กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

เพลงสดุดี 146

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

นักแต่งสดุดีปฏิญาณว่าจะสรรเสริญพระเจ้าเป็นนิตย์
146:1 พวกท่านจงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด โอ จิตใจของข้าพเจ้าเอ๋ย
146:2 ขณะที่ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระเยโฮวาห์ ข้าพเจ้าจะร้องเพลงสรรเสริญแด่พระเจ้าของข้าพเจ้าขณะที่ข้าพเจ้ายังเป็นอยู่
146:3 อย่าวางใจในบรรดาประมุข หรือในบุตรของมนุษย์ ซึ่งในตัวเขาไม่มีความช่วยเหลือเลย
146:4 ลมหายใจของเขาพรากไป เขากลับคืนสู่แผ่นดินของเขา ในวันเดียวกันนั้นเองความคิดทั้งหลายของเขาก็พินาศไป
146:5 คนที่มีพระเจ้าของยาโคบเป็นความช่วยเหลือของตนก็เป็นสุข ผู้ซึ่งความหวังของเขาอยู่ในพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขา
146:6 ผู้ได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก ทะเลและบรรดาสิ่งที่อยู่ในนั้น ผู้ทรงรักษาความจริงไว้เป็นนิตย์
146:7 ผู้ทรงประกอบความยุติธรรมเพื่อคนที่ถูกบีบบังคับ ผู้ประทานอาหารแก่คนที่หิว พระเยโฮวาห์ทรงปลดปล่อยพวกนักโทษให้เป็นอิสระ
146:8 พระเยโฮวาห์ทรงเปิดตาของคนตาบอด พระเยโฮวาห์ทรงยกบรรดาคนที่โน้มตัวลงให้ลุกขึ้น พระเยโฮวาห์ทรงรักคนชอบธรรม
146:9 พระเยโฮวาห์ทรงสงวนบรรดาคนแปลกหน้าไว้ พระองค์ทรงชูกำลังลูกกำพร้าพ่อและหญิงม่าย แต่ทางของคนชั่ว พระองค์ทรงพลิกคว่ำ
146:10 พระเยโฮวาห์จะทรงครอบครองอยู่เป็นนิตย์ โอ ศิโยนเอ๋ย พระเจ้าของเจ้าจะทรงครอบครองจนถึงทุกชั่วอายุ พวกท่านจงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2006 Philip Pope