กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

เพลงสดุดี 76

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

การประกาศถึงความรุ่งเรืองของพระเจ้า
ถึงหัวหน้านักร้องใช้เครื่องสาย เพลงสดุดีหรือบทเพลงของอาสาฟ

76:1 ในยูดาห์พระเจ้าทรงเป็นที่รู้จัก พระนามของพระองค์ใหญ่ยิ่งในอิสราเอล
76:2 พลับพลาของพระองค์อยู่ในซาเล็มด้วย และที่ประทับของพระองค์อยู่ในศิโยน
76:3 ที่นั่นพระองค์ทรงหักบรรดาลูกธนูแห่งคันธนู ทั้งโล่ ดาบ และการสู้รบ เซลาห์
76:4 พระองค์ทรงรุ่งโรจน์และยอดเยี่ยมยิ่งกว่าบรรดาภูเขาแห่งเหยื่อ
76:5 คนใจเข้มแข็งถูกปล้น พวกเขาได้หลับไป และไม่มีชายฉกรรจ์คนใดที่ได้พบมือของตน
76:6 เมื่อพระองค์ทรงขนาบ โอ ข้าแต่พระเจ้าของยาโคบ ทั้งรถม้าศึกและม้าก็ถูกทำให้หลับใหลไป
76:7 พระองค์ คือพระองค์เอง ทรงเป็นที่น่าคร้ามกลัว และใครจะยืนอยู่ในสายพระเนตรของพระองค์ได้เมื่อพระองค์กริ้วขึ้นแล้ว
76:8 พระองค์ได้ทรงทำให้คำพิพากษาถูกได้ยินจากสวรรค์ แผ่นดินโลกก็กลัวและนิ่งเงียบเสียแล้ว
76:9 เมื่อพระเจ้าทรงลุกขึ้นสู่การพิพากษา เพื่อจะทรงช่วยผู้ถ่อมตัวลงทั้งสิ้นแห่งแผ่นดินโลกให้รอด เซลาห์
76:10 แน่นอน ความโกรธของมนุษย์จะสรรเสริญพระองค์ ความโกรธที่เหลืออยู่นั้นพระองค์จะทรงห้ามปรามไว้

การตักเตือนให้ปรนนิบัติพระเจ้าด้วยความยำเกรง
76:11 จงปฏิญาณ และทำตามคำปฏิญาณต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่าน ให้ทุกคนที่อยู่รอบพระองค์นำบรรดาของกำนัลมาถวายพระองค์ผู้ซึ่งควรเป็นที่ยำเกรง
76:12 พระองค์จะทรงตัดจิตวิญญาณของประมุขทั้งหลายออก พระองค์ทรงเป็นที่น่าคร้ามกลัวต่อบรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินโลก

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2006 Philip Pope