กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

เพลงสดุดี 148

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

นักแต่งสดุดีตักเตือนให้สรรเสริญพระเจ้า
148:1 พวกท่านจงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด พวกท่านจงสรรเสริญพระเยโฮวาห์จากฟ้าสวรรค์ทั้งหลาย จงสรรเสริญพระองค์ในที่สูงทั้งหลาย
148:2 พวกท่านจงสรรเสริญพระองค์ ทูตสวรรค์ทั้งปวงของพระองค์ พวกท่านจงสรรเสริญพระองค์ พลโยธาทั้งสิ้นของพระองค์
148:3 พวกเจ้าจงสรรเสริญพระองค์ ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ จงสรรเสริญพระองค์ พวกเจ้า ดวงดาวทั้งมวลแห่งความสว่าง
148:4 จงสรรเสริญพระองค์ พวกเจ้า ฟ้าสวรรค์แห่งฟ้าสวรรค์ทั้งปวง และพวกเจ้าน้ำทั้งหลายที่อยู่เหนือฟ้าสวรรค์ทั้งหลาย
148:5 ขอให้สิ่งเหล่านั้นสรรเสริญพระนามของพระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ได้ทรงบัญชา และสิ่งเหล่านั้นได้ถูกเนรมิตขึ้นมา
148:6 พระองค์ทรงสถาปนาพวกมันไว้เป็นนิตย์และเป็นนิตย์ด้วย พระองค์ได้ตรัสพระดำรัสสั่งซึ่งจะไม่ล่วงพ้นไป
148:7 จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์จากแผ่นดินโลก พวกเจ้ามังกรทั้งหลาย และที่ลึกทั้งปวง
148:8 ไฟและลูกเห็บ หิมะและไอน้ำ ลมพายุที่กระทำให้พระวจนะของพระองค์สำเร็จ
148:9 บรรดาภูเขาและเนินเขาทั้งปวง บรรดาต้นไม้มีผลและไม้สนซีดาร์ทั้งปวง
148:10 บรรดาสัตว์ป่าและสัตว์ใช้งานทั้งปวง สัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายและนกที่บินได้
148:11 บรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินโลกและชนชาติทั้งปวง บรรดาประมุขและผู้พิพากษาทั้งปวงแห่งแผ่นดินโลก
148:12 ทั้งคนหนุ่มและสาว ๆ คนชราและเด็ก ๆ
148:13 ขอให้ทั้งหลายเหล่านี้สรรเสริญพระนามของพระเยโฮวาห์ เพราะพระนามของพระองค์เท่านั้นที่ประเสริฐ สง่าราศีของพระองค์อยู่เหนือแผ่นดินโลกและฟ้าสวรรค์
148:14 พระองค์ทรงยกย่องเขาแห่งประชากรของพระองค์ด้วย ผู้ทรงเป็นที่สรรเสริญของวิสุทธิชนทั้งปวงของพระองค์ คือของลูกหลานของอิสราเอล ประชากรที่อยู่ใกล้พระองค์ พวกท่านจงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2006 Philip Pope