กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

เพลงสดุดี 68

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

การอธิษฐานเมื่อคนอิสราเอลย้ายหีบพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์
ถึงหัวหน้านักร้อง เพลงสดุดีหรือบทเพลงของดาวิด

68:1 ขอพระเจ้าทรงลุกขึ้น ขอให้บรรดาศัตรูของพระองค์ถูกกระจัดกระจายไป ขอให้บรรดาคนที่เกลียดชังพระองค์หนีไปต่อพระพักตร์พระองค์ด้วย
68:2 ควันถูกขับไปฉันใด ก็ขอทรงไล่พวกเขาไปฉันนั้น ขี้ผึ้งละลายต่อหน้าไฟฉันใด ก็ขอให้คนชั่วพินาศต่อพระพักตร์พระเจ้าฉันนั้น
68:3 แต่ขอให้คนชอบธรรมมีความยินดี ขอให้พวกเขาชื่นบานต่อพระพักตร์พระเจ้า ใช่แล้ว ขอให้พวกเขาชื่นบานเป็นล้นพ้น
68:4 จงร้องเพลงถวายแด่พระเจ้า จงร้องเพลงสรรเสริญแด่พระนามของพระองค์ จงยกย่องพระองค์ผู้เสด็จมาบนฟ้าสวรรค์ทั้งหลายโดยพระนามของพระองค์คือพระเยโฮวาห์ และจงชื่นบานต่อพระพักตร์พระองค์
68:5 บิดาของลูกกำพร้าพ่อ และผู้พิพากษาของบรรดาหญิงม่าย คือพระเจ้าในที่ประทับอันบริสุทธิ์ของพระองค์
68:6 พระเจ้าทรงตั้งคนเปลี่ยวเปล่าให้อยู่ในครอบครัวต่าง ๆ พระองค์ทรงนำคนเหล่านั้นซึ่งถูกล่ามด้วยโซ่ตรวนทั้งหลายออกมา แต่คนมักกบฏอาศัยอยู่ในแผ่นดินที่แห้งแล้ง
68:7 โอ ข้าแต่พระเจ้า เมื่อพระองค์ได้เสด็จนำหน้าประชากรของพระองค์ เมื่อพระองค์ได้ดำเนินไปตามถิ่นทุรกันดาร เซลาห์
68:8 แผ่นดินโลกได้สั่นสะเทือน บรรดาฟ้าสวรรค์ก็เทฝนลงมาต่อพระพักตร์พระเจ้าด้วย แม้แต่ภูเขาซีนายเองก็ถูกทำให้หวั่นไหวต่อพระพักตร์พระเจ้าคือพระเจ้าแห่งอิสราเอล
68:9 โอ ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ได้ทรงส่งฝนอันอุดมลงมา ซึ่งโดยฝนนั้นพระองค์ได้ทรงทำให้มรดกของพระองค์มั่นคง เมื่อมรดกนั้นอ่อนระโหย
68:10 ชุมนุมชนของพระองค์ก็มาอาศัยอยู่ในที่นั้น โอ ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้จากความดีของพระองค์ ให้แก่คนขัดสน
68:11 องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ประทานพระวจนะ พวกที่ประกาศพระวจนะนั้นก็เป็นพวกใหญ่โต
68:12 บรรดากษัตริย์ของกองทัพทั้งหลายหนีไปเสียแล้ว และผู้หญิงที่คอยอยู่ที่บ้านได้แบ่งข้าวของที่ริบมา
68:13 ถึงแม้ว่าพวกท่านนอนอยู่ท่ามกลางบรรดาคอกสัตว์ แต่พวกท่านก็จะเหมือนปีกนกเขาที่บุด้วยเงิน และขนของมันที่บุด้วยทองคำสีเหลือง
68:14 เมื่อองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้ทรงกระจัดกระจายบรรดากษัตริย์ ณ ที่นั่น มันก็ขาวดุจหิมะในศัลโมน
68:15 เนินเขาของพระเจ้าเป็นเหมือนเนินเขาแห่งเมืองบาชาน เป็นเนินเขาอันสูงเหมือนเนินเขาแห่งเมืองบาชาน
68:16 ทำไมพวกเจ้าจึงกระโดด พวกเจ้า เนินเขาที่สูงทั้งหลายเอ๋ย นี่เป็นเนินเขาซึ่งพระเจ้าทรงปรารถนาที่จะประทับอยู่ข้างใน ใช่แล้ว พระเยโฮวาห์จะประทับในที่นั่นเป็นนิตย์
68:17 บรรดารถม้าศึกของพระเจ้ามีจำนวนสองหมื่นคัน คือมีทูตสวรรค์นับเป็นพัน ๆ องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสถิตอยู่ท่ามกลางพวกเขา เหมือนในซีนาย คือในสถานที่บริสุทธิ์
68:18 พระองค์เสด็จขึ้นสู่เบื้องสูงแล้ว พระองค์ได้ทรงนำพวกเชลยไปเป็นเชลยอีก พระองค์ได้ทรงรับของประทานต่าง ๆ เพื่อมนุษย์ ใช่แล้ว เพื่อคนที่มักกบฏด้วย เพื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าจะประทับอยู่ท่ามกลางพวกเขา
68:19 สาธุการแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ประทานของดีทั้งหลายแก่พวกเราอย่างบริบูรณ์อยู่ทุกวัน คือพระเจ้าแห่งความรอดของพวกเรา เซลาห์
68:20 ผู้ทรงเป็นพระเจ้าของพวกเราเป็นพระเจ้าแห่งความรอด และการช่วยให้พ้นจากความตายนั้นก็อยู่ที่พระเจ้าคือองค์พระผู้เป็นเจ้า
68:21 แต่พระเจ้าจะทรงทำศีรษะของบรรดาศัตรูของพระองค์ให้เป็นแผล และกระหม่อมผมดกของคนที่ดำเนินต่อไปในบรรดาการละเมิดของตน
68:22 องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแล้วว่า “เราจะนำให้กลับมาอีกจากบาชาน เราจะนำประชากรของเราให้กลับมาอีกจากที่ลึกของทะเล
68:23 เพื่อเท้าของเจ้าจะได้จุ่มลงในเลือดของบรรดาศัตรูของเจ้า และเพื่อลิ้นของพวกสุนัขของเจ้าจะได้ทำเหมือนกัน”
68:24 พวกเขาได้เห็นการเสด็จของพระองค์ โอ ข้าแต่พระเจ้า คือการเสด็จของพระเจ้าของข้าพระองค์ พระมหากษัตริย์ของข้าพระองค์ ในสถานบริสุทธิ์
68:25 บรรดานักร้องได้นำหน้าไป บรรดานักดนตรีก็ตามหลังไป ท่ามกลางพวกเขานั้นมีพวกหญิงสาวเล่นรำมะนา
68:26 พวกท่านจงสรรเสริญพระเจ้าในบรรดาที่ชุมนุม คือองค์พระผู้เป็นเจ้า จากน้ำพุแห่งอิสราเอล
68:27 ที่นั้นมีเบนยามินผู้น้อยพร้อมกับเจ้านายของพวกเขา บรรดาประมุขของยูดาห์และสภาของพวกเขา บรรดาประมุขของเศบูลุน และบรรดาประมุขของนัฟทาลี
68:28 พระเจ้าของเจ้าทรงบัญชาพละกำลังของเจ้าแล้ว โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเสริมกำลังสิ่งซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำเพื่อพวกข้าพระองค์เถิด
68:29 เพราะเหตุพระวิหารของพระองค์ที่กรุงเยรูซาเล็ม บรรดากษัตริย์จะนำของกำนัลทั้งหลายมาถวายพระองค์
68:30 ขอทรงขนาบหมู่คนที่ถือหอก ฝูงวัวตัวผู้จำนวนมาก พร้อมกับบรรดาลูกวัวแห่งชนชาติทั้งหลาย จนกว่าทุกคนยอมจำนนด้วยถวายเงินหลายแผ่น ขอพระองค์ทรงกระจัดกระจายชนชาติทั้งหลายที่ชื่นชมยินดีในสงคราม
68:31 พวกประมุขจะออกมาจากอียิปต์ ในไม่ช้าเอธิโอเปียจะยื่นมือของเขาออกต่อพระเจ้า
68:32 จงร้องเพลงถวายแด่พระเจ้า พวกเจ้า บรรดาอาณาจักรแห่งแผ่นดินโลกเอ๋ย โอ จงร้องเพลงสรรเสริญถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า เซลาห์
68:33 ต่อผู้เสด็จไปบนฟ้าสวรรค์แห่งฟ้าสวรรค์ทั้งปวง ซึ่งอยู่ตั้งแต่โบราณกาล ดูเถิด พระองค์ทรงเปล่งพระสุรเสียงของพระองค์ และเป็นพระสุรเสียงอันทรงมหิทธิฤทธิ์
68:34 พวกท่านจงถวายพละกำลังแด่พระเจ้า ความรุ่งโรจน์ของพระองค์อยู่เหนืออิสราเอล และพละกำลังของพระองค์อยู่ในบรรดาเมฆ
68:35 โอ ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงน่าครั่นคร้ามออกมาจากสถานที่บริสุทธิ์ทั้งหลายของพระองค์ พระเจ้าแห่งอิสราเอล คือผู้ที่ประทานพละกำลังและฤทธิ์อำนาจแก่ประชากรของพระองค์ สาธุการแด่พระเจ้า

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope