทรงช่วยให้รอดด้วยพระหัตถ์ขวาของพระองค์ และขอทรงตอบข้าพระองค์
108:7 พระเจ้าได้ตรัสในความบริสุทธิ์ของพระองค์ “เราจะปีติยินดี เราจะแบ่งเมืองเชเคม และแบ่งหุบเขาแห่งสุคคทออก
108:8 กิเลอาดเป็นของเรา มนัสเสห์เป็นของเรา เอฟราอิมเป็นกำลังแห่งศีรษะของเราด้วย ยูดาห์เป็นผู้ตั้งพระราชบัญญัติของเรา
108:9 โมอับเป็นอ่างล้างชำระของเรา เราเหวี่ยงรองเท้าของเราลงบนเอโดม เราจะมีชัยเหนือฟีลิสเตีย”
108:10 ผู้ใดจะนำข้าพเจ้าเข้าไปในนครที่เข้มแข็ง ผู้ใดจะนำข้าพเจ้าไปในเอโดม
108:11 พระองค์จะทรงทำมิใช่หรือ โอ ข้าแต่พระเจ้า ผู้ซึ่งได้ทรงทอดทิ้งพวกข้าพระองค์แล้ว โอ ข้าแต่พระเจ้า และพระองค์จะไม่เสด็จออกไปพร้อมกับบรรดากองทัพของพวกข้าพระองค์หรือ
108:12 ขอทรงช่วยเหลือพวกข้าพระองค์ให้พ้นจากความยากลำบาก เพราะความช่วยเหลือของมนุษย์ก็ไร้ผล
108:13 โดยพระเจ้าเอง พวกข้าพเจ้าจะกระทำอย่างเข้มแข็ง เพราะพระองค์เองทรงเป็นผู้ที่จะเหยียบบรรดาศัตรูของพวกข้าพเจ้าลง

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2006 Philip Pope